Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Redactioneel

Toegerust om een genezer te zijn

De Christian Science Heraut - 2 oktober 2015


Een honkbal handschoen is perfect gevormd om de honkbal te vangen. De deksel van een koekjestrommel is goedpassend gemaakt zodat de koekjes vers blijven. Het snoer van de computer past precies in het stopcontact. En jij, Gods kind, bent volmaakt toegerust om een geestelijk genezer te zijn.

Hierover later meer. Laten we eerst nagaan wat er komt kijken bij de metafysische genezing van ziekte, want dat is essentieel om te begrijpen waarom je een natuurlijk genezer bent.

De conventionele benadering bij genezing is gebaseerd op het geloof dat ziekte ontstaat, wanneer door chemische of psychologische werkingen het lichaam of het denkproces van slag is en vervalt in een staat van ongezondheid. In beide gevallen wordt aangenomen dat ziekte zonder twijfel werkelijk is.

Christian Science echter openbaart met grote compassie dat ziekte onwerkelijk is – geen deel uitmaakt van iemands ware geestelijke identiteit, en slechts een objectieve verschijningsvorm is van individuele en/of collectieve veronderstellingen aangaande het lichaam. Deze Wetenschap brengt het vreugdevolle feit aan het licht dat wij zijn wat God ons gemaakt heeft te zijn, en verheven boven wat menselijkerwijze zichtbaar is: geestelijk, vrij, gezond en harmonisch in alle opzichten.

Het “zelf”, dat zich bewust is van ziekte, zich ziek voelt en zich eraan onderwerpt, is niet jouw ware zelf. Het is een verkeerd begrip van het zelf, waaraan werkelijke substantie ontbreekt en bijgevolg iedere uitwerking. Het is een schijnvertoning, een illusie, een imitatiementaliteit, die in de Bijbel “het bedenken van het vlees” wordt genoemd (zie Romeinen 8:6, 7). Je ware zelf – wie je bent als de geestelijke schepping van het goddelijk Gemoed – kent geen disharmonie en is vrij van angst, omdat het de weerspiegeling is van de harmonische IK BEN DIE IK BEN zoals geopenbaard aan Mozes (zie Exodus 3:14).

Een belangrijk deel van de heerschappij over ziekte dat Christian Science aanreikt, volgt uit het begrijpen dat ziekte geen normaal bestanddeel van het leven is, en ook niet voorgeschreven of toegestaan is door God. Integendeel, ziek zijn is een illusie zonder morele geldigheid omdat het de oneindige, goddelijke Liefde verwerpt, welks rechtmatige beschikking voor de mensheid liefde en harmonie is. Christus Jezus demonstreerde dat God nooit ziekte heeft geschapen om ons via een lijdensweg te verbeteren. God zond Zijn Zoon in de wereld om lijden ongedaan te maken en de mensen te bevrijden van zonde en ziekte door het aanwenden van Zijn geestelijke wetten. Jezus’ verwachting was dat wij eveneens de aanspraken van ziekte krachtig zouden ontkennen en ze vernietigen, gebaseerd op de wet dat God uitsluitend het goede schept. God, de enige schepper van ons allen, heeft ieder van ons hiertoe volmaakt uitgerust.

Omdat dwaling of nietsheid het belangrijkste kenmerk is van ziekte, kan ziekte niet "gefikst" worden door stoffelijke middelen alsof het een werkelijke fysieke of mentale conditie zou zijn. Het essentiële deel van iedere genezing ligt in de morele overwinning over de dwalingen van de fysieke zintuigen – in de rechtmatigheid God alleen als macht te erkennen. Want geen geneesmiddel, lotions, medische ingreep, psychiatrische behandeling, noch traditionele volksmiddelen kunnen God en Zijn geestelijke wetten evenaren in hun vermogen grondig genezing te brengen, en de stof te overwinnen.

“Gods middelen voor de zieken zijn teugen van Zijn goddelijke eigenschappen” schrijft Mary Baker Eddy (Miscellaneous Writings 1883-1896, blz. 268). Voorbeelden van deze eigenschappen zijn vreugde, geestelijke intelligentie, begrijpen en rust. Deze eigenschappen van God hebben macht over het geloof aan ziekte omdat zij op één lijn staan, in feite één zijn, met de goddelijke Liefde, de bron van alle wet en autoriteit. Wanneer de gedachten en de leefwijze van de Christian Science practitioner deze en andere morele hoedanigheden manifesteren, wordt hij of zij een genezer, want ziekte is slechts een objectieve manifestatie van hoedanigheden die tegengesteld zijn aan God, zoals vrees, onwetendheid, twijfel, disharmonie, wraakzucht en haat.

Mary Baker Eddy zegt over God, het goddelijk Gemoed: “We leren iets van de eigenschappen van het goddelijk Gemoed door de mens Jezus. De macht van zijn buitengewone goedheid blijkt uit het gezag dat het hem gaf over de eigenschappen die tegengesteld zijn aan Geest, over wat stervelingen de stof noemen” (Miscellaneous Writings, blz. 199).

Christus Jezus gaf een volmaakt voorbeeld van genezing door Geest en de geestelijke wetten van goedheid. Het aldoordringende, reinigende licht van zijn geneeskracht was zijn weerspiegeling van God. Hij deed zijn werk voor onze geestelijke opbouw en instructie zodat wij als genezers in zijn voetstappen kunnen treden. En wij zijn in staat, perfect toegerust, om dit te doen omdat ieder kind van God de goddelijke kwaliteiten volmaakt manifesteert. De een brengt ze niet meer of minder tot uitdrukking dan de ander. Wij vertolken bijvoorbeeld allen in dezelfde mate, en ieder op zijn eigen unieke wijze, de liefde van Liefde en de intelligentie van Gemoed. Op die manier belichaam je oneindige wijsheid, liefde, schoonheid, inzicht, en dit alles maakt dat je compleet bent toegerust om te genezen – om te bewijzen dat de verkeerde gedachtenkwaliteiten die ziekte en zonde veroorzaken, onwerkelijk en machteloos zijn.

Zoals de paraplu ontworpen is om je droog te houden als het regent, zo ben jij ontworpen om te genezen. Maar zoals de paraplu alleen maar dienst doet als hij geopend is, zo zijn wij alleen maar genezers als we ons hart en gemoed openen en al ons denken en onze energie inzetten voor een geïnspireerd leven waarvan Christus een voorbeeld is (soms is dit makkelijk, soms valt het niet mee). En in de mate dat wij Jezus’ voorbeeld volgen in ontzelfde liefde voor God en onze medemens, tonen we in de praktijk ons vermogen aan om te genezen als vertolkers van de goddelijke Liefde.

Waarom willen we een genezer zijn? Omdat het normaal voor ons is dat we onszelf willen zijn, ons heilig doel te vervullen. In feite is het net zo vanzelfsprekend voor ons het doel te vervullen waarvoor we gemaakt zijn als het voor de paraplu is om tegen de regen te beschermen. Er is echt niemand op de hele aarde die God, door de uitstraling van Zijn goddelijke natuur, beter heeft toegerust om een genezer te zijn dan jij. We kunnen er zeker van zijn dat ons gebed onze bekwaamheid om te genezen zal openbaren. Want, zoals de Bijbel belooft: “Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand” (Jakobus 5:16, Herziene Statenvertaling).

Lyle Young

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.