Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Een wetenschap die bij de Bijbel begint

De Christian Science Heraut - 1 juli 2012

The Christian Science Monitor, 11.13.1991


Een van de dingen die altijd grote indruk op mij hebben gemaakt is het vertrouwen dat Christus Jezus in de Bijbel stelde. Zowel Matthéus als Lukas vermelden hoe hij eens door de duivel werd verleid en die verleiding weerstond met een citaat uit het Oude Testament. En het evangelie van Johannes vertelt dat de Meester op een keer tegen de mensen die hem wilden doden zei: “Onderzoekt de Schriften; ... die zijn het, die van mij getuigen” (Joh. 5:39).

Jezus was zo bezield door Gods Woord omdat hij de toepassing daarvan in het dagelijks leven zo duidelijk besefte en hij daar gebruik van kon maken. Met zijn leer en zijn voorbeeld kon hij de mensen tonen hoe dat geïnspireerde Woord van de Bijbel in staat is om in onze behoeften te voorzien. En ook zij die zijn volgelingen zijn vinden deze inspiratie in de Bijbel. Door de Bijbel te bestuderen vinden we antwoorden die ons vrede en rust geven en die voorzien in wat we nodig hebben.

Voor heel wat mensen is de Bijbel min of meer een gesloten boek. Moderne vertalingen helpen zeker om veel punten duidelijker naar voren te brengen en vertalers hebben alles in het werk gesteld om de Bijbel toegankelijker te maken. Als we de Bijbel echter uitsluitend vanuit een intellectueel standpunt blijven benaderen zullen we ons datgene wat Jezus tot zo’n bijzonder mens maakte niet eigen kunnen maken. Wat we nodig hebben is de overtuiging dat de genezende missie van de Meester een geestelijke basis had en dat die begrepen moet worden. De Bijbel is de bron van Waarheid waarop Jezus vertrouwde en waar ook wij op moeten leren vertrouwen. Dat boek brengt voor de mens van vandaag hoop, vreugde en zelfs verlichting van lichamelijk lijden en van ziekte.

Als we de Bijbel op zo’n manier benaderen, brengt die ons tot het inzicht dat leven geheel en al geestelijk is. Dit inzicht had de genezingen tot gevolg die de Meester verrichtte en die hij ook zijn volgelingen leerde. Dit geestelijk leven dat we ons bewust moeten worden is in feite het enige leven van de mens die naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen. Het is ons ware, onaantastbare zelf. En we ervaren dit leven meer en meer zodra we beseffen dat Jezus niet zomaar een of andere theorie verkondigde of dat hij zijn volgelingen iets voorspiegelde waartoe hijzelf alleen maar in staat was. Wat de Meester deed, was het bewijs geven van een aantoonbare Wetenschap, of een geneeswijze die berust op geestelijke wetten, en die zijn autoriteit ontleent aan God of Geest. En de geestelijke wet zegt dat God en de mens onscheidbaar zijn en dat de mens geestelijk is. Door zijn genezingswerk liet Jezus zien dat het begrijpen van de ware, geestelijke aard van de mens het leven van de mens verandert.

Jaren geleden heb ik de praktische waarheid van dit uitgangspunt ervaren, hoewel ik toen nog volledig onkundig was van wat Christian Science leert. Ik vroeg een vriendin die Christian Scientist was eens: “Gebruiken jullie in de kerk eigenlijk de Bijbel?” Daar moest ze om lachen en ze zei: “O, die gebruiken we overal bij.” Een tijdje later kreeg ik van haar het boek van Mary Baker Eddy Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift. Omdat ik zo geïnteresseerd was in de Bijbel, las ik het boek zorgvuldig door, ik was altijd benieuwd naar nieuwe inzichten in de Bijbel. Ik vond veel meer dan ik had verwacht. Door Wetenschap en Gezondheid ervoer ik in mijn eigen leven iets van de actieve aanwezigheid van de Christus, de ware idee van God. En geleidelijk begreep ik dat deze macht van waarheid mijn leven veranderde.

Deze verandering vond plaats toen ik in mijn studie meer en meer vertrouwd raakte met de Bijbel. Ik begon iets te voelen van de onstuitbare kracht die achter de leer van Jezus verscholen lag en ineens vond ik duidelijk oplossingen voor allerlei problemen in mijn leven. Hoewel ik Wetenschap en Gezondheid niet was gaan lezen om lichamelijke genezing te vinden, was die genezing wel het gevolg. En dit bleef zo in de vele jaren die volgden.

In Wetenschap en Gezondheid geeft Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, een uitleg van de wetenschappelijke basis van het werk van Christus Jezus. Zij schrijft: “De Schrift is zeer heilig. Het moet ons doel zijn haar geestelijk te doen begrijpen, want alleen door dit begrijpen kan men tot de waarheid komen” (547:26-28).

Door de Bijbel vanuit deze geestelijke basis te bestuderen komt Gods wonderbaarlijke belofte van liefde voor de mensheid duidelijk naar voren. Als we de goedheid en volledigheid van de ware geestelijke aard van de mens gaan begrijpen, blijkt onomstotelijk dat de Bijbel werkelijk voor ons een betrouwbare gids is voor het eeuwige leven.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.