Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Bent u actief in een ‘kleine’ kerk?

De Christian Science Heraut - 2 april 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de September 2012 editie van The Christian Science Journal


Als u lid bent van een kleine kerk en er lijkt niet veel interesse in de gemeenschap te zijn voor Christian Science, maakt u geen zorgen. Blijf werken. Alle geestelijke activitiet is een vorm van Kerk, leert anderen iets over Christian Science, en zegent de gehele wereld.

In de afgelopen jaren heb ik zo’n 20 van de 56 landen in Afrika bezocht. Ik kom altijd terug geïnspireerd door wat de Christian Scientisten in Afrika doen. Bijvoorbeeld, zes kerken in Kinshasa, Democratische Republiek Congo, vier societies en verscheidene informele groepen, en 20 geregistreerde practitioners. Een aantal kerken hebben een grote zondagsschool en sommige houden meerdere zondagsdiensten. Er waren 600 deelnemers aan een jeugdconferentie waar ik een lezing gaf.

Maar ik keer ook altijd terug van Afrika, naar Canada en de Verenigde Staten, dankbaar voor wat er hier, waar Christian Science meer gevestigd is maar het ledenaantal niet groeit, tot stand wordt gebracht. Namelijk in deze landen waar de aantallen niet zo hoog zijn, is in deze tijd en cultuur ieder van ons niet een van de weinig overgeblevenen, maar een pionier. Iedere Christian Scientist, ondanks de agressieve toename van het medisch denken in deze landen, erkent en begrijpt dat God, het goddelijk Gemoed, de basis is van zondeloosheid en gezondheid. Daarom heb ik waardering voor deze spirituele superstars, de ware verlichte geesten, die werken in deze van oudsher bestaande Velden.

Natuurlijk bravo voor de kerken die een omkeer hebben gebracht in het afnemende ledenaantal. Maar om voort te gaan met een kerk zelfs als er op het eerste gezicht niet veel belangstelling voor lijkt te bestaan, heeft ook grote waarde – en draagt bij aan Christian Science en vergroot waar dan ook de goede uitwerking ervan.

Wat de ervaring van uw kerk ook is op dit moment, als uw gedachten overeenstemmen met het goddelijk Beginsel, God, en uw bewustzijn openstaat en bereid is Zijn licht te laten schijnen, toont u de ware Kerk aan. Iedere keer dat u een verkeerd beeld van de mens verwerpt en bevestigt dat de mens volmaakt is als Gods eigen beeld en gelijkenis, doet u genezend werk.

Mary Baker Eddy schreef: “De juiste denker verblijft onder de schaduw van de Almachtige. Zijn gedachten kunnen uitsluitend vrede, welwillendheid jegens de medemens, gezondheid en heiligheid reflecteren” (The First Church of Christ,Scientist and Miscellany, blz. 210). Het diepe verlangen om God te eren door één Gemoed te hebben is de ware Kerk. En een dochterkerk maakt vooruitgang wanneer zij zichzelf ziet als een gemeenschap van denkers die verbonden zijn in dit gebed.

Sprekend over gemeenschap, als de gloeiende kolen in een vuur van elkaar gescheiden worden, doven zij vlug uit. Maar als zij bij elkaar geplaatst worden produceren zij vlammen, warmte en licht. Op dezelfde wijze kan samenwerking met anderen die de Wetenschap van Gemoed naleven – zelfs al zijn het er weinigen – helpen om een kerk levend te houden met liefde en inspiratie, en meer licht uit te stralen! In werkelijkheid kunnen wij de noodzaak om bij te dragen aan Kerk nooit ontgroeien. Noch kunnen we ooit beroofd worden van de zegeningen van Kerk.

Op een keer toen ik een lezing gaf voor een kerk in West-Europa was er slechts één deelnemer aan het voorbereidende telefoongesprek. Ik was nog meer verbaasd toen de enige persoon in de nieuwe, prachtige kerk op de ochtend voor de zondagmiddaglezing dezelfde man bleek te zijn van het telefoongesprek en die me tevens had opgehaald van het vliegveld. Hij was Eerste en Tweede Voorlezer, speelde de opgenomen muziek voor de gezangen af, en deed zelfs de collecte. Twee mensen van buiten de stad en ik vormden de toehoorders. Dit kerklid legde uit dat de andere leden de kerk wel steunden maar niet vaak meer hun huis uitkwamen. Uiteindelijk waren er zo’n 15 mensen die de lezing bijwoonden, wat toch wel een klein succesje was. De waardering van deze man voor zijn kerk en zijn verwachting van hernieuwing ontroerden mij.

Laten we niet over onszelf oordelen aan de hand van hoeveel mensen er naar onze kerkdienst komen. Heeft een andere kerk meer bezoekers dan de onze? Komen er minder mensen dan 30 jaar geleden? Zulke vragen leiden de aandacht af van de centrale leer van Christian Science dat er slechts één Gemoed is dat iedereen weerspiegelt. We moeten groei afmeten aan hoeveel wij groeien in genade, en Jezus volgen in ons dagelijks leven.

Of uw kerk nu veel leden heeft of slechts een handjevol, de leer van Christian Science is de waarheid en iedere dag reikt ons de mogelijkheid aan – met stil vertrouwen in God – de mensheid te helpen dit feit te zien.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.