Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Een Zaak onze inzet waardig

De Christian Science Heraut - 20 mei 2019

Oorspronkelijk gepubliceerd in de februari 2019 editie van The Christian Science Journal.


Nadat ik was afgestudeerd en terugkeerde naar de familieboerderij om een carrière in het kweken van appels voort te zetten, worstelde ik hevig met de vraag: “Wat kan ik met mijn leven doen om zoveel mogelijk goed te doen?” Ik was een succesvol fruitteler en hongerige mensen hebben eten nodig, dus mijn carrièrekeus leek in orde. Maar ik had ook buren, die aan ziekte, depressie, eenzaamheid, woede, pijn en andere problemen leden. Mijn hart ging naar hun uit en ik wilde helpen.

Uiteindelijk realiseerde ik mij, dat ik geen zijlijn-toeschouwer hoefde te zijn van de ellende van mensen. Ik kon hen helpen genezing te vinden door mijn toepassing van Christian Science. Toen ik mijzelf toewijdde aan het helpen van anderen door Christian Science, kwamen mensen mij om hulp vragen, en ik was er klaar voor om met gebed te antwoorden. Ik werd bemoedigd wanneer ik bad zoals uitgelegd in Christian Science, en zieke mensen gezond zag worden, pijn verdwijnen, voorziening komen waar gebrek heerste, en hoop en geluk terugkeerde waar verdriet was geweest. Ofschoon mijn zakencarrière bloeide, was de beloning om mensen te zien die de vele vormen van het kwaad te boven kwamen door de kracht van God, veel groter dan het aantal appels die onze boomgaard produceerde. Ik voelde dat ik een roeping had gevonden, die mij in staat stelde het meeste goed te doen met mijn leven. Ik verliet de boerderij en wijdde mij fulltime aan de Zaak van Christian Science genezing, en dat bleek een van de meest voldoening gevende levensbeslissingen te zijn die ik ooit heb gemaakt.

Als ik terugkijk, zie ik dat ik verliefd werd op het werk in Christian Science, omdat het de kern van een Zaak vormt, die de mensheid helpt te voorzien in de grootste behoefte van allen – God te kennen en de relatie van de mens tot God te begrijpen, en te zien hoe Zijn liefde en zorg tegemoet komt aan alle menselijke behoeften. Dit werk volgt Jezus in zijn voetsporen. Jezus begreep beter dan ieder ander, dat de eerste behoefte van de mens altijd geestelijk is. Hij genas de zieken, voedde de hongerende, deed pijn verdwijnen, herstelde gezond verstand, kalmeerde de storm en wekte de doden op door te vertouwen in geestelijke macht. Zijn begrijpen van de almacht van God stelde hem in staat het kwaad te overwinnen en de gezondheid en harmonie van zieke en lijdende mensen te herstellen door gebed, en hij verwachtte van zijn volgelingen dat zij hetzelfde deden. Hij onderwees hen: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden” (Matthéüs 6:33). Door de waarheden van Christian Science toe te passen in mijn eigen leven en voor degenen die mij om hulp vragen, heb ik de juistheid ontdekt van dit voorschrift

Meer dan ooit is er behoefte aan genezing door Christian Sciene, en zijn er genezers nodig die zich inzetten om hun naasten uit lijden verlossen door de leer van deze Wetenschap. Uit alle uithoeken van de wereld komen dagelijks nieuwsberichten binnen over mensen, gemeenschappen, zelfs volken, die vechten om ziekte, haat, geweld, armoede, onderdrukking, weers- en geologische omstandigheden, vooroordeel en dakloosheid te overleven. Er is zeker ook positief nieuws over de mensheid te melden, maar iedereen heeft het recht op gezondheid en geluk en niemand mag over het hoofd worden gezien.

Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, begreep deze dringende behoefte en spoorde degenen die wilden luisteren aan: “Nog nooit is er een plechtiger en dringender beroep op ons allen gedaan, dan God nu doet, hier en nu, een beroep op onze innige aanhankelijkheid en algehele toewijding aan de grootste en heiligste aller zaken. De ure is gekomen. De grote strijd tegen Armageddon is over ons gekomen” (Miscellaneous Writings 1883-1896, pag. 177). De strijd van Armageddon symboliseert de eindstrijd tussen goed en kwaad. Het houdt de tweede komst van Christus in, waarin Christus allen verslaat die zich tegen God verzetten. Zoals Jezus Christus bewees, God is goed en bezit waarlijk absolute macht op de aarde, zoals in de hemel, om zonde, ziekte en dood te overwinnen. En Mary Baker Eddy legde uit dat het kwaad in wezen slechts een foutief geloof is zonder werkelijke macht. Haar vermelding van “de grote strijd van Armageddon” is niet bedoeld om onheil te verkondigen of angst aan te jagen, maar om de mensheid wakker te schudden, dat het nu de tijd is om de macht van het goede over het geloof in kwaad te demonstreren.

Sommige Christelijke theologieën prediken, dat de eindstrijd tussen goed en kwaad op een onbekend toekomstig moment zal plaatsvinden, maar vanuit het standpunt van Eddy was de eindstrijd al gaande. De tweede komst van Christus vond plaats tijdens haar ontdekking van Christian Science, die de macht van God in het corrigeren van alles dat slecht is verklaarde. De mensheid van het kwaad verlossen zou niet plaatsvinden in de toekomst door een afdaling uit de hemel van een fysieke Jezus, maar in het heden door de leer van de goddelijke Wetenschap van Christus – die uitlegt hoe we de aanwijzingen van Jezus moeten opvolgen – in praktijk te brengen. Hierdoor kunnen wij getuigenis geven van de vernietiging van zonde, ziekte en dood door bemiddeling van de altijd tegenwoordige Christus. De tijd om deze strijd te voeren en te winnen is vandaag, niet morgen; en elke keer dat wij het kwaad te boven komen, uitreikend naar en vasthoudend aan de almacht van God, komen wij dichter bij de eindoverwinning over elke aanspraak van het kwaad.

Er was een tijd, dat ik moest volharden om te begrijpen dat de macht van God het kwaad overwint. Twintig jaar geleden begon zich een gezwel op mijn voorhoofd te vormen. Ik bad dagelijks om verlichting en verkreeg geleidelijk een beter begrip van de almachtige kracht van God. Maar het gezwel groeide door en verslechterde. Na enkele maanden zag het er zo onheilspellend uit, dat ik het huis niet meer uitging. Op een bepaalde manier voelde ik mij opgesloten in huis, omdat ik geen aandacht wilde trekken. Mijn carrière als Christian Science genezer leek voorbij. Het voelde alsof Armageddon mij had overweldigd en ik de strijd aan het verliezen was.

Terwijl ik doorzette met mijn gebed, bestudeerde ik de verklaring van Eddy uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “De mensheid moet leren, dat het kwaad geen macht is” (blz. 102). Vanuit de uiterlijke verschijningsvormen leek het kwaad macht te hebben en mijn toekomst te vernietigen. Maar nadat ik dieper over de verklaring van Eddy nadacht, zag ik dat mijn lijden een gelegenheid was om te bewijzen dat het kwaad geen macht heeft. Ik moest vanuit een geestelijk standpunt naar de uitdaging kijken en gebruik maken van de lessen die ik kon leren. Ik besloot, dat ik met overtuiging wist dat God het almachtige goede was en dat ik deze aanspraak van het kwaad kon weerstaan en verslaan en de onwerkelijkheid ervan bewijzen.

Geïnspireerd door een nieuw perspectief, stopte ik met zelfmedelijden en bad om de macht God als de enige macht te zien. Ik nam de waarheid aan, dat God Alles is en streefde ernaar om te zien dat er geen andere werkelijkheid, invloed, aanwezigheid, plaats, oorzaak of gevolg is dan de goddelijke Liefde. Ik zag, dat er in de alheid van God geen kwaad was om mij te bedreigen – geen kwade ziekte, vijand of algemeen aangenomen geloof, die mij schade zou kunnen aandoen. Ik wist dat ik in feite door God naar Zijn beeld was gemaakt, dus ik was meer dan bereid om mijn gedachten door God te laten opheffen naar de hoogten van hemelse ideeën, waar ik alleen maar Liefde zou zien. Toen ik dit deed, verdween alle gevoel van kwaad en angst. Ik voelde mij veilig, alsof ik mentaal met de engelen van God opsteeg. Enkele dagen later brak het gezwel open en werd er een vreemde substantie uit mijn voorhoofd verdreven, en snel daarna verdwenen alle begeleidende symptomen. De genezing was compleet en blijvend (zie “Face the foe fearlessly” Journal, February 2014).

Het lijkt erop, dat overal ter wereld in het leven van de mensen Armageddon wordt uitgespeeld, elke dag wordt er gestreden voor vrijheid van onderdrukking, ziekte, onheil en hopeloosheid. Telkens wanneer wij ons bedreigd voelen door het kwaad, is het een oproep ons te verheffen in de kracht van God en het kwaad te boven te komen door het erkennen van Zijn almacht. Christian Science geeft ons de geestelijke wapens – geestelijke waarheden – die wij nodig hebben om een standpunt in te nemen voor de winnende, en uiteindelijk de enige zijde. God is het almachtige goede. Voor het kwaad is nergens plaats in de schepping van God. God heeft de mens vrij en volkomen geschapen. Wij kunnen elkaar helpen ons door God gegeven recht op vrijheid van het kwaad te ervaren door voor elkaar te bidden en te demonstreren dat God ons leven bestuurt.

Mary Baker Eddy begreep de urgentie en de gelegenheid van het moment, en smeekte haar volgelingen: “Wilt u uw slappe ijver opgeven en een werkelijke en toegewijde strijder worden? Wilt u zich geheel en onherroepelijk geven aan het belangrijke werk: de waarheid, het evangelie en de Wetenschap te vestigen, die noodzakelijk zijn om de wereld te verlossen van dwaling, zonde, ziekte en dood? Antwoord terstond en met daden, en geef het juiste antwoord!” (Miscellaneous Writings, pag. 177).

De wereld heeft Christian Science meer dan ooit nodig. Het is die ene Zaak die de mensheid het grootste goed kan brengen. De toepassing ervan voorziet niet alleen in fysieke behoeften, maar verbetert iemand moreel, mentaal en geestelijk. Het opent de gedachte voor de geestelijke werkelijkheid en grijpt de kracht van Christus aan om genezing te brengen. Het doet meer dan iemand een vis geven om te eten, of zelfs die persoon te leren vissen. Het leert iemand waar te gaan vissen – om gezondheid, voorziening, liefde, vrede en de bedoeling van God te vinden, de bron van al het goede. Het voorziet in de basisbehoefte van de mens: de alheid en goedheid van God te kennen.

Na haar ontdekking van Christian Science was het voor Eddy niet langer een vraag hoe de mensheid van lijden kon worden verlost: Het zou door Christian Science genezing zijn. De wijze waarop Christus Jezus verloste, was volledig aan haar geopenbaard, en zij deelde deze methode door anderen te onderwijzen hoe zij konden genezen met de waarheid die Jezus leerde en bewees. De mensheid hoefde niet te wachten op een toekomstige wereldverlossing. Zij zag dat het nu de tijd voor genezing was.. De dringende behoefte was aan personen, die bereid waren zich in te zetten en het werk te doen. Met vrienden en naasten die het uitschreeuwden om uit hun lijden te worden verlost, is het de plicht van iedereen met een hart om te vragen, “Ben ik er klaar voor om aan deze oproep gehoor te geven? Ben ik bereid om een ‘werkelijke en toegewijde strijder’ te worden die klaar staat om het hoofd te bieden aan de aanspraken van het kwaad en de realiteit ervan af te wijzen door de almacht van God te erkennen en te bewijzen?”

Een “werkelijke en toegewijde strijder” is iemand, die zich inzet om een strijd te winnen en vastbesloten is de overwinning te behalen voor de Zaak waar hij voor vecht. Deze strijd wordt gewonnen door de alheid van God en de onwerkelijkheid van het kwaad te begrijpen. Zoals Mary Baker Eddy schreef. “De Christian Scientist heeft er zich toe verbonden het kwaad, ziekte en dood te doen afnemen en hij zal die overwinnen door hun nietsheid en de alheid van God of het goede te begrijpen” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 450). Iedereen die de triomf van het goede over het kwaad wil zien, kan meedoen en zich verbinden aan deze Zaak en bijdragen aan het definitieve einde van het kwaad op aarde.

Het menselijk gemoed is vaak snel in het vinden van smoesjes als een oproep wordt gedaan om te helpen. Enkelen zullen tegenwerpen dat ze geen tijd hebben om anderen te helpen, dat ze niet voldoende kennis hebben, of dat iemand anders het werk kan doen. Maar we kunnen deze mentale vijanden van vooruitgang snel het zwijgen opleggen en verder gaan door ons te herinneren, dat God ons de kennis en het vermogen verleent, die wij nodig hebben om bij te dragen aan de voorziening in alle behoeften op elk moment. Er is een morele en geestelijke plicht om anderen in nood te helpen, en door dit te doen, helpen we niet alleen anderen, maar ook onszelf.

Christelijke liefde omvat allen. Jezus vestigde een missie om anderen te helpen boven moeilijkheden uit te stijgen. Voor zijn volgelingen was en is het een vereiste, dat zij eigenbelang opzijzetten en tijd en moeite wijden aan het demonstreren van de genezende kracht van God om naasten te helpen. Hij leerde: “Geneest de kranken; reinigt de melaatsen, wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet” (Matthéüs 10:8).

Er zijn geen stoffelijke hindernissen als wij ons aansluiten bij de Zaak van Christian Science en de macht en aanwezigheid van God om te helpen en genezen demonstreren. Het maakt niet uit hoeveel geld iemand heeft, hoe jong of oud hij is, welk onderwijs hij heeft gevolgd of waar hij woont. Het gevecht tussen goed en kwaad is een Zaak, die wordt uitgevochten in het menselijk bewustzijn door de alheid van God aan te nemen. Het gaat erom waarachtig de leiding van Christus in ons leven te volgen, de werkelijkheid van de alomtegenwoordigheid van God en de onwerkelijkheid van het kwaad te demonstreren in elke omstandigheid. Iedereen die God liefheeft en ernaar hunkert zijn naaste te helpen om lijden te overwinnen, kan een positief verschil maken.

Er zijn voldoende gelegenheden om kwaad, ziekte en angst voor de dood te verslaan – thuis, op werk, in het schoollokaal, op sociale media, in de ziekenkamer, tijdens informele ontmoetingen, in gesprekken met buren. Het is een Zaak die geen grenzen of beperkingen kent. Er is geen speciale financiering nodig om succes te behalen. Als men iedere gelegenheid benut om het kwaad te boven te komen met het goede, wordt tot op zekere hoogte de almacht van God gedemonstreerd, en de mensheid geholpen.

Met de strijd van Armageddon nabij, is het nu de tijd om de werkelijkheid van God te bewijzen en de onwerkelijkheid van het kwaad. Dit is geen tijd om nutteloos door te brengen of te verspillen met ijdel amusement. Deze tijd heeft werkers nodig die bereid zijn zich toe te wijden aan en te zich verenigen met de grootste Zaak die de wereld ooit heeft gekend – het werk om de macht van God te demonstreren in het overkomen van het kwaad in elke vorm.

Bent u bereid om een “werkelijke en toegewijde strijder” te worden? Bent u er klaar voor om u in te zetten en de wereld te verbeteren? “Geef het juiste antwoord” en antwoord nu.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.