Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Algemene Voorwaarden

De website De Christian Science Heraut (hierna tevens “Herald-Online” of de “Site”) is een service die wordt aangeboden en in standgehouden door The Christian Science Publishing Society (hierna tevens “CSPS”) in Boston, U.S.A..

Als u vragen hebt in verband met deze Site of als u denkt dat wij uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming gebruiken, neem dan contact met ons op via herald@csps.com.

Door het gebruik van deze Site wordt u een “Gebruiker” in de zin van deze Algemene Voorwaarden (hierna tevens “Voorwaarden”), en gaat u akkoord met het beleid en met de regels, de richtlijnen en voorwaarden van deze Site, zoals deze hieronder en in ons Privacy-Beleid zijn omschreven. The First Church of Christ, Scientist, The Christian Science Publishing Society en hun partners behouden zich het recht voor om deze Voorwaarden en ons Privacy-Beleid te allen tijde te wijzigen.

Als u deze Site van buiten de Verenigde Staten bezoekt, kan de informatie die wij door uw gebruik van de Site verkrijgen naar de Verenigde Staten worden overgebracht en aldaar worden verwerkt, en daardoor onderworpen zijn aan de Amerikaanse wetgeving inzake privacy- en gegevensbescherming, die kan afwijken van de wetgeving in uw eigen land. Door uw gebruik van deze Site geeft u toestemming voor de verzameling, overdracht, opslag en verwerking van informatie naar en in de Verenigde Staten.

GEBRUIK EN VERSPREIDING VAN CONTENT, AUTEURSRECHT.

“Content” wordt gedefinieerd als alle content die op of via de Site beschikbaar is, inclusief, zonder beperking, tekst, bestanden, beelden (zoals fotografieën, visuele interfaces, grafieken, logo's, knop-pictogrammen en ontwerp), muzikaal werk en geluid, audio- en audiovisueel werk, compilaties, informatie en alle overige elementen van de Site.

De Content van deze Site is © 2013 The Christian Science Publishing Society en/of haar partners of toeleveranciers. Alle rechten voorbehouden.

De Content en de Site zijn eigendom van of worden beheerd door CSPS, haar partners en/of licentiegevers, en worden beschermd door wetgeving aangaande auteursrecht, huisstijl, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomswetgeving van de Verenigde Staten en andere landen. U verklaart zich ermee akkoord dat het behalve wanneer zulks uitdrukkelijk door CSPS is aangegeven, het niet is toegestaan om Content van de Site te verkopen, in licentie te geven, te verspreiden, te vermenigvuldigen, in het openbaar uit te voeren of te vertonen, uit of rond te zenden, openbaar te maken, te wijzigen, te bewerken, aan te passen, te vertalen, te verzamelen, er afgeleide werken van te maken of anderszins onbevoegd gebruik te maken van de Inhoud van de Site. Alle niet expliciet in het kader van deze Algemene Voorwaarden gegeven rechten worden voorbehouden.

Geoorloofd en beperkt gebruik en verspreiding van Content

Een Gebruiker mag:

a. De Site en de Content slechts gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. CSPS verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, en niet-sublicentieerbare licentie om de Content te vermenigvuldigen en weer te geven voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden in verband met weergave van de Content en gebruik van de Site.

b. De Content slechts verspreiden (i) door middel van de op de Site aanwezige sharing-functies, (ii) door middel van niet-publieke weergave van de Inhoud aan familie of vrienden op het beeldscherm van een apparaat, of (iii) zoals anderszins volgens deze Voorwaarden is toegestaan, met inbegrip van de navolgende bepalingen, die bepaalde gebruiksvormen aangeven waarvoor geen toestemming hoeft te worden gevraagd. Deze bevatten tevens informatie over de manier waarop indien nodig om toestemming kan worden verzocht.

c. Artikelen downloaden voor zover dit door de Site-functionaliteit mogelijk wordt gemaakt. U mag één kopie van elk artikel op uw eigen computer opslaan en één kopie afdrukken voor persoonlijk gebruik. Elk artikel moet intact blijven, en alle mededelingen omtrent auteursrecht en overige eigendom zoals vermeld bij het artikel op de Site, moeten behouden blijven.

Geen extractie van de Content. Behalve zoals voorzien in deze Voorwaarden en door de functionaliteit van de Site is het niet toegestaan om foto’s, grafieken, tekst, audiomateriaal of andere Content als autonome bestanden afzonderlijk van de context waarin de Content op de Site staat, vast te leggen, te benaderen, te downloaden of op te halen. Bovendien is het niet toegestaan om Content na het downloaden ervan te bewerken of te veranderen.

Geen herpublicatie of afgeleid Gebruik. U verplicht zich om noch in elektronische noch in gedrukte vorm geen Content of delen daarvan op systematische of regelmatige wijze te downloaden, en geen databank of verzameling van materiaal op welk medium dan ook aan te leggen voor verdere reproductie, publicatie, verspreiding, of om anderen daar toegang toe te verschaffen. Voorts verplicht u zich om geen kopieën van de Content, geheel of gedeeltelijk, in een institutionele verzameling aan te leggen, hetgeen een vorm van herpublicatie is. De Content mag op geen enkele andere wijze worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CSPS, of in het geval van materiaal van derden, van de eigenaars van dat materiaal. Het is niet toegestaan mededelingen omtrent handelsmerken, auteursrecht of anderszins van exemplaren van de Content te wijzigen of te verwijderen. Zie voor informatie over het vragen van toestemming voor hergebruik van Content onze Toestemmingsinformatie hieronder.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, service-merken en handelsnamen zijn eigendom van CSPS of haar partners en/of derde licentiegevers: JSH-Online™, The Christian Science Journal®, Christian Science Sentinel®, the Herald of Christian Science®, en andere aanverwante op deze Site gebruikte merknamen en logo's zijn handelsmerken in eigendom van CSPS, en kunnen in de Verenigde Staten, in de Europese Unie en in andere landen zijn gedeponeerd.

Het ontwerp van het Kruis- en Kroonzegel is een handelsmerk van de Christian Science Board of Directors, en is in de Verenigde Staten, de Europese Unie en in andere landen geregistreerd. Het Kruis-en-Kroonzegel wordt met toestemming gebruikt.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Beperkte garantie

Deze Site, het beheer ervan, en alle op deze Site vermelde informatie, Content, materialen of producten worden door CSPS op “as is”-basis geleverd, zonder verklaringen of garantie van enigerlei aard, noch expliciet noch impliciet, inclusief, doch niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en de niet-inbreuk makende aard van handelingen. CSPS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van het gebruik van deze Site, inclusief, doch niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele en punitieve schade en gevolgschade. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden bepaalde uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid niet zijn toegestaan, geldt bovengenoemde beperking mogelijk niet voor u van toepassing zijn.

CSPS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gedrag van de gebruikers van deze Site, of voor informatie die op deze Site wordt geplaatst of uitgewisseld, waaronder eventuele gevallen van laster.

Toepasselijk recht

Alle disclaimers en voorwaarden, elk beleid, en daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door de wetten van de Verenigde Staten en van de staat Massachusetts, ongeacht het land waarin u woonachtig of gevestigd bent, domicilie kiest, of waarvan u staatsburger bent.


TOESTEMMINGSINFORMATIE

Deze Toestemmingsinformatie omvat een aantal gebruiksmogelijkheden met betrekking tot de Content die Gebruikers vrijelijk mogen uitoefenen zonder dat daarvoor toestemming moet worden aangevraagd. Deze bevatten tevens informatie over de manier waarop indien nodig om toestemming kan worden verzocht.

Gebruik waarvoor geen toestemming nodig is

Verspreiden van fotokopieën of afdrukken van artikelen

Gebruikers mogen Content van de Site downloaden: één machineleesbare kopie en één afgedrukte kopie per pagina, uitsluitend voor niet-commercieel gebruik, voor zover dit door de Site-functionaliteit mogelijk wordt gemaakt (in sommige gevallen staat de functionaliteit het afdrukken of downloaden van Content niet toe). Gebruikers mogen maximaal 100 fotokopieën of afgedrukte exemplaren van een afzonderlijk tekstartikel delen, en non-profitorganisaties (kerken, informele groepen, scholen en dergelijke) mogen maximaal twee vergrotingen op papier maken (bijv. voor raamaffiches, publicatieborden, stands, enz.), of maximaal 100 fotokopieën of afgedrukte exemplaren van een afzonderlijk tekstartikel maken voor - gratis - eenmalige verspreiding tijdens publieke gebeurtenissen en lezingen, beurzen, bijeenkomsten, congressen, topconferenties, enz. voor de promotie van Herald-Online.

Wij wijzen u erop dat bovenstaande toestemming niet betekent dat Gebruikers zonder toestemming Content op een andere webpagina of in een andere publicatie mogen verwerken of plaatsen (zie echter “Linken naar de Site” hieronder). U moet verzekeren dat het auteursrecht van de Site en andere mededelingen en de URL [[[“http://herald.christianscience.com”]]] leesbaar zijn op de kopieën. Wij vragen u om, waar mogelijk, de elektronische sharing-functies van de Site te gebruiken in plaats van fotokopieën of artikelen te delen, want dit geeft de ontvanger de mogelijkheid om de Site te verkennen (zie onder).

Elektronische kopieën van de Content delen

Individuele Gebruikers mogen elektronische kopieën van Content uitsluitend delen door middel van de sharing-functies van de Site of door middel van toegestane niet-openbare weergave op een apparaat. De Site geeft gebruikers toestemming om links naar bepaalde Content via email te verspreiden. Deze functionaliteit verstuurt niet daadwerkelijk een kopie van de Content, maar stuurt in plaats daarvan een link naar de Content, zodat de ontvanger van de e-mail toegang tot de Content krijgt door op de link in de e-mail te klikken. U hebt geen toestemming nodig voor het gebruik van deze “een link e-mailen” functionaliteit, maar de Content zelf mag niet worden verstuurd. Bovendien kan de Site het delen van links naar de Content via Facebook en/of andere sociale media-applicaties toestaan. Het delen van Content via sociale media is alleen toegestaan met gebruik van de functionaliteit van de Site.

Linken naar de Site

Herald-Online is zich bewust van de steeds groter wordende web- en blogging-community en wil deel uitmaken van de conversatie. Wij vragen u echter om naar artikelen op Herald-Online te linken in plaats van deze over te nemen op uw website of blog (“uw site”).

Herald-Online nodigt u uit om een link naar onze homepage op uw site te plaatsen. [[[Zie [[[http://herald.christianscience.com/link-to-us]]] voor meer informatie over linken naar ons en over een web-enabled logo]]]. De homepage van Herald-Online biedt een aanzienlijke hoeveelheid vrij toegankelijke content, die regelmatig wordt bijgewerkt. Voor het linken naar deze content is geen toestemming nodig.

In tegenstelling tot een link naar onze homepage is een “deep link” een directe link naar een bepaald artikel of andere Content op Herald-Online. Een link naar de Herald-Online homepage wordt niet beschouwd als een deep link. Als u een deep link op uw website wilt plaatsen, gebruik dan de sharing-functie op de Site om een e-mail naar uzelf te sturen. De e-mail bevat een deep link naar de Content die u op uw site kunt plaatsen. Als introductie naar de deep link kunt u de eerste alinea van een artikel of een korte beschrijving van overige Content weergeven. Bepaalde Content kan vanwege de functionaliteit van de Site niet worden gedeeld, en dergelijke Content mag evenmin via andere methoden worden gedeeld. Gebruikers mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming maximaal vijf deep links naar Content op Herald-Online hebben. Zie voor toestemming voor het plaatsen van meer dan vijf deep links “Verzoeken om Toestemming” hieronder.

Overig gebruik

Raadpleeg het hoofdstuk “Verzoeken om Toestemming” als u op andere wijze dan zoals hierboven vermeld een artikel of overige Content wilt herposten, hergebruiken of anderszins wilt hergebruiken.

Toestemmingen voor foto's enaudio / podcast

Op deze Site geposte foto's, audio- en video-Content, inclusief audioclips, audio-diavoorstellingen, radioprogramma's, video's en podcasts zijn uitsluitend voor particulier, persoonlijk gebruik. U mag geen foto's, illustraties of andere afbeeldingen downloaden, vastleggen of extraheren uit de context van een tekstartikel waarin deze oorspronkelijk werden gepubliceerd. U mag geen audioclips, audio-diavoorstellingen, radioprogramma's, video's en podcasts downloaden, vastleggen of extraheren, tenzij de functionaliteit van de Service u dit specifiek toestaat. Tenzij anderszins toegestaan in deze Toestemmingsinformatie moet u toestemming vragen voor herpublicatie, invoegen, publieke weergave, vertoning of verspreiding van deze Content via enig medium, inclusief, doch niet beperkt tot uitzendingen en websites.

Verzoeken om toestemming

Verzoeken om toestemming voor het reproduceren van auteursrechtelijk beschermde Content op andere manieren dan hierboven omschreven of algemene vragen over onze beleidslijnen voor herafdrukken kunnen per e-mail worden gesteld op copyright@csps.com. Vermeld bij dergelijke verzoeken altijd “Copyright request” in het Engels in de onderwerpregel.

Vermeld bij uw verzoek altijd de volgende informatie:

  • Uw naam, organisatie, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Titel en auteur van het artikel of beschrijving van eventuele niet-artikel Content;
  • De URL op Herald-Online waar u de Content hebt gevonden, evenals naam en datum, indien vermeld, van onze publicatie waarin het onderwerp is verschenen;
  • beschrijving van hoe u van plan bent de Content te gebruiken;
  • Media waarin u van plan bent de Content te gebruiken - wees specifiek met betrekking tot de vorm (Afdrukken: boek, tijdschrift, fotokopieën; Elektronisch: Internet, intranet, e-book, cd-rom, dvd; audio/visueel, enz.);
  • Hoe lang u van plan bent de Content te gebruiken;
  • De oplage of het aantal kopieën dat u wilt maken;
  • De prijs die u (eventueel) van plan bent te vragen voor uw product of publicatie;
  • De datum van uw gebeurtenis of de verwachte datum van uw publicatie; en
  • Eventuele andere informatie die voor ons van belang kan zijn bij de beoordeling van uw verzoek.

Opmerking: De Content bevat elementen waarvan CSPS geen eigenaar is of die niet onder het beheer van CSPS vallen. In dergelijke gevallen moet CSPS verzoeken doorverwijzen naar een andere eigenaar van rechten. Verschillende soorten Content zijn onderhevig aan diverse beleidslijnen voor hergebruik. Als u vragen hebt over specifieke Content, neem dan gerust contact met ons op.

Christian Science Reading Rooms hanteert afzonderlijke richtlijnen voor hergebruik van Content. Stuur voor meer informatie een e-mail naar opendoors@csps.com.

Contactadressen voor toestemming voor aanverwante publicaties en organisaties

CSPS en haar partners beheren andere websites, met bijbehorende informatie over toestemmingen en auteursrecht.

Ingangsdatum: 1 maart2013


PRIVACY-BELEID

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom streven wij ernaar uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit Privacy-beleid is bedoeld als hulpmiddel voor u om duidelijk te maken hoe wij de informatie gebruiken en beveiligen die u verstrekt bij het gebruik van de Site.

In dit Privacy-beleid wordt onder “Algemene Voorwaarden” verstaan onze Algemene Voorwaarden zoals deze momenteel staan op [[[http://herald.christianscience.com/terms-of-service]]]. Overige met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de Algemene Voorwaarden of in dit Privacy-beleid.

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Onder “Persoonlijke Gegevens” worden de volgende soorten informatie verstaan die wij kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare Gebruiker van de Site om die Gebruiker toegang tot de Site te bieden:

a. Onder “Persoonlijk Identificeerbare Informatie” wordt informatie verstaan die door Gebruikers wordt opgegeven, zoals naam en e-mailadres, die door de Site wordt verzameld en opgeslagen door middel van survey's, interactieve functies van de Site of andere communicatie met Gebruikers. b. Onder “Klantenservice-communicatie” wordt informatie verstaan, afgezien van Persoonlijke Identificeerbare Informatie, die aan ons wordt verstrekt over het beheer van de Site, inclusief bug reports of verzoeken om verbeteringen.

b. Onder “Log-informatie” wordt informatie verstaan die uw applicatie verstuurt als u de Site gebruikt. Onze servers leggen automatisch basisinformatie vast die uw applicatie verstuurt. Deze serverlogs omvatten onder meer informatie zoals uw bericht, Internet Protocol-adres, andere adresinformatie, de datum en het tijdstip van uw verzoek en een verificatie-token om uw identiteit en die van uw computer te valideren.

2. HOE GEBRUIKEN WE DEZE INFORMATIE EN VOOR WELK DOEL?

Ons primaire doel bij het verzamelen van informatie is u te voorzien van een uitstekende gebruikerservaring. Met de in dit Privacy-beleid beschreven informatie kunnen wij: toegang bieden tot de Site en door u gevraagde klantenondersteuning; geschillen en problemen oplossen; toezien op de naleving van onze Algemene Voorwaarden; de Site en de content en opzet daarvan aanpassen, meten en verbeteren; als u besluit zich uit te schrijven, u informeren over gerichte marketing, service-updates en reclameaanbiedingen; informatie vergelijken op nauwkeurigheid en uw identiteit verifiëren; andere diensten aan u bieden zoals beschreven wanneer we de informatie verzamelen. Bovendien kunnen wij uw informatie gebruiken zoals hieronder beschreven.

PERSOONLIJKE IDENTIFICEERBARE INFORMATIE

Momenteel vragen wij geen registratie-informatie op de Site. Wij kunnen uw gegevens zoals uw e-mail, naam of adres echter verzamelen als u dergelijke informatie opgeeft via survey's, Site-functies en Communicatie met de Klantenservice, en wij kunnen deze informatie gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuws over de Site, de Content en andere producten en diensten die wij bieden. U kunt aangeven dat u deze e-mailberichten niet meer wilt ontvangen door op de link in dergelijke berichten te klikken.

COMMUNICATIE MET DE KLANTENSERVICE

Informatie die vrijwillig is verstrekt in feedback wordt gebruikt voor de beoordeling van deze feedback en de verbetering van de Site. Wij behouden ons het recht voor om anonieme informatie te gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld door anonieme commentaren op de Site en in andere mededelingen weer te geven. Bovendien kunnen wij u van tijd tot tijd vragen om informatie over uw ervaring, die wij gebruiken om de kwaliteit te meten en te verbeteren. U bent nooit verplicht dergelijke gegevens te verstrekken. Alle Persoonlijk Identificeerbare Informatie in dergelijke feedback kan worden gebruikt zoals beschreven in “Persoonlijk Identificeerbare Informatie” hierboven.

LOG-INFORMATIE

Wij gebruiken deze routing-informatie om u toegang tot de Site te bieden en voor statistische doeleinden

3. AAN WIE VERSTREKKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Behalve zoals hieronder aangegeven, verkopen, verhuren en verhandelen wij zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen Persoonlijke Gegevens of dragen deze anderszins over aan derden, tenzij we daartoe volgens toepasselijke wetgeving of op bevel van de bevoegde instanties verplicht zijn.

Herald-Online kan haar Site-Content, survey's en andere interactieve functies leveren via serviceproviders, in welk geval Persoonlijke Gegevens kunnen worden overgedragen tussen Herald-Online en haar serviceproviders om de diensten van de Site te leveren en de Persoonlijke Gegevens volgens deze Voorwaarden te gebruiken. Wij kunnen anonieme gegevens van de Site samenvoegen en deze verstrekken aan onze serviceproviders als hulpmiddel bij ons marktonderzoek en voor statistische doeleinden. Herald-Online kan dergelijke informatie gebruiken om manieren te bepalen om de Site te verbeteren. Herald-Online behoudt zich het recht voor om niet-persoonlijke identificeerbare samengevatte informatie over bezoekers van de Site te gebruiken voor promotiedoeleinden en als representatief publiek voor adverteerders. Wij wijzen u erop dat dit geen persoonlijke informatie is, maar slechts samengevatte activiteiten van onze bezoekers en klanten betreft.

Door ons verzamelde informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij, onze partners of onze serviceproviders faciliteiten hebben. Wij behouden ons het recht voor om informatie over te dragen naar een ander land dan waar u woont en/of van waaruit u de Site gebruikt. Door de Site te gebruiken gaat u akkoord met een dergelijke overdracht van informatie.

Niettegenstaande eventueel anderszins vermeld in dit Privacy-beleid of de Algemene Voorwaarden kunnen wij voor ons toegankelijke informatie benaderen, gebruiken, bewaren of bekendmaken als wij te goeder trouw van mening zijn dat dergelijk(e) toegang, gebruik, bewaring of bekendmaking van informatie redelijkerwijs nodig is om (a) te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, een wettelijke procedure of afdwingbare overheidseis, (b) toe te zien op de naleving van de Algemene Voorwaarden, inclusief onderzoek van potentiële schendingen daarvan, (c) kwesties met betrekking tot fraude, beveiliging of technische zaken op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of (d) ons, onze gebruikers of het publiek zoals wettelijk vereist of toegestaan te beschermen tegen dreigende schade aan rechten, eigendommen of veiligheid.

4. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen om de aan ons verstrekte of door ons verzamelde Persoonlijke Identificeerbare Informatie te beschermen, en bewaren deze niet langer dan is toegestaan voor de uitvoering van onze diensten of zoals vereist volgens toepasselijke wetgeving, met inachtneming van de geldende verplichtingen en uitzonderingen volgens de toepasselijke wetgeving. U dient zich te realiseren dat Internetcommunicatie niet altijd veilig is. Wij kunnen niet beloven dat derden geen ongeoorloofde toegang tot uw Persoonlijke Identificeerbare Informatie kunnen krijgen. Het is een gebruiksvoorwaarde van de Site dat u ermee instemt dat wij niet aansprakelijk zijn voor dergelijke ongeoorloofde toegang door derden.

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij bewaren uw Persoonlijke Gegevens voor zolang dit nodig is om: (1) gebruik van de Site te bieden; (2) met u te communiceren over de Site of andere diensten die wij leveren; (3) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgevingsverzoeken en betreffende beslissing van bevoegde rechtbanken; (4) toe te zien op de naleving van onze Algemene Voorwaarden; of (5) te voldoen aan eventuele andere doelen in dit Privacy-beleid.

6. WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE?

“Cookies” zijn tekstbestanden die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen en die worden gebruikt om informatie te verzamelen over de bezoeken van de Gebruiker aan de Site. Met cookies kunnen wij een algemeen profiel maken van de manier waarop een Gebruiker onze Site gebruikt en hoe vaak hij deze bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om gegevens te verzamelen van de computer van een Gebruiker - cookies kunnen uitsluitend samen met bezoeken aan onze Site worden gebruikt.

Zie http://www.howstuffworks.com/cookie.htm voor meer informatie over cookies.

De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld op het accepteren van cookies. Indien gewenst kunt u uw browser zo instellen, dat deze cookies weigert of u waarschuwt wanneer cookies worden ingesteld. Het is echter mogelijk dat bepaalde delen van Herald-Online niet functioneren als u cookies weigert. Zie voor meer informatie over cookies en het gebruik daarvan de instructies van uw browser of neem contact op met de fabrikant van uw browser.

7. HOE VER GAAT ONZE VERANTWOORDELIJKHEID?

Dit Privacy-beleid heeft betrekking op diensten die eigendom zijn van en worden beheerd door Herald-Online. Wij hebben geen zeggenschap over andere gebruikers of websites van derden die naar onze Site kunnen linken of waarnaar via onze site wordt gelinkt. Zij kunnen hun eigen of andere bestanden op hun website plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van u vragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of diensten.

8. KAN DIT PRIVACY-BELEID WORDEN GEWIJZIGD?

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van dit Privacy-beleid te allen tijde te wijzigen. Wij publiceren dit gewijzigde Privacy-beleid op [[[http://herald.christianscience.com/privacy-policy]]]. Het herziene Privacy-beleid wordt binnen dertig (30) dagen na publicatie van kracht. U komt hierbij overeen dat u door uw voortdurende gebruik van de Site na de kennisgevingsperiode van dertig (30) akkoord gaat met het Privacy-beleid.

9. WELKE RECHTEN HEBT U EN HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u gebruik wilt maken van uw recht om Persoonlijke Identificeerbare Informatie te bekijken, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, neem dan contact met ons op via [[[http://herald.christianscience.com/contact-us]]]. Nadat wij uw identiteit hebben geverifieerd zullen wij snel aan uw verzoek voldoen, mits wij daarmee niet handelen in strijd met toepasselijke wetgeving.

Ingangsdatum: 1 maart 2013

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.