Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Christian Science lezingen: Collectief hypnotisme doorbreken

De Christian Science Heraut - 25 november 2019

Oorspronkelijk gepubliceerd in de augustus 2019 editie van The Christian Science Journal


Een vriend van mij die hypnotisme beoefent, vertelde mij eens, dat om mensen onder hypnose te brengen eerst hun aandacht moet worden afgeleid. Hij legde uit dat een hypnotische staat, zij het uit vrije wil of onvrijwillig, langzaam of verbazingwekkend snel kan plaatsvinden. Maar welke methode de hypnotiseur ook gebruikt, hij moet zó volledig de aandacht van de persoon in kwestie in beslag nemen, dat hij het denken van die persoon kan beïnvloeden. 

Dit opende mijn ogen; ik realiseerde mij dat het mogelijk is gehypnotiseerd te worden zelfs wanneer er geen specifieke persoon, zoals een hypnotiseur, bij betrokken is. Ik begon me af te vragen welke momenten gedurende de dag op die manier proberen mijn aandacht te krijgen en veroorzaken dat ik een hypnotische kijk op de dingen krijg. Welke verbazingwekkende of zelfs nietszeggende indrukken zouden kunnen veroorzaken dat ik mijzelf of anderen in een verkeerd licht ga zien, of veroorzaken dat ik mijn kerk, de Christian Science beweging, of mijn gemeenschap ga zien op een manier die niet geworteld is in de realiteit?

Het is honderd procent natuurlijk voor ons allemaal om de totale goedheid van God te zien en te voelen – de werkelijkheid van de enige schepping, die wordt bestuurd door de macht van God, de goddelijke Liefde en wordt bewoond door individuen die de goddelijke natuur weerspiegelen. Dat omvat ook onze kerken en de Christian Science beweging, omdat die van dezelfde bron komen en geworteld zijn in dezelfde werkelijkheid. Er bestaat geen andere macht of invloed, die de nakomelingen van God of een door Liefde voorgeschreven activiteit kan wegvoeren van het alomvattende bestuur van oneindige Liefde. Alles dat door God is gemaakt, is onveranderlijk heilig en vertegenwoordigt effectief het goede, en daarom hoeft hypnotisme niet gevreesd te worden.

Hoe kunnen wij ons dan beter bewust zijn van afleidende gedachten en ze zien voor wat ze zijn, zodat wij helder blijven in onze waarneming van de werkelijkheid die van God komt? En meer specifiek, hoe worden Christian Science lezingen opgebouwd om duidelijk te maken wat echt en goed is voor zowel de leden van de kerk die de lezingen sponsoren, als voor de leden van de gemeenschap waar de lezingen worden gehouden?

Mary Baker Eddy schreef in haar brief aan de Raad van Sprekers, dat de Christian Science sprekers verantwoordelijk zijn om “diep te reiken in het universele en uit te stijgen boven stellingen naar het transcendentale, het oneindige – ja, naar de werkelijkheid van God, mens, natuur, het universum” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 248). Merk op, zij zegt dat de lezing boven “stellingen” moet uitstijgen. Een stelling wordt over het algemeen beschouwd als een onontkoombare conclusie van een of andere algemeen geaccepteerde regel of vanzelfsprekende waarheid. Wel, het is niet mogelijk boven iets uit te stijgen dat is gebaseerd op een feitelijke waarheid of regel, mee eens? Maar we kunnen wél uitstijgen boven niet-goddelijke, menselijke stellingen, die zijn gebaseerd op een verdraaide perceptie van waarheid. Deze algemeen geaccepteerde denkbeelden over leven en werkelijkheid zijn hypnotische invloeden. Dat betekent, ze zien eruit als onafwendbare feiten over hoe het leven in elkaar steekt, en misleiden ons tot denken en handelen vanuit een verkeerde basis door de suggestie dat er geen andere optie is. 

Hoe een Christian Science spreker diep in het universele en werkelijke reikt en hoog boven de verkeerde stellingen uitstijgt, gaat zowel over het gedachteproces achter de lezing als over wat feitelijk wordt gezegd tijdens de lezing. Het is een collectieve inspanning met gebed van degenen die de lezing sponsoren en de spreker. 

Wanneer wij kijken naar de mensen in onze gemeenschap, wat denken wij dan te zien? Er is vast en zeker veel goeds gaande! Maar wat wij ook kunnen zien is materialisme, verkeerde indrukken over God en geestelijkheid, allerlei drukte en afleiding, mensen die lijden met weinig hoop op gezondheid, rechtvaardigheid  of geluk. Maar geen van deze waarnemingen zijn werkelijke feiten; ze komen niet overeen met “de werkelijkheid van God, mens, natuur, het universum.” Ja, ze kunnen er heel vanzelfsprekend en onontkoombaar uitzien, maar een Christian Science spreker komt op tegen dit hypnotische beeld.

In het licht van Liefdes bestuur, zit niemand in onze gemeenschap, of elders, gevangen in de materie, is stoffelijk gezind of te druk om tijd met de goddelijke Waarheid en Liefde door te brengen. Dergelijke beelden zijn in essentie collectief hypnotisme. Iedereen die bestaat, is vrij geboren – komt voort uit en verlaat nooit de substantie van onze al-goede God. Daarom zijn geestelijkheid, hoop en heelheid natuurlijk voor ons. Ons aangeboren denkvermogen is uitsluitend gevormd door Waarheid en Liefde. En wij worden aangetrokken tot alles wat Waarheid en Liefde uitdrukt, want daar voelen we ons thuis en voldaan.

De personen die in gebed betrokken zijn bij het geven van een Christian Science lezing voor de gemeenschap, dragen hun steentje bij om het collectief hypnotisme te doorbreken en anderen te helpen om meer van het goede te zien en te ervaren. Deze mentale doorbraken die plaatsvinden in de gedachten van degenen die de lezing aanbieden, zijn net zo nodig en waardevol als de lezing zelf.

Er zijn ook hypnotische indrukken, die het hele proces van sponsoring van een lezing ter discussie lijken te stellen. Sommige daarvan zijn ontmoedigende gedachten zoals: “Bijna niemand is ontvankelijk voor Christian Science” of “We hebben de middelen niet om een lezing te organiseren.” Terwijl andere gedachten verleidelijker zijn, zoals: “Als wij een spreker met een bekende naam uitnodigen of als we de juiste locatie kiezen, dan zal dat veel publiek aantrekken!” of “Onze directe buren doen er niet toe, er is potentieel voor een onbeperkt aantal kijkers als wij ons richten op het plaatsen van de lezing op internet!” Maar elke gedachte die suggereert dat het succes van een lezing alleen van menselijke middelen afhangt, kan onmiddellijk worden geïdentificeerd als een poging tot hypnotische afleiding. Deze indrukken kunnen heel legitiem lijken, maar ze zijn een van de vele “stellingen” waar de lezing bovenuit moet stijgen. Echt nuttige en helende lezingen (inclusief innovatieve ideeën om ze te hosten) evolueren alleen vanuit een ware kijk op God, onszelf, onze gemeenschap en de aard van de werkelijkheid. 

Wanneer wij bij het organiseren van een Christian Science lezing ”diep reiken in de werkelijkheid van God, mens, natuur, het universum,” wordt het duidelijker dat de goddelijke Waarheid, niet persoonlijkheid, de macht heeft. Waarheid spreekt voor zichzelf en de mensheid, inclusief onze naasten, wordt er door aangetrokken, omdat zij die zoeken. En de goddelijke Liefde, niet geld of verkooptechnieken, is de aandrijvingskracht die voorziet in alles wat goed is. Jezus wees ons erop, dat de macht van Liefde door ons heen schijnt als door “een stad die boven op een berg ligt” wanneer wij weigeren ons licht “onder de korenmaat” te verbergen (Mattheüs 5:14-16). Dit is een onontkoombare regel waarop wij kunnen bouwen en die de resultaten oplevert die wij zoeken. Wanneer wij weigeren te reageren op verkeerde indrukken, verbergen wij ons licht niet “onder een korenmaat.” En het laten schijnen van ons licht betekent, dat we voortdurend nieuwe met Liefde gevulde wereldbeelden ontdekken en niet alleen maar de logistieke werkzaamheden inzetten wanneer we een evenement organiseren. De macht van Liefde straalt door ons heen als we getuigen van wat God doet.

Wat is er werkelijk gaande in onze beweging en in de wereld? Mary Baker Eddy schreef een prachtige alinea hierover in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “De onsterfelijke idee van Waarheid schrijdt door de eeuwen voort en vergadert de zieken en zondaars onder haar vleugelen” (blz. 55). Dat is een feit van het universum, ongeacht hoeveel stellingen dit lijken tegen te spreken. 

Het verheffen van onze gedachten om meer te ontdekken van wat goed en waar is, verlicht en inspireert ons. De goddelijke Liefde, niet wij zelf, heft ons op boven valse stellingen. Liefde toont ons waarheidsgetrouwe beelden van de aanwezigheid en Wetenschap van Gods goedheid, die hypnotische indrukken ontmaskert en omverwerpt. Ook toont Liefde ons, dat nuttige, genezende lezingen over Christian Science voortkomen uit ons natuurlijk verlangen datgene te doen wat we het meest liefhebben: ons door Liefde te laten leiden naar nieuwe, geestelijke inzichten. Dit actieve gebed is nooit een last. Mocht het ooit anders voelen dan kunnen we terugkeren naar het verheffende licht van Liefde, dat meer onthult van wat God is en doet, zodat wij een nieuwe weg vinden om verder te gaan.

Het is een voortdurende vreugde voor de leden van de Raad van Sprekers om met u aan deze activiteit deel te nemen.

Tom McElroy
Manager, Christian Science Raad van Sprekers

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.