Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Welke gedachten laten we binnen?

De Christian Science Heraut - 6 november 2015

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 10 augustus 2015 editie van de Christian Science Sentinel.


Velen van ons willen graag gastvrij zijn. Maar om een goede gastheer of gastvrouw te zijn, is het een eerste vereiste om zorgvuldig te overwegen wie we in ons huis uitnodigen.

Gaan we met evenveel zorg, aandacht, en wijsheid te werk bij het bepalen welke gedachten – of “gasten” – we in ons bewustzijn binnenlaten? Zijn we bereid om gedachten en verkeerde opvattingen die onenigheid veroorzaken, uit ons mentale huishouden te zetten, en in plaats daarvan gedachten toe te laten die inspireren en genezen?

De studie van Christian Science laat zien dat het belangrijk is om waakzaam te blijven over welke gedachten we erop nahouden. Mary Baker Eddy, de ontdekster en grondlegster van Christian Science, leert dat onze ervaring wordt bepaald door wat we in onze gedachten koesteren. In haar boek Unity of Good staat: “Alles is even werkelijk als u het maakt, en niet meer. Wat u ziet, hoort, voelt, is een staat van bewustzijn, en kan geen andere werkelijkheid hebben dan de betekenis die u eraan geeft (blz. 8).

Door mijn eigen ervaring ben ik gaan inzien dat het koesteren van verkeerde opvattingen onze geestelijke groei kan belemmeren – en als wij in plaats daarvan Christus, Waarheid, toelaten, brengt dit vrijheid en genezing. Ik heb ervaren dat onjuiste gedachten soms gecamoufleerd zijn als zouden ze van God komen, of moeilijk te herkennen zijn. Maar als we ons bewust worden van de aanwezigheid van deze verkeerde opvattingen, en bereid zijn ze uit ons bewustzijn te verwijderen, is dat een belangrijke eerste stap. Even belangrijk is het ze te vervangen door de waarheid – door in ons denken goede, zuivere, geïnspireerde ideeën te verwelkomen over onze geestelijke identiteit en eenheid met God.

Dit is geen oefening in menselijke wilskracht. God, de goddelijke Waarheid en het goddelijk Gemoed, geeft ons allen het onderscheidingsvermogen en de kracht om verkeerde gedachten buiten de deur te zetten en daarvoor in de plaats genezende, geestelijke waarheden in ons bewustzijn vast te houden.

Onlangs had ik een ervaring die dit op een betekenisvolle wijze illustreerde. Een paar maanden geleden besloot ik onze hond uit te laten, hoewel het buiten glad was. Ik was nog niet ver van huis toen ik uitgleed en viel. Ik hoorde een krakend geluid toen mijn rechter pols de stoep raakte.

Het lukte mij snel overeind te komen en naar huis terug te keren. Eenmaal daar aangekomen, realiseerde ik mij dat ik mijn rechterhand niet kon gebruiken en dat hij ook erg pijnlijk was. Het leek mij duidelijk dat de pols gebroken was. Ik begon voor mijzelf te bidden en niet lang daarna vroeg ik een Christian Science practitioner om ook voor mij te bidden.

Die nacht kon ik moeilijk slapen, en bovenop de pijn werd ik bestookt met angstige gedachten en gevoelens van spijt. Zelfbeschuldiging probeerde ook een plek te krijgen in mijn denken – hoe had ik zo dom kunnen zijn om naar buiten te gaan toen de stoepen zo glad waren? Het was erg verleidelijk mij met deze gedachten bezig te houden in plaats van mij tot God te keren.

Maar door wat ik van mijn studie van Christian Science had geleerd, herkende ik deze negatieve gedachten als niet afkomstig van God, het goede, en dus als onwelkome gasten in mijn bewustzijn. Ik wendde mij tot God voor de geestelijke kracht en wijsheid om alleen dié gedachten als waarheid te accepteren die gaan over mijn ware, geestelijke identiteit als een kind van God.

Zoals Eddy leert in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “Sta als een wachter aan de deur der gedachte. Door alleen die gevolgtrekkingen toe te laten, die u in uw lichaam verwezenlijkt wenst te zien, zult u uzelf harmonisch besturen” (blz. 392).

Dus verwierp ik de angstige, zelfbeschuldigende gedachten die hun intrede hadden gedaan in mijn bewustzijn. Ik verwelkomde krachtige waarheden in mijn denken, die ik in Christian Science heb geleerd over de geestelijke substantie van mijn zijn. Een zin waarmee ik bad luidt: “De mens is niet stof; hij is niet samengesteld uit hersenen, bloed, beenderen en andere stoffelijke bestanddelen. … De mens is idee, het beeld van Liefde; hij is niet een fysiek organisme” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 475).

Toen ik die nacht bad, kwam na een poosje de geïnspireerde gedachte naar mij toe dat ik als de idee van God, het goddelijk Gemoed, in werkelijkheid ongebroken, heel was. Ik accepteerde dit als een specifieke waarheid, een goddelijke inspiratie, bestemd voor mijn situatie. Evenzo had ik in Christian Science cursusonderricht geleerd: “Voor het genezen van iedere ziekte is het tegengestelde feit vereist” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 233). Toen ik de waarheid bevestigde van mijn ongebroken geestelijke identiteit als een kind van God – dat ik heel, compleet, en niet aangetast was door een ongunstige stoffelijke omstandigheid – bespoedigde dit mijn vooruitgang, terwijl mijn angst verminderde.

Ik las ook veel getuigenissen op JSH-Online over de genezing van gebroken polsen door uitsluitend op Christian Science te vertrouwen. Deze en eerdere Christian Science genezingen die ik zelf had ervaren, bemoedigden mij voort te gaan om alleen op Christian Science te vertrouwen voor genezing.

De volgende dag waren mijn gedachten duidelijk veranderd  – vergeestelijkt – omdat ik verkeerde, stoffelijke opvattingen verwierp en ze verving door waarheden over God en Zijn ideeën. Na meer studie en gebed voelde ik dat er iets werd rechtgezet in mijn pols. Ik schreef dit toe aan de Christian Science behandeling van de practitioner en aan de geestelijke transformatie in mijn denken, waarvan ik weet dat die een zeer belangrijk onderdeel vormt van Christian Science genezing. Het leek erop dat mijn pols op geestelijke wijze werd gezet. Ik was met ontzag vervuld en heel dankbaar voor deze ontwikkeling.

De dag daarna, toen ik met mijn linkerhand op mijn laptop aan het tikken was, voelde ik me geleid om voorzichtig te proberen met mijn rechterhand te tikken. Tot mijn verbazing was ik in staat een paar woorden te tikken, een onmiskenbare aanwijzing dat genezing gaande was in mijn pols. Vanaf dat moment was er een gestadige en snelle vooruitgang. Niet lang daarna kon ik mijn pols volledig en vrij gebruiken, en was de genezing compleet en blijvend.

Ik ben heel dankbaar voor deze genezing. Het heeft mij geleerd hoe belangrijk het is verkeerde gedachten te verwerpen en in plaats daarvan te bidden met geïnspireerde, geestelijke waarheden. God, de goddelijke Waarheid, geeft ons allen de wijsheid en kracht dit te doen, waarmee wordt bewezen wat Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid: “Waarheid plaatst de engel wijsheid aan de poort van het begrijpen om de welkome gasten te herkennen” (blz. 538). De heerlijke gedachten die Christus, Waarheid ons kenbaar maakt zijn werkelijk wonderbaarlijk om met open armen te ontvangen – en zij brengen genezing.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.