Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

De continuïteit van het goede

De Christian Science Heraut - 1 januari 2013

Christian Science Sentinel, 5.1.1937 


Wat het goddelijk Gemoed met zijn idee voorheeft, wat onze hemelse Vader voor Zijn kind bestemd heeft, is het goede dat zonder onderbreking voortgaat. Het goede ontvouwt zich eeuwig in onbeperkte mate, maar hoe weinig kennis heeft de mensheid hiervan! Als men optimaal gezond en succesvol is, is er de voortdurende suggestie dat deze goede situatie niet zo zal blijven, en als men in moeilijkheden zit, suggereert de dwaling dat de problemen nooit voorbij zullen gaan.

Wetenschappelijk begrepen is het goede onveranderlijk; alleen het geloof eraan is veranderlijk. Het goede is de werkelijkheid; alleen het onwerkelijke varieert en verandert. Overvloed en gezondheid zijn eeuwig; slechts een verkeerde opvatting ervan is beperkt en ontoereikend. De werkelijke harmonie van de mens wordt niet onderbroken door een ongeluk, uitgesteld door verdriet, verstoord door teleurstelling of omgedraaid door mislukkingen. Ver boven de chaos en ellende die zo werkelijk lijken voor de menselijke zin, is de kalme, eeuwige harmonie van het werkelijke zijn.

Mary Baker Eddy zegt in Miscellaneous Writings 1883-1896: ”De onsterfelijke mens is de eeuwige idee van Waarheid en kan niet vervallen tot een sterfelijk geloof of dwaalgedachte betreffende zichzelf en zijn oorsprong” (blz. 79). En zij vervolgt: “Dit is de grote Liefde van de Vader die Hij ons gegeven heeft, en deze Liefde behoudt de mens in oneindig Leven, en in een eeuwige cirkel van harmonisch zijn” (blz.77). Lijkt dit moeilijk om te accepteren? Nochtans is het waar, en wij moeten het in gedachten houden willen wij het in ons leven ervaren.

De praktische raadgevingen die Jezus gaf over hoe wij het constante goede in onze ervaring brengen, wordt kort maar krachtig uitgedrukt in deze verklaring: “Indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen; en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:31, 32). Het woordje “blijft” betekent volgens het woordenboek: “voortgaan met” en “niet van plaats veranderen”. De leer van Jezus constant te gehoorzamen zonder ervan af te wijken, brengt waarheid in ieders gedachte en ervaring. Deze waarheid verdrijft op eigen kracht het kwaad, voorkomt dat de gedachten afdwalen naar dwaling, en openbaart dat de werkelijke mens veilig is in “een eeuwige cirkel van harmonisch zijn”.

Waarom lijkt het soms dat het goede in onze ervaring onderbroken wordt? Omdat we schijnbaar toelaten dat wetenschappelijk, geestelijk denken, of de ware getuigenis van het goede, onderbroken wordt in ons bewustzijn.  En dat gebeurt als wij ervan uitgaan dat er een andere macht bestaat dan God die ons denken binnendringt. Deze zogenaamde macht beïnvloedt, verblindt en hypnotiseert ons, totdat we helemaal in de war zijn gebracht, en gevuld zijn met angst voor ziekte, gebrek aan liefde, en materialisme

Er kan weerstand geboden worden aan de zogenaamde macht van de dwaling, of dierlijk magnetisme, zijn activiteiten en agressieve suggesties, zijn rechtstreekse aanvallen en zijn kwade praktijken, door een helder inzicht in hun nietsheid en machteloosheid om invloed uit te oefenen of schade te doen. En de nietsheid van deze suggesties volgt uit het feit dat God altijd aanwezig is; Zijn Liefde, Zijn  wet en Zijn onfeilbare bescherming gaan ononderbroken voort.

Dwaling wendt voor macht, ontwikkeling, standvastigheid en continuïteit te hebben. Maar in  werkelijkheid zijn dit eigenschappen van Waarheid en niet van de dwaling; van het goede en niet van het kwaad. Ware gezondheid is standvastig, voorspoed is volhardend, vooruitgang is onafgebroken, want alleen het goede duurt voort. Als we weten dat God, Beginsel de enige wetgever is, zien we dat de dwaling wetteloos is, dus zonder een uitvoerende macht, zonder intelligentie om zich te ontwikkelen, en zonder het vermogen tot volharding. Dit is helpend om in gedachten te houden bij iedere fase van de dwaling.

Vaak maakt men zich niet speciaal druk over de dingen die vandaag gebeuren, maar men is wel bang voor wat de dag van morgen zal brengen.  Laten we ons met vreugde en zonder angst realiseren dat het kwaad, dat vandaag  geen bestaan heeft of intelligentie bezit, niet ineens morgen wel werkelijk kan zijn en zich kan ontwikkelen. Zodoende kunnen we iedere fase van dwaling en zijn claim een werkelijk bestaan te hebben, ontkennen.

Het ontkennen van dwaling is een noodzakelijke stap in de doeltreffendheid van een Christian Science behandeling. Het is, hoe dan ook, de bewustwording van de waarheid, die op zichzelf een ontkenning van de dwaling is, die de genezing brengt. We lezen, we studeren om meer te begrijpen. Maar het is niet het studeren, maar het bewustworden van de waarheid dat door de studie wordt geopenbaard, dat het goede en de genezing brengt in de menselijke ervaring. En dat, na de genezing heeft plaatsgevonden, ons duidelijk maakt dat datgene wat nooit werkelijk was, geen enkel schadelijk effect kan achterlaten. We hoeven niet te herstellen van iets wat nooit bestaan heeft. We hebben onze krachten in werkelijkheid nooit verloren en hoeven die dus niet te herwinnen. Omdat continuïteit een kwaliteit van gezondheid is, en onverbrokenheid een kenmerk is van harmonie, is een periode van herstel onnodig; want in het geestelijke zijn is de mens nooit van zijn ware volmaaktheid afgeweken.

De manifestatie van leven en overvloed in de werkelijke mens, wordt niet onderbroken door het mesmerisme van ziekte, dood, beproevingen, overheidsproblemen, mislukte oogst of falend zakenbeleid. De groei en ontwikkeling van de werkelijke mens worden niet gehinderd door stagnatie of achteruitgang. Zijn zuiverheid wordt niet aangetast door materiële omstandigheden; zijn intelligentie wordt niet gehinderd door domheid en twijfel en zijn vertrouwen kan niet onderbroken worden door angst of verlegenheid. Geen haat, eigenzinnigheid, zelfzuchtigheid, of welke andere zonde ook, kan het eeuwig menselijk bewustzijn van het goede, en zijn heilige staat van goddelijk zoonschap, tenietdoen. Laten we dat goed weten en er naar handelen.

Alle mogelijkheden zijn daar waar God is; dus nooit in het verleden, nooit gescheiden van Hem en nooit buiten ons bereik. Altijd tegenwoordig, zich steeds vernieuwend en altijd aanwezig, wacht de  gelegenheid om gezond, gelukkig en goed te zijn op onze erkenning en toepassing.

Angst voor wat de toekomst voor het land of de wereld in petto heeft, vrees en onzekerheid voor de oudedag, zijn dwalingen die door een realisatie van het permanente goede verjaagd worden. Als we meer en meer in het bewustzijn van Gods almacht verblijven, zal de dwaling worden gezien als een voorbijgaande droom en het goede als een blijvende zekerheid. Dan kunnen we de toekomst met vertrouwen en verwachting tegemoetzien en worden de gedachten opgeheven naar de wetenschappelijke verwezenlijking van de eeuwige actualiteit van het zijn.

Om dit hemelse bewustzijn te bereiken moeten we God leren kennen zoals Hij wordt geopenbaard in Christian Science, en ons begrijpen van Hem bewijzen in ons leven. We moeten weigeren om suggesties van mentale luiheid, onvriendelijkheid, apathie of moedeloosheid bezit te laten nemen van onze gedachten, onze inzet af te zwakken, onze vooruitgang te blokkeren en op deze manier onze standvastige opmars naar Geest te hinderen.

Twee Christian Scientisten op een autotocht door het buitenland, ontdekten dat zij iedere keer als ze de weg vroegen, het antwoord was: “Rechtdoor!” Hoe anders de weg er ook uitzag, het antwoord was altijd hetzelfde. Zij vonden dit zo indrukwekkend dat zij besloten het te gebruiken als een mentale richtlijn, een geestelijke aanmaning. De Christian Scientist maakt een mentale reis, hij reist geestelijk, hij vindt meer en meer zijn weg naar gezondheid, harmonie, en de hemel door juist te denken; en zijn weg leidt altijd rechtdoor, uit het materialisme naar Geest, en uit onwetendheid naar goddelijke wijsheid. Zijn weg leidt rechtstreeks uit de stof naar Gemoed, uit het duister naar het licht, uit de onwerkelijkheid naar de werkelijkheid, uit het geloof in de onderbreking van harmonie naar de realisatie van de eeuwige ononderbroken continuïteit van het geode!

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.