Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Heeft u Judas vergeven?

De Christian Science Heraut - 22 april 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 7 april 2014 editie van de Christian Science Sentinel.


Jezus vergaf Judas. Ondanks dat hij door Judas was verraden en overgeleverd aan degenen die hem zouden kruisigen, probeerde Jezus niet het verraad te verijdelen noch was hij er verbitterd over. Zijn welbekende verklaring van totale vergiffenis: “Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen” (Lukas:23: 34), gold ook voor Judas.

Hoe kon Jezus zo’n verschrikkelijk onrecht vergeven van zijn eigen discipel die hem bedroog en van degenen die hem kruisigden? Hij begreep en was zich volkomen bewust van de alheid, de almacht van God, het goede, en de absolute nietsheid van het kwaad in al zijn vormen. Hij begreep dat al deze dingen slechts konden “meewerken ten goede voor hen die God liefhebben” (volgens King James bijbelvertaling, Romeinen 8:28). En dat is ook precies wat er gebeurde. De kruisiging maakte Jezus’ opstanding uit de dood mogelijk, die voor eeuwig het bewijs levert dat het kwaad in welke vorm dan ook, zelfs de dood, geen enkele macht heeft.

Sinds die tijd hebben velen Jezus nagevolgd door het grootste onrecht en bedrog te vergeven, zoals hij ons allen aanmoedigde te doen. Mary Baker Eddy is een van hen. Tijdens haar leven vergaf zij velen die haar hadden verraden, haar tegenspoed toewensten, en alles in het werk stelden om een halt toe te roepen aan haar missie de mensheid haar ontdekking van de Christus Wetenschap te geven. Niets van dit alles kon haar ervan weerhouden haar goddelijke opdracht te vervullen. Tegen het einde van haar leven, na een poging van vrienden en familie om haar bekwaamheid haar eigen zaken te behartigen openlijk in diskrediet te brengen, en de Kerk en de beweging die zij had opgericht uit haar hand te rukken, schreef zij onmiddellijk een vergevingsgezind briefje toen zij hoorde dat de zogeheten “Next Friends” rechtszaak had gefaald.

Voorafgaand aan Jezus’ kruisiging, in zijn misschien wel meest bekende preek, wereldwijd bekend als de Bergrede, riep hij zijn volgelingen op: “Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is” (NBV, Mattheüs 5:44-48).

En als antwoord op een vraag van een discipel hoe vaak men geacht werd iemand te vergeven, was het antwoord van Jezus “zeventig maal zeven” (NBV, Mattheüs 18:22), waarmee hij bedoelde, net zo vaak als er iets te vergeven is.

In een artikel getiteld “Heb uw vijanden lief” volgt Mary Baker Eddy de Meester, Christus Jezus, en gaat zij uitvoerig in op die opdracht om iemands zogenaamde vijanden lief te hebben en te vergeven. Evenals de Bergrede van Jezus is dit artikel zeer de moeite waard om telkens weer te lezen. Een vluchtige blik hierop toont: “Wij hebben geen vijanden. Wat jaloezie, haat, wraak – de onbarmhartigste motieven van het sterfelijk gemoed – ook trachten te bewerkstelligen, zal ‘meewerken ten goede voor hen die God liefhebben.’”

Nog een stukje uit dit artikel: “Wij moeten onze vijanden liefhebben met alle manifestaties waarmee wij onze vrienden liefhebben; moeten zelfs proberen hun fouten niet kenbaar te maken, maar hun goed te doen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Menselijke rechtvaardigheid afmeten aan hen die u boosaardig gebruiken en vervolgen, is niet alle vergelding aan God laten en hen zegenen die u vervloeken. Als er zich geen speciale gelegenheid voordoet om goed te doen aan uw vijanden, kunt u hen opnemen in uw algemene werk voor het welzijn van de mensheid.”

U zult zeker het hele artikel willen lezen (zie Miscellaneous Writings 1883-1896, blz. 8-13), zoals u ook de gehele Bergrede wilt lezen (zie Mattheüs, hoofdstuk 5-7).

Heeft u de Judassen vergeven met wie u in de loop der jaren te maken heeft gehad? Heeft u elk van uw zogenaamde vijanden van vroeger en nu liefgehad, werkelijk liefgehad, en oprecht en liefdevol voor hen gebeden? Heeft u begrepen dat alleen Gods goedheid altijd de werkelijkheid is geweest van uw leven en dat van anderen, en dat alles wat zich in uw ervaring heeft voorgedaan slechts heeft meegewerkt ten goede om u tot dit inzicht te brengen?

Ik kan niet zeggen dat ik hier al volledig in geslaagd ben, maar ik weet dat als ik echt een navolger wil zijn van mijn Meester, Jezus Christus, en mijn Leidsvrouw, Mary Baker Eddy, dat ik het nu moet doen. Doet u mee?


Dorothy Estes is Christian Science practitioner en lerares. Zij is tevens de redactrice van The Christian Science Journal, Sentinel, Herald, en JSH-Online.com.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.