Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Je bent altijd veilig

De Christian Science Heraut - 4 augustus 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 21 oktober 1996 editie van de Christian Science Sentinel.


Op het moment van schrijven was de tragedie over vlucht TWA 800 nog steeds in het nieuws; op radio, televisie en in de kranten en er werd gespeculeerd of het een technisch mankement aan het vliegtuig of een terroristische aanslag betrof. Wat ook de oorzaak was, de vraag bleef, hoe je verzekerd kan zijn van een veilige reis door de lucht.

De afgelopen jaren hebben mijn vrouw en ik op veel vluchten gezeten binnen de Verenigde Staten, Europa en elders. Als wij zo’n vliegreis maakten, hebben wij altijd gebeden om te weten dat de beschermende macht van God actief is, waar wij ook heengingen – in feite overal.

Kort na het opblazen van Pan Am vlucht 103 boven Lockerbie in Schotland zaten wij weer aan boord van een vliegtuig. Ik herinner mij heel goed dat wij voor veiligheid hebben gebeden. We wisten, dat wat de menselijke ervaring ook mocht lijken te zijn, dwaling geen macht heeft. Dit is waar, want de mens is feitelijk de idee of uitdrukking van God, het enig geestelijk, perfecte en goddelijk Beginsel. Als iedereen dit herkent en ernaar leeft, kunnen we elkaar gelukkig maken. In ons gebed verzekerden wij ons van het feit, dat wij allemaal onder de goddelijke genezende en beschermende macht waren. Deze macht komt tot ons door de Christus, die altijd met ons is, waar wij ook heengaan. De pure macht van Liefde in het leven is de Christus in uitdrukking. Dit laat de perfectie van de mens als kind van God zien en onthult onze heelheid als Zijn reflectie. Niemand kan ooit buiten de zorg van God zijn.

De psalmist zegt over de altijd aanwezige God het volgende: “Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar, of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar. Nam ik vleugelen van de dageraad, woonde ik aan het uiterste der zee; Ook dáár zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. (Ps. 139:7-10). Veilig transport is de altijd tegenwoordige God in de mens gemanifesteerd. Het is het bewijs van zijn liefdevolle aanwezigheid waar wij ook heengaan.

Nadat het vliegtuig was opgestegen en op een hoogte van 23.000 voet arriveerde, was er opeens een harde knal. Het vliegtuig begon hevig te schudden en de mensen begonnen te schreeuwen. Ik was zo dankbaar, dat mijn vrouw en ik onmiddellijk antwoord bij God zochten. Tegelijk geef ik toe, dat wij stevig elkaars handen vasthielden! Wij zeiden tegen elkaar, dat God en Zijn Christus hier met ons waren en dat daarom alles in orde moest zijn. Wij verzekerden ons ervan – en begrepen waarom – dat iedereen veilig was.

Het vliegtuig stabiliseerde zich en enkele minuten later deelde de piloot ons mee, dat hij dacht, dat wij door een bliksemschicht waren getroffen, ofschoon daar geen zichtbaar bewijs voor was en geen schade aan het vliegtuig of wegvallen van cabinedruk kon worden geconstateerd. De angst van de passagiers nam af, de vlucht werd voortgezet en het vliegtuig is zonder verdere problemen op de eindbestemming geland.

Wij waren en zijn zo dankbaar, dat wij iets over de genezende aanwezigheid van God kunnen begrijpen. Maar hoe zit dat voor diegenen die achterblijven als een tragedie gebeurt? Enkele maanden na de vliegtuigramp in Lockerbie, Schotland, waren wij daar onderweg met de auto. Wij zagen het kapotte land waar het vliegtuig was neergestort. Wij zagen de vernielde en beschadigde huizen. Voor diegenen die dierbaren hebben verloren helpt het niet de gebeurtenis te negeren.

We kunnen met volledige zekerheid weten, dat de mens geestelijk en niet stoffelijk is. Door het werk van Jezus Christus is dit meer dan duidelijk geworden. Terroristen moeten worden gevonden en bestraft, niet vanwege onverzoenlijkheid, maar omdat we allemaal verantwoordelijkheid voor onze daden moeten dragen. Zelfs de ergste terrorist kan zich hervormen. En Christus laat ons de ware aard van vergeving zien, waardoor anderen en wijzelf worden gezegend. Het laat de ware aard van God en de mens zien.

De mens is vrij van verdriet en haat. Een geestelijke idee kan niet bezwaard worden door stoffelijke omstandigheden. In waarheid wordt iedereen van ons constant bestuurd door de onaantastbare wet van Liefde, God. Deze waarheid geldt voor iedereen die een tragisch incident overkomt. Iedereen blijft oneindig leven, bewegen en zijn bestaan hebben in de wet van perfectie. “Verenig je met de goddelijke macht, en al het goede zal je helpen op je reis”, …” zegt Mary Baker Eddy in Unity of Good (blz. 17). Of wij nu over onze levensreis praten of over een reis in het vliegtuig, hetzelfde is van toepassing. De alheid van God is inclusief Zijn wet, die de hele schepping bestuurt in zegen en harmonie. 

Wij lezen in de Bijbel: “Ik vertrouw op U, o Heere! Ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij van de hand van mijn vijanden, en van mijn vervolgers” (Ps. 31:15,16). Wij kunnen blij zijn, dat waar wij ook heengaan, waar wij ook zijn, God en Zijn Christus daar met ons allen zijn.


Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en word door de Mijnen gekend. … Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder
Johannes 10:14,16

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.