Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Goddelijke wet: ongeëvenaard machtig

De Christian Science Heraut - 1 november 2010

Oorspronkelijk gepubliceerd in The Christian Science Journal van oktober 2007


Wet! Het woord alleen al impliceert de macht van de goddelijke Wetenschap. Christian Science is de geestelijke wet in praktijk gebracht, en belichaamt het begrip van de onweerlegbare goddelijke kracht. De geestelijke wet wordt geschraagd door onbeperkte autoriteit. Hij is ongeëvenaard machtig. Of zoals Mary Baker Eddy het stelde: “Gods wet bestaat uit drie woorden, ‘Ik ben Alles’ en deze volmaakte wet is altijd aanwezig om elke aanspraak van een andere wet af te wijzen” (No and Yes, blz. 30). Dat is een uiterst substantiële en bondige verklaring van wet – zijn potentievermogen en werkwijze. 

De eeuwige wet gaat elke tegenwerking van de stof te boven, of die tegenwerking zich nu voordoet als natuurkundige wet, kerkelijke wet, medische wet, sterfelijke wet, economische wet, of welke wet dan ook. En wij kunnen deze overtuiging omtrent de almachtige wet van het goede – al het goede – altijd met ons meedragen.

Aangezien ik sinds vele jaren Christian Science practitioner ben, zijn mij de vele soorten problemen waarmee mensen geconfronteerd worden welbekend. Ontoereikende financiën, slechte gezondheid, uitdagingen in het bedrijfsleven, groepsproblemen, zelfs verwarring in de kerk. Wij kunnen ons daarbij echter altijd afvragen of deze dingen toelaatbaar zijn onder de geestelijke wet, onder de wet van Liefde. Als het antwoord Nee is, dan hebben we al een belangrijke stap gezet in de richting van genezing en herstel.

Wat het probleem ook is en in welke vorm het zich voordoet, de wetenschappelijke Waarheid waar we met ons gehele hart van overtuigd zijn,  is de enige geldende wet in deze situatie, de wet die herroept wat niet juist is. We werken niet halfslachtig met menselijk geloof of religieuze theorieën, met gekruiste vingers hopend op het beste. Integendeel, we passen de onveranderlijke wet toe. Wetenschap en Gezondheid verklaart: “Ziekte, zonde en dood gaan niet samen met Leven of Waarheid. Er is geen wet waarop ze berusten” (blz. 196).

Wet en liefde zijn onscheidbaar. Liefde en Beginsel, beide synoniemen voor God, zijn één. In werkelijkheid heeft er nooit enige harteloze of onrechtvaardige of partijdige wet bestaan, noch een tijdelijke of liefdeloze of onverschillige wet. Om waarachtig te zijn, geldt voor elke wet dat hij eeuwig moet zijn en zichzelf verdedigt – hij moet het goede voorhebben. Wat de een zegent, zegent iedereen overal. Dat is niet slechts een gevoelsmatig gezichtspunt. Het wordt bekrachtigd door goddelijk en onpersoonlijk gezag, door God. Het is een aspect van alomtegenwoordigheid.

Hoe zit het met onze geregeld terugkerende weerstand tegen de goddelijke wet? Of onze tegenzin om te gehoorzamen?

Dat is onze eigen wil. Het is sterfelijke arrogantie en het sterfelijk bewustzijn in actie! Maar de authentieke geestelijke wet is voor eeuwig onweerlegbaar. In de absolute werkelijkheid is hij nooit in twijfel getrokken of verworpen. En dat zou ook onmogelijk zijn omdat er in werkelijkheid geen sterfelijk denken is dat Gods wet aanvecht, of in twijfel trekt, of afwijst – omdat het goddelijk bewustzijn Alles is!

Wat houdt ons dagelijks gebed in? Is het niet zo dat wij onszelf bewust onder de goddelijke wet stellen en ons daar zo consequent mogelijk aan houden? Er is geen veiliger en betere plek om te zijn. Stel jezelf onder de wet van oneindige overvloed, de wet van onveranderlijke Liefde. Wees jezelf er voortdurend van bewust wat jou en ieder ander van moment tot moment bestuurt. En houdt ook de andere kant van de medaille goed in het oog: Wij worden niet bestuurd door de stof of beperking, begrenzing of onrechtvaardigheid, of partijdigheid, omdat wij allen in werkelijkheid staan onder de wet van Beginsel, het bestuur van Liefde.

Dit is een belangrijke investering van onze tijd. Want naarmate onze dag vordert, lijken we omgeven te zijn door negatieve invloeden en illusies, door lichamelijkheid, gebrek en conflict – in feite door alle argumenten die gericht zijn tegen de waarheid van de goddelijke Wetenschap. Wat doen we hieraan? Houd jezelf gedurende de dag zo consequent mogelijk voor ogen dat de wet van Liefde overal en altijd werkzaam is. Dit is de wezenlijke ervaring die God ons geeft!

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.