Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Weerspiegeling: stralend vanuit de goddelijke bron

De Christian Science Heraut - 15 juli 2015

Oorspronkelijk gepubliceerd in de maart 2015 editie van The Christian Science Journal.


In de goddelijke Wetenschap wordt de mens gezien als het beeld en de gelijkenis van God, zoals de Bijbel aangeeft in Genesis 1: 26, 27. De mens is Gods weerspiegeling van Hemzelf. Hieruit volgt de conclusie dat het goddelijk Gemoed, God, Zichzelf altijd openbaart in Zijn idee, Zijn beeld en gelijkenis.

Eén aspect van een weerspiegeling is, dat het nooit gescheiden is van het origineel. De mens, als Gods weerspiegeling, is nooit gescheiden van zijn bron en sluit door weerspiegeling alles in wat God is. Omdat God alles is en de mens alles bezit wat in God, het goddelijk Gemoed, besloten is, manifesteert de mens alle eigenschappen of kwaliteiten van zijn bron: intelligentie, begrijpen, wijsheid, sterkte, integriteit, creativiteit, enzovoort. Het aantal eigenschappen is onbeperkt, en ieder mens kan ze allemaal tot uitdrukking brengen omdat een spiegelbeeld alles weerspiegelt van het origineel. Deze activiteit van God naar de mens is precies wat er ononderbroken plaatsvindt – hier en nu – want God, het goddelijk Beginsel, veroorzaakt het.

Een ander belangrijk aspect van een weerspiegeling is, dat hij altijd in volmaakte overeenstemming is met wat het origineel doet. Per definitie kan een weerspiegeling niet tegenovergesteld aan zijn bron handelen. Als beeld en gelijkenis van God – oneindig Leven, Waarheid en Liefde – weerspiegelt de mens Gods activiteit: hij brengt vrijheid tot uitdrukking, hij is waarheidslievend, deelt liefde en mededogen, en geeft blijk van aandacht en zorg. En dit komt omdat al deze eigenschappen al aanwezig zijn in de idee mens.

Het tegenovergestelde van weerspiegeling is egocentriciteit, het sterfelijk gemoed – een geloof aan een zogenaamd van God gescheiden gemoed – dat zich voortdurend naar binnen keert en op zichzelf richt. Dit veronderstelde bewustzijn werkt door het onware getuigenis van de stoffelijke zinnen en is er altijd op uit om zijn eigen gevoel van gemis of onvolledigheid te compenseren. Een groot deel van de zienswijzen van de wereld is gebaseerd op dit stoffelijke model en het probeert voortdurend om datgene wat het nodig denkt te hebben binnen te halen of terug te krijgen. Zelfzucht, tobben over tekorten, jaloezie en dagdromen zijn voorbeelden van deze egocentrische instelling.

Het menselijk bewustzijn lijkt een mengeling te zijn van deze twee gedachtentypes, het ene moment egocentrische gedachten en het volgende moment denken over God. Christian Science leert dat genezing plaatsvindt als het menselijk bewustzijn zich heeft afgewend van egocentrisch, materialistisch denken, en de geestlijke denkwijze, de weerspiegeling van de gedachten van het goddelijk Gemoed, erkent en bevestigt. In werkelijkheid is er maar één denkwijze, omdat er maar één Gemoed is. Dit was de geneeswijze die door onze Meester, Christus Jezus werd gebruikt, die de macht van de Christus, de goddelijke manifestatie van God, demonstreerde om de verkeerde geloofsvormen die hun oorsprong vinden in egocentrisch, materialistisch denken, te vernietigen. Genezing vindt plaats door het begrijpen dat alle werkelijkheid het resultaat is van het oneindig Gemoed dat zichzelf reflecteert in de mens en het heelal.

Ons bewust te worden van onze gedachten kan een prachtige hulp zijn bij het genezen. De meeste mensen denken dat gezondheid de toestand is van het fysieke lichaam dat blootgesteld is aan teloorgang door allerlei omstandigheden – zoals besmetting, erfelijkheid, ondervoeding – en dat ten gevolge daarvan herwonnen of hersteld moet worden. Dit is de stoffelijkgezinde, egocentrische kijk op gezondheid. Maar Christian Science openbaart dat ware gezondheid de geestelijk weerspiegelde heelheid en compleetheid is, die altijd door de mens tot uitdrukking wordt gebracht. Gezondheid vindt zijn oorsprong in dezelfde bron – het ene Gemoed, God – als onzelfzuchtigheid, goedheid en liefde.

Omdat gezondheid een weerspiegelde eigenschap van het oneindig Gemoed is, brengt de mens van nature gezondheid tot uitdrukking, die nooit blootgesteld is aan teloorgang, maar altijd aanwezig is. Als wij bewust de eigenschappen tonen waarvan wij weten dat ze horen bij de mens, Gods spiegelbeeld, brengen wij op dat moment ware gezondheid tot uitdrukking. Naar de mate waarin wij dit weerspiegelde bewustzijn demonstreren, verminderen en verdwijnen kwalen en ziekte. Om kort te gaan, gezondheid is niet een conditie van het lichaam die verloren kan gaan en herwonnen moet worden; het is een onveranderlijke, onsterfelijke expressie van God die voor altijd in Zijn schepping wordt weerspiegeld.

Nog een voorbeeld is voorziening. En ook hierbij denken de meeste mensen in termen van materieel bezit – geld, voedsel, eigendommen – buiten zichzelf liggend, dat verworven, vermeerderd of, in geval van verlies, herwonnen moet worden. Dit is een valse suggestie van het stoffelijke gemoed. Evenals in het geval van gezondheid openbaart Christian Science voorziening als de kwaliteiten of eigenschappen van God, oneindige Geest, die in de mens belichaamd worden vanuit Zijn oneindig rijke, onbeperkte aard. Als we de aanwezigheid van ware voorziening begrijpen, verdwijnt de vrees voor gebrek in alle vormen.

En dus kunnen wij de vrijheid en vreugde ervaren, en uitdragen en aan het licht brengen, omdat wij, als beeld en gelijkenis van God, vrij zijn van beperkingen en onvatbaar voor verlies, en uitputting. Gods eigenschappen zijn voor altijd de onze, en onze vertolking ervan voorziet in elke menselijke nood.

In Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift zegt Mary Baker Eddy: “De mens weerspiegelt de oneindigheid en deze weerspiegeling is de ware idee van God.”

En, vervolgt zij: “God brengt in de mens de oneindige idee tot uitdrukking, die zich voor altijd ontwikkelt, zich steeds uitbreidt en van een onbegrensde grondslag uit, al hoger en hoger stijgt” (blz. 258). Wat een geweldig feit dat een helder begrip van de mens als Gods weerspiegeling ons in staat stelt te zien dat God in ons de essentie van Zijn wezen uitdrukt, eigenschappen die voor altijd stralen vanuit hun goddelijke bron. Dit inzicht brengt genezing, vrede en troost. Het is een voorsmaak van de hemel zelf.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.