Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Van hardnekkige hoest en ongemak genezen

De Christian Science Heraut - 15 december 2015

Oorspronkelijk gepubliceerd in de augustus 2015 editie van The Christian Science Journal.


Mijn dankbaarheid voor Christus Jezus, de Wegwijzer, en Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science is oneindig. Jezus’ genezingswerk en Eddy’s werk bij het ontdekken en funderen van Christian Science – met de genezing die haar tot onderzoek aanzette – gaan voort te bewijzen dat verlossing van alle disharmonie mogelijk is voor iedereen dankzij Gods wetten van gezondheid en harmonie.

Christian Science onthult aan de geestelijke zin dat God, Geest, de enige oorzaak en schepper is. Zijn schepping is en blijft volmaakt en compleet. De Heilige Schrift verklaart dat God, het goede, zonder gelijke of tegengestelde is. Het optreden van disharmonie, hoewel het werkelijk schijnt te zijn voor de stoffelijke zin, is een vervalsing, zonder werkelijkheid of substantie. Door vast te houden aan de waarheid van het zijn – de altijd tegenwoordige superioriteit van Geest, en de nietsheid van de stof – wordt de veronderstelde autoriteit van de stof over onze gezondheid op zijn plaats gezet, ons vertrouwen in God versterkt, disharmonie opgelost, en blijvende gezondheid en harmonie geopenbaard.

Christelijk wetenschappelijk gebed heeft mij genezen van lichamelijke aandoeningen zoals allergie voor poezen, verkoudheid, griep, verstuikingen, doofheid in één oor, symptomen van rustelozebenensyndroom, lactose-intolerantie, rugpijn, en tal van andere problemen.

Enige jaren geleden had een hardnekkige hoest en lichamelijk ongemak mij verscheidene weken parten gespeeld – restanten van een zware verkoudheid die nog niet helemaal genezen was. Als het hoesten eenmaal begon, was het verontrustend en niet te stoppen.

En nu stond de jaarlijkse bijeenkomst van Christian Science studenten voor de deur. Ik was secretaresse van de vergadering, en de verleiding was groot om iemand anders te vragen mijn taken waar te nemen. Ik wilde ons samenzijn niet verstoren of de aandacht op mijzelf vestigen. Voorafgaande aan de bijeenkomst had ik echter oprecht gebeden voor Gods leiding en aanwijzingen en hierdoor waren mijn gedachten gekalmeerd. Een engelengedachte – een geestelijke ingeving van God – had liefdevol en teder tot mij gesproken, met zekerheid en vrede mijn zorgen weggenomen, en mij verzekerd dat ik getrouw en ootmoedig mijn plichten kon nakomen. Toen ik in de aula zat hield ik mijn gedachten gericht op dit vertrouwen in de waarheid, en verwachtte de genezende kracht van de goddelijke Liefde, God.

Onze gastspreker opende de vergadering met een ferm en toch liefdevol verzoek voor een moment van stilte, onze mentale deur te sluiten voor alle zorgen en ongerustheden die ons zouden kunnen lastigvallen of afleiden van de geïnspireerde toespraak die zou volgen. Onze hemelse Vader, zei hij, had ons voorbereid deze boodschap te ontvangen. Ook moedigde hij ons aan onze lasten aan Gods voeten neer te leggen, Hem te vertrouwen dat Hij aan ieder van ons de inspiratie en het inzicht zou geven die nodig waren om elk probleem op te lossen. En we verenigden ons in stil gebed.

In dat moment van die lieflijke stilheid was ik ogenblikkelijk bevrijd van de hoest en het ongemak. Een overtuigend gevoel van de aanwezigheid en almacht van Liefde verbrak de hypnotische suggestie van een macht tegengesteld aan God. Vervuld van dankbaarheid en ontzag over Gods voelbare tegenwoordigheid luisterde ik met overgave naar de lezing. Mijn taken als secretaresse, waaronder het hardop lezen van de notulen van de vergadering van het vorige jaar, kon ik zonder moeite uitvoeren. Wat een vreugdevolle dag! Het was een totale genezing.

Naderhand toen ik de gelegenheid had om na te denken over deze heilige ervaring, gingen mijn gedachten terug naar Jezus’ lessen over effectief gebed, en hoe daar nieuw licht op geworpen wordt in het Christian Science leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift. Mary Baker Eddy haalt hier een spreuk van Jezus aan: “ ‘Wanner gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader die in het verborgen is; en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’ ”

Ze vervolgt in haar eigen woorden: “De binnenkamer is een symbool voor het heiligdom van Geest, waarvan de deur de zondige zin buitensluit, maar Waarheid, Leven en Liefde binnenlaat. Is zij gesloten voor de dwaling, dan is zij open voor Waarheid en omgekeerd. . . .

“Om op de juiste wijze te bidden, moeten wij in de binnenkamer gaan en de deur dichtdoen. Wij moeten de lippen sluiten en de stoffelijke zinnen tot zwijgen brengen. In het stille heiligdom van ernstige verlangens moeten wij de zonde ontkennen en Gods alheid bepleiten” (blz. 14-15).

Verschillende keren, als genezing niet vlug plaatsvond, dacht ik terug aan deze ervaring en gaf gehoor aan de opdracht: wees stil; sluit de deur voor onrust, vrees en frustratie; open dan je hart voor de genezende boodschap van Liefde. En iedere keer gaf God mij wat ik nodig had voor het begrijpen van mijn volmaaktheid, die genezing bracht.

Charlene Anne Miller
Jenera, Ohio, VS

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.