Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

De volledigheid van ons gezag

De Christian Science Heraut - 14 Juni 2017

Oorspronkelijke gepubliceerd in de april 2017 editie van The Christian Science Journal.


Wat is de aard van ons ware geestelijk zijn, dat altijd bij de hand is om door ons te worden waargenomen en gedemonstreerd?

Telkens wanneer ik diepgaand nadenk over wat wij werkelijk zijn, word ik weggeblazen. (En ik ben toch niet nieuw in dit gedachtegoed!). Mijn verbazing moet ongeveer gelijk zijn aan de verwondering en het ontzag, die de psalmist voelde toen hij diezelfde basisvraag stelde en hij zijn antwoord kreeg:

“O Heere, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen…. Als ik Uw hemel aanzie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hem met eer en heerlijkheid gekroond? Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet” (Psalmen 8:2, 4-7).

Denk eens hierover na: Wij zijn gemaakt (met andere woorden, geschapen) om gezag over de werken van Gods hand uit te oefenen. Dat is onze ware aard en ons doel: om het bestaan en de aanwezigheid van de Almachtige God te manifesteren. Evenals ons beeld in de spiegel niet onszelf is, zijn wij als Zijn beeld en gelijkenis niet God; maar als de weerspiegeling van God zijn wij het bewijs van Zijn allerhoogste bestuur en autoriteit over Zijn eigen schepping.

Deze wetenschappelijke betekenis van onze relatie tot God is totaal iets anders dan de stoffelijke betekenis van de dingen, die ons elke dag in verleiding brengen. Maar door het volgen van Jezus Christus in het begrijpen van onze geestelijke natuur, kunnen wij beginnen een glimp op te vangen van de kracht en het gezag, die ieder van ons in werkelijkheid heeft.

Enkele jaren geleden werd mijn moeder ernstig ziek. Mijn vader belde mij ’s nachts op om voor haar te bidden. Dat deed ik, maar vroeg in de ochtend kwam zij in een coma terecht. Er was enige tijd geen enkel teken van leven meer. Mijn vader wilde niet toegeven, dat zij was overleden, ook voor hemzelf niet. Hij belde zijn werkgever en zei alleen, dat hij die dag niet kon komen werken, omdat zijn vrouw bewusteloos was geraakt.

Ondanks dat ik mij er volkomen van bewust was, dat wij allen als de weerspiegeling van God de oneindige natuur van God manifesteren, stelde ik mij het zo voor, dat ieder van ons individueel een klein onderdeel van Gods natuur kenbaar maakt, terwijl wij allemaal tezamen Gods volledige wezen weerspiegelen. Ik dacht met andere woorden, dat ieder van ons individueel enkele aspecten van het gezag van God zou aantonen, maar dat wij allemaal tezamen nodig waren om Gods volledige gezag gestalte te geven.

Die ochtend werd echter mijn misverstand over de werkelijkheid van God gecorrigeerd. Toen ik mentaal de waarheid van het eeuwige Leven in relatie tot mijn moeder verklaarde, kreeg ik een openbaring, zoals ik die nog nooit eerder had beleefd.

Ik realiseerde mij opeens, dat een weerspiegeling de hele natuur van zijn origineel weerspiegelt en niet alleen een deel ervan. Daarom drukte ik, als de unieke individuele beeltenis van God, niet alleen een deel van het goddelijk gezag uit, bijvoorbeeld door wetenschappelijk na te denken over het leven als geestelijk; maar ik bracht Gods gezag in zijn geheel tot uitdrukking—op mijn eigen individuele door God geleide wijze. En dat hoogste gezag van God gaf mij, door weerspiegeling, de macht om het bestaan van ziekte en dood te ontkennen en te overwinnen.

Met een ontzag, dat ik nog niet eerder had gevoeld, waardeerde en koesterde ik de goddelijke soevereiniteit en almachtige kracht achter de Christian Science behandeling, die ik gedurende de voorgaande nacht al had gegeven, en ik verwachtte zonder voorbehoud, het genezend effect hiervan. Ik zei zelfs hardop, “Vader, als Uw beeld en gelijkenis, verschil ik van U alleen, zoals het gevolg van de oorzaak verschilt.”

Enkele ogenblikken later belde mijn vader zijn werkgever om te zeggen, dat hij toch naar zijn werk zou komen. De werkgever vroeg verbaasd: “Maar wat dan met jouw vrouw?”

Als een man van weinig woorden, antwoordde mijn vader, “Oh, zij is oké. Zij is in de keuken en maakt het ontbijt klaar.” En dat was ook zo! Zij was volledig hersteld; er was geen sprake van een herstelperiode of iets dergelijks.

De almacht van God kent geen beperking of onstabiliteit in enig persoon. Eenieder van ons vertegenwoordigt het geheel van Gods aard op individuele wijze. En wanneer wij een geestelijke waarheid begrijpen, weten wij ook, dat die geldt voor de gehele schepping van God en dat het gehele gezag van God daarachter staat. God heeft ons allemaal nodig om volledig uitdrukking aan Hem te geven en ieder van ons weerspiegelt Zijn oneindige macht.

Overdenk maar eens de volgende aanhaling, genomen uit het antwoord op de vraag: “Wat is de mens?” in het Christian Science leerboek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy: “De mens is idee, het beeld van Liefde; hij is niet een fysiek organisme. Hij is de samengestelde idee van God en omvat alle ware ideeën; de soortnaam voor alles wat Gods beeld en gelijkenis weerspiegelt; de bewuste identiteit van het zijn, zoals die in de Wetenschap wordt gezien, waarin de mens de weerspiegeling van God, of Gemoed, is en daarom eeuwig is; datgene, wat geen van God gescheiden gemoed heeft; datgene, wat geen enkele eigenschap bezit, die niet aan de Godheid is ontleend; datgene, wat geen leven, intelligentie of scheppingsvermogen in zichzelf heeft, maar alles wat aan zijn Maker toebehoort, geestelijk weerspiegelt” (blz. 475).

En ergens anders wordt in de geschriften van Eddy eraan toegevoegd: “Ieder van de Christus kinderen weerspiegelt de oneindige Ene en daarom is de verklaring van de ziener waar, dat ’één aan de kant van God is een meerderheid’” (Pulpit and Press, blz. 4).

Wanneer wij dus bidden voor onszelf of voor iemand anders, kunnen wij ons ervan bewust zijn, dat ieder van ons op onze unieke wijze, niet slechts voor een klein deel maar in feite het totale gezag van God weerspiegelt. Deze bewustwording kan ons het onomstreden goddelijk gezag doen aanschouwen, dat wij in onze ware geestelijke natuur daadwerkelijk manifesteren, een gezag dat wij kunnen demonstreren in genezing.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.