Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Boycot kwade invloeden

De Christian Science Heraut - 27 Juni 2013

Oorspronkelijk gepubliceerd in de Christian Science Sentinel van 10 juni 2013


Mary Baker Eddy zag duidelijk in dat het voor iedereen belangrijk is zichzelf en anderen te verdedigen tegen destructieve invloeden, zoals tweedracht, angst, wantrouwen, oneerlijkheid, chaos, en gewelddadigheden. Zij schrijft: “In een wereld van zonde en zinnelijkheid, die naar een grotere machtsontwikkeling voortjaagt, is het verstandig ernstig te overwegen of men door het menselijk gemoed of door het goddelijk Gemoed wordt beïnvloed”(Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 82-83).

Bedrieglijke invloeden zouden de mensheid willen doen geloven dat God geen macht heeft. Zij veroordelen de mens naar zijn afkomst, verklaren dat alle religie waardeloos is, beschuldigen politieke partijen en de overheid; en hierdoor wordt de mensheid blind gehouden voor de weg die naar genezing leidt.

Maar wij kunnen onze ogen openen en onverschrokken de waarheid zien. De eerste christenen geven ons hierbij een helpend voorbeeld. De meedogenloze vervolging van Saulus en andere kwelgeesten, gaven hun weinig rust. Overtuigd van zijn eigen religieuze denkbeelden, voelde Saulus zich gesterkt in zijn moordzuchtige jacht op de christenen. Maar de christenen gaven geen krimp en verscholen zich niet in een hoekje. Ze namen de wijsheid in acht bij hun activiteiten, en zij baden met de zekerheid dat God hun zou helpen.

Gods antwoord was de Christus, “een goddelijke invloed, die altijd in het menselijk bewustzijn aanwezig is” (Wetenschap en Gezondheid, blz. xi), die Saulus toesprak op de weg naar Damaskus. Dit had niet alleen tot gevolg dat Saulus stopte met zijn dodelijke acties, maar het veranderde hem zo volledig dat hij een zeer bevlogen volgeling werd van de leer van Christus Jezus. Zelfs zijn naam werd veranderd. Hij werd de Apostel Paulus. 

Ook heden is de wereld onderhevig aan negatieve invloeden zoals haat, lust, wreedheid en bedrog. Maar deze hebben geen vat op goddelijke intelligentie, liefde, vrede, rechtvaardigheid, schoonheid en vreugde, en kunnen die nooit de baas zijn. God is op dit moment een betrouwbare hulp en degenen die deze waarheid begrijpen, worden op unieke wijze gesterkt om tegen foute overtuigingen in opstand te komen en ze voor zichzelf en anderen teniet te doen. 

Onze gebeden kunnen gezien worden als lichtende bakens voor de mensheid, waar zij rust en veiligheid vinden. Dit licht is niet afhankelijk van menselijke krachten die aan verandering onderhevig zijn; Christus is de bron ervan. Als wij begrijpen dat dit een waar feit is voor onszelf en voor anderen, opent het de deur naar genezing. Het brengt het kwaad aan het licht dat deze invloeden ons suggereren te doen, en overtuigt ons krachtig dat wij dit kwaad niet willen doen. 

“Ik zal liefhebben, als een ander haat. Ik zal overwicht verkrijgen aan de kant van het goede, mijn ware zijn. Dit alleen geeft mij de krachten van God waarmee alle dwaling overwonnen kan worden,” schrijft Eddy (Miscellaneous Writings 1883-1896, blz. 104).

Waar ter wereld wij ons ook bevinden, ieder individu kan zich scharen aan de zijde van “de krachten van God”. Wij hebben de macht om de waarheidsgetrouwe invloed van Christus aan te tonen die naar genezing, vernieuwing en vrede leidt.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.