Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Wat meten en tellen wij?

De Christian Science Heraut - 30 oktober 2015

Oorspronkelijk gepubliceerd in april 2015 editie van The Christian Science Journal.


U zult er wellicht versteld van staan hoeveel methodes om te meten onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Ze worden gebruikt om de productiviteit van bedrijven en de activiteiten van werknemers te beoordelen, en zelfs om ons gedrag inzichtelijk te maken bij de plaatselijke supermarkt en op het internet.

Aangezien er steeds vaker metingen worden verricht, is het belangrijk ons ervan te verzekeren, dat wij de huidige status en toekomst van onze kerken niet definiëren aan de hand van metingen, oftewel sterfelijke maten. Waarom? Omdat metingen geen juiste waardering of een volledig verslag kunnen geven over de demonstratie van de geest van Christus.

Een ervaring van een vriendin van mij toonde dit heel mooi aan. Mijn vriendin belde mij op om te vertellen wat er tijdens de woensdagavond-getuigenisbijeenkomst in haar lokale Christian Science Kerk was gebeurd. Ze begon met te zeggen dat er maar weinig bezoekers waren, maar direct na deze mededeling praatte zij verder over de inspirerende getuigenissen van genezing die de aanwezigen met elkaar hadden gedeeld. Haar liefde voor ieder persoon die opstond om te getuigen van een genezing bleek duidelijk uit de ontroering die ik hoorde in haar stem. De bemoediging die zij verkreeg van hun genezingen door Christian Science was voelbaar. Haar dankbaarheid was onmeetbaar groot voor deze substantiële bijdragen van de deelnemers.

Het spreekt vanzelf dat wij bezoekers welkom heten in onze kerken en Christian Science delen, maar toch was ik blij dat mijn vriendin zich verder niet bezighield met het aantal bezoekers of er zich door liet afleiden en snel haar zienswijze van kerk gebaseerd op getallen, corrigeerde. Haar verlangen was overeenkomstig het voorschrift over “De Mensen tellen” in de Handleiding van De Moederkerk van Mary Baker Eddy, de ontdekster en grondlegster van Christian Science. Het voorschrift richt zich op dit onderwerp en is vandaag de dag niet minder dwingend: “Christian Scientisten mogen het aantal leden van De Moederkerk of van dochterkerken niet ter publicatie opgeven. Overeenkomstig de Heilige Schrift moeten zij zich afwenden van het persoonlijkheidsbegrip en van het tellen van mensen” (blz. 48).

Geheel in strijd met dit voorschrift heerst tegenwoordig de wereldse opvatting ‘meten is weten’. Met de focus op persoonlijkheid en het tellen van mensen is dit het criterium waarmee het sterfelijk gemoed het welzijn van een kerk bepaalt. Metingen zoals deze kunnen wij zien als een vorm van hypnotisme om onze aandacht af te leiden van het ware idee en doel van de Kerk.

De wijze raad van Eddy leidt ons uit deze strik van het sterfelijk gemoed. Door ons af te keren van persoonlijkheden en aantallen verkrijgen wij de vrijheid ons niet door aantallen te laten ontmoedigen of, eveneens hypnotiserend, ons te verheugen over grote aantallen. Het naleven van het bovengenoemde voorschrift in de Kerkhandleiding houdt onze focus strak gericht op het essentiële doel van onze Kerk – onvervalste Christian Science genezing.

Als Pastor Emeritus van de The First Church of Christ, Scientist, begreep Eddy de unieke missie van de Kerk, die zij stichtte. Zij wist dat haar Kerk een onmiskenbaar deel was van hetgeen haar goddelijk was geopenbaard. De structuur, basis en organisatie ervan zijn van geestelijke origine.

In haar boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, geeft Eddy de geestelijke betekenis van Kerk als: “Het bouwwerk van Waarheid en Liefde; al wat berust op en voortkomt uit het goddelijk Beginsel” (blz. 583). Beginnend met dit zuivere idee van Kerk, worden onze gedachten opwaarts geleid tot het begrijpen van haar goddelijk doel en goddelijke macht. Op deze wijze zien wij dat Kerk immens meer omvat dan welke sterfelijke methode ooit zou kunnen meten. Kerk staat permanent in bloei als een uitdrukking van Waarheid en Liefde.

Wetenschap en Gezondheid verklaart de manifestatie van deze goddelijke idee als volgt: “De Kerk is die instelling, die het bewijs levert van haar nut en blijk geeft het mensdom te verheffen, door het sluimerend begrijpen uit stoffelijke geloofsvormen wakker te roepen tot de erkenning van geestelijke ideeën en de demonstratie van de goddelijke Wetenschap, waardoor zij duivelen, of dwaling, uitwerpt en de zieken geneest” (blz. 583).

Deze genezende activiteit zet de vraag naar getallen en sterfelijke afmetingen buiten spel. In plaats daarvan vraagt het om het praktische bewijs de Christus te erkennen als de genezende kracht van God, zoals de discipel Petrus dat begreep. Petrus’ begrijpen van de missie van Christus, die Jezus vertegenwoordigde in zijn leven en genezende werken, bewoog de Meester-genezer tot deze uitspraak: “Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen” (zie Matteüs 16:16-18 NBV).

Ons begrip van de genezende kracht van Christus, van Waarheid en Liefde, wordt gedemonstreerd door het genezen van zonde, ziekte en dood. Dit is Kerk, zoals Jezus die leefde en bewees. Of wij nu met weinigen of met duizenden zijn, onze missie is het opvolgen van de oproep van Jezus: “Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet” (Matthéus 10:8).

Hoe onbelangrijk aantallen zijn, werd duidelijk gemaakt toen God tot de Israëlieten sprak: “De Heere heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid boven alle andere volken; want gij waart het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heere u liefhad, en opdat Hij hield de eed, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd, en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Faraö, koning van Egypte. Gij zult dan weten, dat de Heere, uw God, die God is, die getrouwe God, Die het verbond en de weldadigheid houdt aan hen, die Hem liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend geslachten” (Deuteronomium 7:7-9).

Of onze aantallen nu zijn “als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden” (Hoséa 1:10) of “het kleinste van alle volken,” de Bijbel verklaart, dat wij worden geleid, verlost en beschermd door God. Onze demonstratie van het goddelijk Beginsel, tot stand gebracht door goddelijke Liefde, geïnspireerd en onderwezen door Waarheid, heeft een onmeetbare inwerking op de gehele mensheid.

Wij worden herinnerd aan de juiste inschatting van onze vooruitgang en hoe wij samen vorderingen maken, door de passage uit The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany van Eddy: “Dus, mijn geliefden, laat ons samen het nieuw-oude lied van verlossing zingen, en laat onze meting van tijd en vreugde geestelijk zijn, niet stoffelijk” (blz. 166).

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.