Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Ook kinderen kunnen anderen genezen

De Christian Science Heraut - 22 juli 2013

Oorspronkelijk gepubliceerd in de Christian Science Sentinel van 13 november 1978 


“Zou ik ook anderen kunnen genezen?” vroeg Tom bijna fluisterend. In de Christian Science zondagsschool had de klas gesproken over de wonderbaarlijke genezingen die door Christus Jezus tot stand werden gebracht, en Tom was met ontzag vervuld bij de gedachte zieke mensen beter te maken zoals de Meester deed.

Hun lerares had verteld over de man die van blindheid genezen was nadat Jezus tegen hem had gezegd: “Word ziende” (Lukas 18:42). En Tom had met aandacht het verhaal gevolgd van een vrouw die samengebogen was en die zich niet meer kon oprichten. Jezus had ook haar genezen, zodat zij rechtop kon staan net als ieder ander (zie Lukas 13:11-13). En de lerares had daarna verteld wat er gebeurde toen Jezus bij het graf van zijn vriend Lázarus stond, die vier dagen daarvoor was overleden. Jezus had met luide stem geroepen: “Lázarus, kom uit!” (Johannes 11:43) en tot verbazing en vreugde van de mensen die eromheen stonden, kwam Lázarus naar buiten, levend en wel.

Toen Tom vroeg: “Zou ik ook anderen kunnen genezen?” kwam dit uit de grond van zijn hart. Hij kende verschillende mensen die gebrekkig of ziek waren, en de vader van een van zijn vrienden was nog maar onlangs overleden. Hij vond het vreselijk om mensen te zien lijden of te merken dat iemand bedroefd was, en hij wilde wel dat hij in staat was ze gezond en blij te maken. Wat geweldig zou het zijn, als hij de mensen op dezelfde manier zou kunnen helpen als Jezus had gedaan.

“Ja, dat kun je,” had de zondagsschoollerares gezegd, “jullie kunt anderen genezen zoals Jezus deed, door de macht van God – als je zijn lessen precies navolgt.”

“Eigenlijk moet je genezen,” ging zij verder. “Mary Baker Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: ‘Het is mogelijk, het is zelfs de plicht en het voorrecht van iedereen – kind, man en vrouw – enigermate het voorbeeld van de Meester te volgen door de demonstratie van Waarheid en Leven, van gezondheid en heiligheid’ “ (blz. 37).

Tom schoof zijn stoel wat dichter bij de tafel en luisterde gespannen. “Wat moet ik dan doen?” vroeg hij ernstig.

“Wel, allereerst moet je weten hoe Christus Jezus genas, en dan zijn voorbeeld volgen,” antwoordde de lerares. “Jezus zei: ‘die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen’ “ (Johannes 14:12).

“Dat betekent dat je moet bidden zoals Jezus bad,” stemde Rob in van de andere kant van de tafel.

“En van iedereen houden, net zoveel als Jezus van de mensen hield,” voegde Jan eraan toe.

De hele klas van zeven jongens begon nu aan het gesprek deel te nemen.

“En rein van hart zijn,” viel een van de anderen bij. Zij hadden de zaligsprekingen geleerd – die uitspraken van Jezus die beginnen met: “Zalig zijn ...” – en zij wisten dat dit uit de zesde zaligspreking was: “Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien” (Matthéus 5:8).

De lerares zei dat dit een heel goed antwoord was omdat in Wetenschap en Gezondheid staat: “Jezus aanschouwde in de Wetenschap de volmaakte mens, die voor hem zichtbaar was, waar door stervelingen een zondig, sterfelijk mens wordt gezien.” En Eddy verklaart dan: “In deze volmaakte mens zag de Verlosser Gods eigen gelijkenis en deze juiste kijk op de mens genas de zieken” (blz. 476-477).

Zij waren het allen met elkaar eens, als dát de manier was waarop Jezus genas – door rein van hart te zijn en iedereen te zien als Gods volmaakte beeld – dan is dat ook de manier waarop zij konden genezen.

Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om dit te doen, beaamden ze. Als mensen lelijk doen, of er ziek uitzien, is het niet gemakkelijk “Gods eigen gelijkenis” te zien. Maar wij kunnen – en moeten – weten, dat deze mensen in werkelijkheid Gods kinderen zijn. Hij heeft ze volmaakt geschapen en Hij houdt ze volmaakt. Als we deze waarheid goed voor onszelf weten en die vasthouden, is dit het gebed dat God verhoort. God zal ze helpen.

Tom begreep nu wat je moet doen om een ander te genezen zoals Jezus deed. En alle jongens uit de klas was dit duidelijk geworden. Genezing is het gevolg als je de waarheid weet over Gods volmaakte schepping. God is de genezer. Het maakt geen verschil of je een kind, een man of een vrouw bent. Als je “rein van hart” bent – dat wil zeggen als je werkelijk weet dat alle mensen de uitdrukking van Waarheid en Liefde zijn – is dat de beste manier waarop je hen die moeilijkheden schijnen te hebben kunt helpen. Zij zullen genezen worden.


De Nederlandse vertaling van dit artikel uit de Christian Science Sentinel van 13 november 1978, verscheen oorspronkelijk als pamflet in 1980.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.