Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

De keuze om lief te hebben

De Christian Science Heraut - 13 november 2015

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 10 augustus 2015 editie van de Christian Science Sentinel.


Jaren geleden ontving ik een boze email van een kennis die woedend op mij was vanwege enkele acties die ik had ondernomen. Hij bekritiseerde mijn karakter, belasterde mijn verleden, viel mijn religie aan, en dreigde vreselijk wraak te nemen als ik mijn beslissing niet zou herroepen en zijn eisen niet zou inwilligen.

Hij had de reputatie dat hij andere mensen op deze manier behandelde, maar ik had dit zelf nooit ondervonden. Ik nam zijn standpunten in overweging en zag geen reden om mijn handelwijze te veranderen. Maar ik was terneergeslagen en verbluft door zijn boosaardigheid. In mijn gebed voor een genezend antwoord leerde ik dat ik een keuze moest maken. Ik kon óf deze persoon en zijn bedreigingen vrezen óf er voor kiezen om hem lief te hebben. Na uren worstelen met trots, ego, en vrees, koos ik voor liefde.

Ik vond vrede in het beseffen van de geestelijke waarheid aangaande ons beiden. Ik begreep dat er in de gedachten van deze man geen basis was voor slechte bedoelingen. Hij was een kind van God, geschapen om, net als ik, het goddelijk Gemoed en Liefde te weerspiegelen. Ik was er zeker van dat het in mijn gebeden erkennen van deze gemeenschappelijkheid op natuurlijke wijze zou helpen misverstanden te corrigeren, grieven te laten verdwijnen, vrede te herstellen, en het goede in elkaar te gaan zien. Ik was me ervan bewust dat het kwaad soms een hele show lijkt op te voeren en onheilspellende bedreigingen uit, maar zijn theater is voorbestemd te eindigen wanneer de waarheid op het toneel verschijnt en de goddelijke Liefde zijn invloed en grip op de gedachte laat gelden.

Er was geen verdere communicatie tussen ons tweeën, maar ik had vrede in mijn hart jegens deze man en ik was er dankbaar voor dat geen van zijn dreigementen werden uitgevoerd. En ik ben een beter mens geworden omdat ik geleerd heb hoe meer lief te hebben.

Als we door iemand worden beschuldigd of aangevallen kan het verleidelijk zijn om te reageren met boosheid, het opsommen van grieven, op wraak zinnen. Maar er is een betere keus. Jezus Christus onderwees: “Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan hen die u haten; en bid voor hen, die u geweld doen, en die u vervolgen” (Matthéus 5:44).

Deze instructie hoe met vijanden om te gaan is geen naïeve of ondoordachte aanbeveling om misbruik te negeren of net te doen alsof het niet gebeurd is. Het is een degelijk plan om kwade bedoelingen te neutraliseren en onschadelijk te maken. Liefde ontwapent haat, zoals licht duisternis verdringt.

Jezus begreep dat de boosdoener die ten grondslag ligt aan conflictsituaties niet een persoon, plaats of ding is, maar dat het boosaardige gemoedstoestanden zijn die deze situaties veroorzaken. Haat, jaloezie, afgunst, hebzucht, wellust, kwaadaardigheid, zelfzucht enzovoort, zijn de aanstichters die buiten gevecht gesteld  moeten worden om kwalijke acties te voorkomen.

In het boek Hebreeën (1:9) staat met betrekking tot Jezus: “Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat.” Jezus had scherpe woorden voor het kwaad dat hij in de harten van zijn vijanden ontdekte, maar hij liet hun haat niet de zijne worden. Hij overwon die in zijn eigen bewustzijn en beantwoordde haat met liefde, een liefde bestemd om haat te vernietigen.

Toen hij ter dood was veroordeeld antwoordde hij niet met haat jegens de schriftgeleerden en Farizeeën die agressief naar dit doel hadden toegewerkt. Hij gaf het bestuur van Rome niet de schuld en nam ze niet kwalijk dat ze zijn kruisiging hadden laten gebeuren. Hij verfoeide de soldaten niet die zijn lichaam aan het kruis nagelden. Hij beantwoordde dit alles met liefde. “Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen”, sprak hij vanaf het kruis (Lukas 23:34). Jezus wist dat Liefde de enige manier was om kwade bedoelingen te verijdelen.

De Bijbel zegt: “God is liefde” (1 Johannes 4:16). In Christian Science wordt de liefde van God, die zonde overwint en de mensheid hervormt, als meer dan een teken van goede wil gezien. Mary Baker Eddy gaat een stap verder als ze zegt: “God is Liefde” (Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 2). Liefde, begrepen in zijn hoogste betekenis, is God. Liefde, als God, is absolute kracht. Liefde is macht. Liefde is sterkte. Om de zijde te kiezen van de goddelijke Liefde is de zijde kiezen van de Almachtige, de Heerser over het heelal, die al Zijn kinderen bewaart in volmaakte harmonie.

Eddy verklaart: “ ‘Heb uw vijanden lief’ is identiek aan ‘U hebt geen vijanden’ ” (Miscellaneous Writings 1883-1896, blz. 9). Je vijanden liefhebben is als water uitstorten over een vuur. Hoe meer je ervan op de vlammen uitgiet, des te eerder is het vuur gedoofd. En soms is er een zondvloed nodig om een oplaaiende brand te blussen. Maar elke druppel helpt.

God is de nooit-eindigende bron van liefde waarop we kunnen vertrouwen als hulp bij het blussen van haat, vrees en misverstanden. Eddy schrijft: “Waarheid, Leven en Liefde zijn een wet ter vernietiging van alles wat aan hen ongelijk is, want zij verkondigen niets anders dan God” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 243). Als kinderen van God hebben wij allemaal het vermogen om lief te hebben en dat vermogen kunnen we demonstreren door degenen die onze tegenstanders lijken te zijn lief te hebben. We kunnen weigeren om misleidende bedoelingen onze ondergang te laten worden. In het aangezicht van verbaal of lichamelijk geweld, zijn we niet hulpeloos. We kunnen biddende actie ondernemen om de situatie meester te worden en schade te voorkomen.

De goddelijke Liefde, het intelligente Gemoed, houdt alles wat goed en waar is in stand. Het overtroeft dwaling, verwijdert haar dreiging en heft de gedachte op naar een betere plaats. Liefde is kracht, macht en sterkte. Eddy schrijft: “Liefde is de bevrijder”(Wetenschap en Gezondheid, blz. 225). Zoals Jezus bewees toen hij levend het graf uitliep na te zijn gekruisigd, triomfeert Liefde over het ergste kwaad, zelfs het geloof aan de dood, en heeft altijd het laatste woord.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.