Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Om te genezen moet je trouw zijn aan Waarheid

De Christian Science Heraut - 1 juli 2010

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 6.2008 editie van The Christian Science Journal


Men denkt vaak dat er een groot geloof voor nodig is om door gebed te genezen. De eerste apostelen dachten dat ook. Toen zij Jezus smeekten: “Vermeerder ons het geloof”, zei hij, dat met een geloof zo klein als een zaadje, ze een boom konden opdragen met wortels en al in zee te springen, en de boom zou het doen (zie Lukas: 17:5,6). Met dit slimme antwoord haalde Jezus de opvatting totaal onderuit dat hun geloof enorme proporties moest hebben. Hij leidde hun gedachten weg van de kwantiteit van hun geloof naar de macht die achter geloof steekt.

De macht van gebed, legde Jezus uit, ligt niet zozeer in het vertrouwen van hem die bidt, maar waarin hij vertrouwen heeft. Hij plaatste een absoluut vertrouwen in God, de oppermachtige Waarheid, als de genezende macht; en Christian Science doet hetzelfde. Jezus maakte duidelijk dat men de goddelijke Waarheid kan kennen, begrijpen, zodat men geen blind geloof maar een verlicht geloof heeft– en dat dit begrijpen resultaat zal afwerpen als we zijn leer volgen. Hij zei: “indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen; en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:31, 32). 

Let wel! Jezus zei: “de waarheid zal u vrij maken” en niet het verstaan van de waarheid zal u vrijmaken. Ik vind die gedachte heel bevrijdend;  in plaats van te worstelen om meer vertrouwen te krijgen, moeten  wij in zijn woord blijven, trouw zijn aan Waarheid. Deze focus maakt mij duidelijk dat God Waarheid is, en dat ik trouw moet zijn aan dit inzicht. Ieder van ons heeft het geestelijk inzicht, het vermogen dat ons door God geschonken is, om de goddelijke Wetenschap van Waarheid achter Jezus’ genezende macht te zien. 

Het is een zeker feit dat niemand kan zeggen dat hij de Waarheid zo grondig begrijpt dat er niets meer te leren valt. God te leren kennen is een levenswerk. Mary Baker Eddy, de ontdekster van de Wetenschap van Christus, Waarheid, wees hierop toen ze zei: “Een greintje Christian Science doet wonderen voor stervelingen, zo almachtig is Waarheid, maar wij moeten ons meer van Christian Science eigen maken om in het goede te kunnen volharden” (Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 449). Het mooie is echter, dat door in het goede te volharden en trouw te zijn aan ons begrijpen van Waarheid, de almachtige genezende kracht van Waarheid direct in ons leven verschijnt. En dat maakt die noodzakelijke discipline de moeite wel waard.

Om een voorbeeld te geven, ik heb meer dan 50 jaar Christian Science bestudeerd. En elke genezing van de vele die ik heb ervaren, is op dezelfde manier tot stand gekomen – omdat ik leerde wat waar is omtrent God, en dan trouw te zijn aan Waarheid en consequent de onwaarheid van disharmonie te verklaren. Dat is waar de discipline begint.

Het is makkelijk genoeg om zondermeer de overvloed van ziektes en storende taferelen die zich voor ons afspelen, voor waar aan te nemen, vooral als het onszelf betreft. Door trouw te zijn aan God en op die manier deze situaties te genezen, moeten we ons goed bewust zijn dat God Waarheid is. Ik heb hiervoor geen betere manier gevonden dan dagelijks met een open hart Christian Science te bestuderen, gepaard met gebed waarin ik mijn eenheid met Hem bevestigde.

Laat me een paar dingen noemen die ik geleerd heb over God als Waarheid in de studieboeken van Christian Science - de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid. God is Waarheid want God is de enige Oorzaak, de enige Schepper. Onsterfelijke Waarheid is het Beginsel, Gemoed, de Ziel, Geest en het Leven van alles wat God schept. Waarheid is onveranderlijk, de goddelijke Liefde die geen dwaling, beperking, corruptie en ziekte toelaat, noch in zichzelf noch in zijn schepping. Redenerend vanuit de alomtegenwoordigheid en oppermacht van Waarheid wordt het duidelijk dat Waarheid het bestaan van dwaling uitsluit; en daarom aantoont dat alles wat niet uit God voortkomt onwaar en onwerkelijk is, slechts een illusie van het menselijk denken. Waarheid geneest door het menselijk gemoed vrij te maken van waangeloof over  God en Zijn schepping. 

Dat is wel heel wat om te verwerken. Daarom is het zo belangrijk om bij onze studie en ons gebed onze volle aandacht aan God te schenken – en ons inzicht in Gods ware aard de hele dag te overdenken. We zijn er aan gewend onze oordelen over waar en onwaar te laten afhangen van wat we met de ogen zien en met de oren horen, terwijl de goddelijke Waarheid uitsluitend begrepen wordt door de geestelijke zin. Getrouw en aandachtig te leven naar de geestelijke eigenschappen die ons aangereikt worden in Jezus’ leer – de Zaligsprekingen bijvoorbeeld (zie Matth. 5:3-12), vergeestelijkt de kwaliteit van ons denken. Dit verscherpt onze geestelijke zin en stelt ons in staat klaar en helder te beredeneren dat Waarheid inderdaad de enige werkelijkheid is, ongeacht wat de vijf zintuigen ons vertellen.

Het is niet de diepte van je godsbegrip, maar hoe trouw je eraan bent, waardoor Gods genezende macht in je ervaring komt. Een genezing die ik onlangs had, illustreert dit punt. Op een ochtend ging mijn wekker af. Ik begon mijn been naar de kant van het bed te brengen. Mijn been was stijf en pijnlijk. Toen bewoog ik mijn arm. Zelfde geval. Alles deed me zeer en was stijf en stram. Ik dacht, mooi is dat! Ben ik in één nacht een oud vrouwtje geworden? Daar moest ik wel een beetje om lachen. En toen begon ik te bidden. 

Terwijl ik langzaam uit bed kwam en me klaarmaakte voor de dag, wendde ik mijn gedachten naar God als de enige Oorzaak. Ik begreep hoe nodig het was dat ik God door en door liefhad en me niet kon permitteren ook maar enige onwaarheid over Hem te accepteren. Dus wanneer er zich een suggestie opdrong van een andere oorzaak dan God, zoals tijd, ouderdom of teveel inspanning, redeneerde ik dat als God de enige Oorzaak is, er geen enkele oorzaak kon zijn voor mijn stijve ledematen. Gedurende de dag werden mijn spieren een beetje soepeler, maar de volgende ochtend was het hetzelfde liedje, en hetzelfde gebed. Toen, nadat ik me aangekleed had en de slaapkamer uitliep, stond ik opeens aan de grond genageld. Ik dacht: wel, als deze stijfheid geen oorzaak heeft dan is hij er toch gewoon niet! En inderdaad, het was er niet! Ieder teken van stijfheid en pijn was prompt verdwenen en is nooit meer teruggekomen. De goddelijke Waarheid bevrijdde mijn gedachten en genas me.

Kwam deze genezing tot stand omdat ik plotseling een groter vertrouwen in Waarheid had dan het moment daarvoor? Nee, helemaal niet. De genezing vond plaats omdat mijn vertrouwen in Waarheid, als de enige Oorzaak, mijn verkeerde geloof in stoffelijke oorzaken overwon en het vernietigde. Zoals het in Wetenschap en Gezondheid wordt gesteld: “Wanneer wij meer vertrouwen krijgen in de waarheid van het zijn dan in de dwaling, ... dan kunnen geen stoffelijke veronderstellingen ons verhinderen de zieken te genezen en de dwaling te vernietigen” (blz. 368). Wat ik dus werkelijk nodig had, was minder vertrouwen in de dwaling.

Het is helemaal niet zo moeilijk om vertrouwen te hebben in iets waarvan je overtuigd bent dat het waar is, tenzij je je laat overhalen om in een leugen te geloven. Kom dus met een open hart en ontvankelijke gedachte naar je dagelijkse studie van Christian Science en verenig je met God in liefelijke momenten van samenzijn. Overweeg de Waarheid. Onderzoek de verscheidenheid van de prachtige geestelijke eigenschappen van Gods wezen, waarmee het ware wezen van de mens (ieder mens), als Zijn geestelijke weerspiegeling, geheel gevuld is. Dan, wees de Waarheid getrouw. Laat de onwetendheid omtrent de geestelijke waarheid die in de atmosfeer van het menselijk denken ronddoolt je niet misleiden om ook maar iets te geloven waarvan je weet dat het niet waar is. 

Ook al denk je zelf een klein geloof in Waarheid te hebben, wees trouw aan wat je weet en de verlossende macht van Waarheid zal je vrijmaken. 

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.