Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Je hebt een betere vriend dan zelfdoding

De Christian Science Heraut - 1 oktober 2012

Christian Science Sentinel, 10.8.2012


Heb je het gevoel dat je in een wanhopige situatie verkeert, waar je het niet meer ziet zitten en naar een uitweg zoekt? Of dat je met je rug tegen de muur staat en alle hoop hebt verloren? Help! Er moet een oplossing komen. Of, beter nog: een reset-knop!

De uiteindelijke reset-knop – zelfdoding – kan erg verleidelijk lijken. Het zou er zelfs op kunnen lijken dat zelfdoding de laatste vriend is die je nog hebt. ...

Stop! Er is een betere vriend die op je wacht! Deze vriend heeft een hele eenvoudige naam. En Hij is hier, bij jou. Hij lijkt misschien moeilijk te vinden en moeilijk om mee in contact te komen. Maar dat is niet echt het geval. Zijn naam is Leven. En op dit moment praat Hij al tegen je.

Klinkt dat al te eenvoudig? Maar dat is het niet! Je problemen lijken misschien heel ingewikkeld, het lijkt er somber uit te zien, en het kan zijn dat je denkt dat de wereld beter af is zonder jou.

En toch ...

Leven heeft praktische antwoorden die toepasbaar zijn op jouw huidige situatie. Leven staat niet onverschillig tegenover jou. Nee, precies het tegenovergestelde. Leven heeft jou nodig. Leven zou niet compleet zijn zonder jou.

Er staat je veel goeds te wachten:

  • Je hebt veel macht binnen handbereik.
  • Je hebt een belangrijke taak te vervullen.
  • Je hebt een identiteit te ontdekken die waardevol is en onvernietigbaar.

Laat ik je een voorbeeld geven ...

MACHT

Elia was een profeet die overweldigd werd door zijn ijver om God te verdedigen als de enige God die het waard was om aanbeden te worden (zie 1 Koningen 18-19). Hij slachtte 450 heidense priesters. Izébel, de koningin van Israël, die deze priesters steunde, dreigde hem uit wraak te doden. Ze gaf hem 24 uur om te verdwijnen. Elia vluchtte de woestijn in. Hij was wanhopig. Hij wist dat hij te ver was gegaan. Hij bad. Hij vroeg God om zijn leven te nemen, want hij voelde dat hij niet beter was dan zijn voorvaders.

Maar hij ontdekte dat Leven een betere vriend voor hem was dan de dood. God, Leven gaf hem sterkte en steunde hem. Hij ging dieper de woestijn in en had een ervaring bij de berg Horeb, waar hij zich realiseerde dat God niet spreekt door vernietiging en geweld. Zijn Woord is machtig, maar niet luid. Zijn Woord kan bergen verzetten en absoluut iedere situatie genezen – maar het is een “stille zachte stem”.

Dat Woord is bij ieder van ons en geeft ons heerschappij over zwaarmoedige gedachten, over frustratie, vrees en woede. Die gedachten en emoties zijn geen deel van onze werkelijke identiteit. We hebben goddelijk gezag om tot deze duistere suggesties te spreken, zoals Jezus dat deed tot de duivel.

“Ga weg, satan”, sprak Jezus tot de duivel (Matth. 4:10). En de duivel gehoorzaamde! En toen? Toen kwamen de engelen en dienden Jezus. Gods Woord spreekt net zo krachtig door jou. En de engelen zijn net zo dichtbij jou en mij, en vertellen ons van Zijn liefde.

DOEL

Twijfel je eraan of je werkelijk nodig bent? Zeker weten! Misschien kan je op het ogenblik niemand bedenken die je nodig heeft. Maar Leven heeft je hard nodig. Waarom?

Leven, God, is oneindige individualiteit. Denk maar eens aan de oneindigheid van getallen, of kleurschakeringen en tinten, of de oneindige variatie van klanken in een orkest. Wat zou er gebeuren als nummer 281 besloot om er voorgoed mee op te houden, als mintgroen verdween, en de cello er de brui aan gaf? Dan zou er geen oneindigheid meer zijn. We zouden een oneindigheid min drie hebben. Geen oneindigheid dus.

Waarom is dit punt belangrijk? Omdat het aangeeft dat ieder van ons een wezenlijke taak heeft te vervullen in de oneindigheid van Leven. Leven heeft jou nodig. Leven heeft ieder van ons nodig om een uniek doel ten uitvoer te brengen. Omdat Leven jou nodig heeft, is Leven er verantwoordelijk voor jou van alles te voorzien om dit doel te bereiken. Alle intelligentie, alle kracht, maar ook alle mogelijkheden, komen van de oneindige God. En vreugde en voldoening maken deel uit van dit pakket!

Er is een goddelijke vraag naar jouw aanbod van goddelijke talenten. Omdat jouw talenten je gegeven zijn door het ene intelligente, liefdevolle Leven, is het onmogelijk dat er competitie kan zijn tussen de individuele wijzen om Leven te vereren. Zij steunen en sterken elkaar.

Mary Baker Eddy legt uit dat ieder van ons een unieke opdracht heeft. Ze zegt het aldus: “Niemand kan de individuele plaats innemen van de Maagd Maria. Niemand kan de individuele zending van Jezus van Nazareth omvatten of vervullen. Niemand kan de plaats van de schrijfster van Wetenschap en Gezondheid, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, innemen. Iedere enkeling moet de plaats in zijn eigen nis vervullen voor tijd en eeuwigheid” (Terugblik en Inblik, blz. 70).

IDENTITEIT

Wat maakt jou zo speciaal dat je onmisbaar bent voor Leven? Het is de manier waarop jij liefde tot uitdrukking brengt. Eddy schrijft in een van haar gedichten:

Gij, onze hoop, maak Gij ons vrij
Van aardse droefenis,
Door Uwe liefde leven wij,
Daar Liefde Leven is ...
(Poems, blz. 7) 

Ja, door Zijn liefde leven wij. Wij worden gevoed door de liefde van Leven. Dat is wat jou je bestaan geeft. Het is jouw moeiteloze wezen, jouw natuurlijke identiteit, die de liefde van Leven manifesteert.

Wij ontlenen een besef van onze identiteit aan datgene waarvan wij vinden dat het overeenstemt met onze opvattingen. Denken wij dat we min of meer gelijk zijn aan een sterveling die slachtoffer is van omstandigheden? Is dat onze identiteit?

Of hebben wij visies van schoonheid en intelligentie waarvan we voelen dat zij gelijk zijn aan onze eigen idealen? Kunnen we zelfs hoger zien en luisteren naar de “stille zachte stem” van Leven, hoe die onze identiteit omschrijft vanuit zijn eigen perspectief?

Wat zei de Psalmist over Leven? “Wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet” (Ps. 8:5-7).

Dit is het ware beeld van jou en mij! Wat een bevrijdende en machtige visie op onze identiteit! Eddy zei het op deze manier: “Elk van Christus’ allerkleinsten weerspiegelt de oneindige Ene, en daarom is de verklaring van de ziener waar, dat ‘één met God is in de meerderheid’ ” (Pulpit and Press, blz.4).

Dit is jouw goddelijke identiteit: Gekroond te zijn “met eer en heerlijkheid”, de “oneindige Ene” te weerspiegelen. Wat een rotsvaste reden voor jouw bestaan en jouw identiteit!

Deze identiteit is je gegeven door Leven, door je beste Vriend. Leven is niet onverschillig ten opzichte van jou. Leven kent jou ( ja, jou in het bijzonder) en heeft je innig lief, want Leven is Liefde. Vat moed om naar de stille machtige stem van Leven te luisteren. Een wereld van antwoorden en goede ervaringen wacht op je.


Michael Pabst is Christian Science practitioner en leraar. Hij is tevens lid van De Christian Science Raad van Directeuren.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.