Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Vertrouwen hebben in Leven

De Christian Science Heraut - 5 december 2014

Dit is een uitgebreide versie van een artikel dat gepubliceerd werd in de 20 augustus 2014 editie van The Christian Science Monitor

Het is tevens gepubliceerd in de 27 oktober 2014 editie van de Christian Science Sentinel.


Het feit dat teveel mensen hun hoop verliezen in wat zij denken dat het leven hun te bieden heeft, en ervoor kiezen zich van hun leven te beroven of het langs medische weg helpen te beëindigen, toont een fundamentele, en vaak tragische fout, in de opvatting van de mensheid over de betekenis van het leven.

Als het leven inderdaad begon met een oerknal, ook wel de big bang genoemd, dan, ongeacht de ingewikkelde ontwikkelingen die erop volgden, is leven hoofdzakelijk zinloze toeval. Hoe zou leven dan ooit een bron kunnen zijn van echt geluk en ware gezondheid? Of als het leven, ongeacht hoe het begon, afhankelijk is van de stof en onderworpen aan de tirannie van ziekte, leed en ontbering, ook dan leidt het tot de vraag wat het leven heeft te bieden en wat de betekenis ervan is. 

Maar de vraag is, leven wij door een evolutionaire toevalligheid of leven wij omdat wij een eeuwige relatie hebben met God?

Christus Jezus deed ons deze hoopvolle belofte: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben, en overvloed hebben” (Johannes 10:10 HSV). De Messias, de Verlosser, is gekomen dankzij Gods grote liefde voor de mensheid. Hij kwam niet om ons hopeloos lijden te brengen, maar om ons op te heffen uit dat lijden en de oorzaken ervan. Christian Science legt uit dat Jezus kwam om ons de harmonische, vreugdevolle werkelijkheid te tonen van leven in God, een leven dat niet alleen maar hoop geeft op het hiernamaals maar dat nu een werkelijkheid is die begrepen en bewezen, en in toenemende mate geleefd kan worden.

God, onze liefhebbende Vader-Moeder, is Leven zelf – Leven dat Geest is in plaats van stof; Leven dat Liefde is in plaats van kwaad, haat en leed; Leven dat wordt uitgedrukt in de vrijheid van Ziel, niet in slavernij aan de fysieke zintuigen. Omdat ieder van ons Gods weerspiegeling is, weerspiegelen wij de vrijheid, vreugde, en het eeuwige succes van Leven. Het goede dat de Vader-Moeder voor ons bereid heeft kan ons niet ontzegd worden, want wij zij één met God die het oneindige goede is.

Ieder van ons kan zijn ware leven in God vinden dat hier en nu aanwezig is en ons ware wezen uitmaakt. Deze ontdekking echter vraagt van ons dat we ons afkeren van de gedachtenstromen die ons begrip van leven willen verstoffelijken, onze aandacht voortdurend op onszelf richten, en ons willen doen geloven dat we aan onze problemen kunnen ontsnappen door op een of andere manier het bestaan zelf te ontvluchten. Ons van het leven te beroven lost geen enkel probleem op. Het leidt ons alleen maar dieper in de verkeerde en tragische veronderstelling dat leven uitsluitend in de stof bestaat, in stoffelijke geschiedenis, persoonlijkheid en omstandigheden.

Maar zelfs als we in de diepste duisternis verkeren door deze foute opvatting over leven  – met alle uiterlijke tekenen die hiervan een bevestiging lijken –  is het nog steeds een onwaar geloof, vermomd als onze eigen ervaring. Het heeft niet meer werkelijkheid dan een nachtmerrie in onze slaap. In werkelijkheid hebben wij de zorg van Liefde niet verlaten. We zijn niet afgedwaald buiten het vermogen van Liefde om ons te kennen, te bereiken en te helpen, want Liefde is onbegrensd, omarmt ons allen eeuwig en voorziet in elke nood.

De oplossing van onze problemen ligt in het geestelijk ontwaken tot ons leven in Christus. Paulus zegt: “Het leven dat ik nu leef in het vlees leef ik in het vertrouwen van Gods Zoon, die mij liefhad, en zichzelf voor mij gegeven heeft” (Galaten 2:20, volgens de King James bijbelvertaling). Zelfs al lijkt het erop dat we “in het vlees” zijn, wij allen kunnen hier en nu de belofte ontdekken dat ons ware leven niet vleselijk is, maar de ware manifestatie is van het ene Leven, God, die Geest is. En we hebben het vermogen dit leven te leiden door ons vertrouwen in Gods Zoon in praktijk te brengen, de ware idee van Leven dat Jezus vertegenwoordigde. 

Ons ware leven is een onzelfzuchtige activiteit, omdat ons Leven goddelijke Liefde is. Ons ware leven is reinheid die wij manifesteren, want ons Leven is Ziel. Zowel onzelfzuchtigheid als reinheid geven hun eigen natuurlijke vreugde, want zij gaan van God uit. Gezondheid gaat ook van God uit. Dus ons ware leven is harmonisch, krachtig en gezond, want ons Leven is Geest.

Net zo geweldig is het feit dat ons ware leven de eeuwige ontvouwing is van goedheid en doelgerichte activiteit waarbij wij altijd begeleid worden door de goddelijke Liefde en de velerlei manifestaties van Liefde waarvan de mens blijk geeft.

De Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, Mary Baker Eddy, schrijft: “Het heerlijke en heilige gevoel van de bestendige eenheid van de mens met zijn Maker kan ons huidige bestaan verlichten met een voortdurende aanwezigheid en macht van het goede, de deur van de dood wijd openen naar Leven; en wanneer dit Leven zal verschijnen ‘[zullen] wij Hem gelijk wezen’ en we zullen naar de Vader gaan, niet door de dood, maar door Leven; niet door dwaling, maar door Waarheid” (Unity of Good, blz. 41).

Wij kunnen inderdaad vertrouwen hebben in Leven omdat ons Leven God is, het goede alleen, waarin kwaad noch leed aanwezig is. De stromen van wanhoop verdwijnen als we ontvankelijk worden, door onzelfzuchtig gebed, voor de hemelse stromen van Christus en de Heilige Geest – de activiteit van Waarheid en de goddelijke Wetenschap van ons bestaan, die in ons werken en ons veranderen.

Door gebed waarin wij uitreiken naar ons werkelijke wezen, zullen we meer vertrouwen hebben in het vermogen van Geest om onze harmonie te handhaven. Het geeft ons meer vertrouwen in het doel van ons leven om God tot uitdrukking te brengen. En het stelt ons in staat dit goddelijk gesteund bestaan in ons leven aan te tonen door ondermeer liefde voor anderen, vreugde over onze nuttige bijdragen, en de vrijheid van gezondheid.

Als het geliefde kind van onze Vader-Moeder kan alleen deze staat van bestaan ons hoge doel zijn.

David C. Kennedy 

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.