Skip to main content

Het eenvoudige gebed dat transformeert

De Christian Science Heraut - 1 augustus 2010

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 6.2.2008 editie van de Christian Science Sentinel


Tijdens een zondagsschoolles vroeg ik aan mijn klas van zesjarigen: “Wat zou je doen als iemand je vroeg om voor hem te bidden?” Een klein meiske antwoordde vol vertrouwen: “ Ik zou hem vertellen dat hij veilig in Gods broekzak zit”. Ik stelde haar commentaar op prijs. 

Na de kerkdienst ging mijn telefoon. Het was iemand die vroeg om Christian Science behandeling door gebed. Hij was niet bekend met Christian Science, maar had gehoord dat deze Wetenschap genezing kon brengen. Hij leed pijn en had nog andere fysieke moeilijkheden. Tot mijn grote verrassing waren de eerste woorden die uit mijn mond kwamen: “U zit veilig in Gods broekzak”. Hij begon te huilen en hing op zonder zijn naam te noemen. Een week later belde dezelfde man weer en vertelde dat de lichamelijke situatie waarvoor hij me had gebeld, genezen was op het moment dat hij de telefoon ophing.

Het ongecompliceerde werk van de Christus, Gods genezende boodschap aan de mensheid - zo goed weergegeven in het ontroerend, kinderlijk vertrouwen van het meisje in mijn zondagsschoolklas – had me een waardevolle les geleerd over de eenvoudige aard van genezend gebed. Ik zag hoe belangrijk het is mijn gebed simpel te houden. God kent Zijn kinderen. “Ik [ken] u bij name” verklaarde Hij aan Mozes (Exodus 33:17). Voor mij betekent dit dat wij een innige relatie hebben met God. Omdat God het goddelijk Gemoed is, of de oneindige intelligentie, kent hij je als Zijn geestelijke idee. En dat niet alleen. Hij behandelt je ook als een geliefde zoon of dochter, met uiterste barmhartigheid, respect en liefde, want Hij is de goddelijke Liefde. En Hij houdt je gezondheid en welzijn in stand. Deze tedere actie, deze goddelijke boodschap van liefde voor ons allen, wordt de Christus genoemd. 

Hoe God voor Zijn kinderen zorgt, werd duidelijk gezien in Jezus’ behandeling van de menigte mensen die naar Hem toekwam om genezen te worden. Al zijn gedachten en handelingen waren doordrenkt van liefde. Zijn volledige overgave aan Gods wil gaf hem de titel Christus Jezus, en zij die ontvankelijk waren, voelden de bezielende macht van de Christus.

 Aan het einde van zijn zending beloofde Jezus dat er een laatste openbaring zou komen – de komst van een Trooster. Wel, de Wetenschap van Christus is gekomen en inspireert en geneest heden mensen overal in de wereld. Christian Science, ontdekt door Mary Baker Eddy, kan dagelijks op eenvoudige wijze door jou en mij in praktijk worden gebracht. Mijn jeugdige zondagsschoolleerling bewees dat deze Wetenschap niet alleen is voor hen die een bepaald intelligent niveau hebben bereikt.   

Mrs. Eddy werd eens geïnterviewd door een journalist, Arthur Brisbane genaamd. Hij verwachtte niet dat hij iets uit zou vinden over de voordelen van gebed gebaseerd op een vast vertrouwen in God. Maar gedurende zijn conversatie met Mrs. Eddy maakte hij de opmerking dat hij zo moe was. Zij vroeg hem eenvoudigweg of hij een Christian Science behandeling wilde hebben. En dat wilde hij graag. Naderhand vertelde hij aan vrienden: “Het enige dat ik er over kan zeggen, is dat het een ongelooflijk mooie ervaring was ... die behandeling bewees me de grote noodzaak voor Christian Science in de wereld” (Yvonne von Fettweis en Robert Warneck, Mary Baker Eddy: Christian Healer, blz. 217). Ik denk dat Brisbane iets moet hebben gevoeld van de christusmacht. Hij heeft misschien niet begrepen hoe Christian Science hem genas, of de volle draagwijdte beseft van de boodschap van deze Wetenschap, maar door de eenvoud waarmee hij het aanbod accepteerde, werd hij wel genezen. 

Ik heb in mijn eigen genezingspraktijk ondervonden dat de meest doeltreffende behandeling plaatsvindt als ik de natuurlijke goedheid van God in mijn gebeden bevestig. Zoals een vliegtuig zijn motoren gebruikt om snelheid te krijgen voor de opstijging, zo kunnen wij gebed gebruiken om de gedachten op te heffen en de genezende geest van Christus te voelen. Als ik ernaar streef Gods kinderen te zien zoals God hen ziet, blijven mijn gebeden eenvoudig, maar wel effectief. Geïnspireerd redeneren en rustig luisteren naar Gods leiding, helpt me te onderscheiden wat waar is. Het weerhoudt mij er tevens van zinnen en aanhalingen te citeren die alleen maar dienen om de conversatie op gang houden. Ik heb ook ontdekt dat een lange behandeling met veel omhaal van woorden, er dikwijls toe leidt dat er een werkelijkheid gemaakt wordt van een probleem, terwijl ingezien moet worden dat het probleem een valse veronderstelling is. Deze barricade die vooruitgang belemmert, moet zo snel mogelijk verwijderd worden.

Er is vaak weerstand tegen de eenvoud van Christian Science behandeling. Gedachten zoals: “Ik ben niet goed genoeg” en “Ik weet niet genoeg” en “Wat ik denk kan onmogelijk iemand helpen”,  kunnen allemaal om de aandacht dingen van de geestelijke genezer. Maar ik ben tot de ontdekking gekomen dat dit het stoffelijk denken is dat, zoals gewoonlijk, kritiek levert. Verwarring en twijfel om de christusboodschap te accepteren, verdwijnen als ik het geestelijk feit beter begrijp dat de ideeën van het goddelijk Gemoed op natuurlijke wijze hun macht aantonen over alles dat tegengesteld aan het goede is. Een pogen om datgene recht te breien wat God nooit heeft geschapen (een ziekteverschijnsel, een stoornis in de communicatie tussen familieleden)  verwart een behandeling onnodig. Als ik probeer iets op te lappen door middel van gebed, in plaats van te bevestigen dat geestelijke volmaaktheid hier en nu een permanent feit is, accepteer ik dat zwakte, ziekte en zonde werkelijk zijn – en dat is funest voor de samenwerking met mijn patiënten. 

Als ik niets meer hoor van iemand die ik behandeld heb door gebed,  hoef ik me niet af te vragen wanneer ik met bidden moet stoppen, en ik hoef me ook geen zorgen te maken of ik wel genoeg heb gedaan. Ik denk er op deze manier over: Het is me duidelijk als ik klaar ben met het maaien van mijn grasveld. Gelijkerwijs weet ik wanneer ik klaar ben met een gebedsbehandeling door de mentale tekenen van genezing - de gevoelens van vrede, vreugde, en geestelijke overtuiging laten me weten dat de Christus het genezende werk heeft voltooid.  Als ik naderhand de inspiratie krijg nog wat meer te bidden, doe ik dat. Maar 

ik heb me gerealiseerd dat er geen noodzaak is de grond opnieuw te bewerken, om het zomaar eens te zeggen, net zo min als ik het hele grasveld weer zou gaan maaien omdat er nog een paar sprietjes uitsteken. Mijn inzicht dat God mijn gedachten leidt, inspireert mij te bidden voor alles dat verdere aandacht nodig heeft, en eist terzelfder tijd een groot vertrouwen dat een totale genezing  onafwendbaar is. 

De vraag zou kunnen opkomen of er verschil is tussen Christian Science behandeling en gebed. Het antwoord is: Ja. Iedere Christian Science behandeling is gebed, maar niet ieder gebed is een behandeling. Als iemand me benadert voor een Christian Science behandeling, geeft hij me toestemming door speciaal gericht gebed zijn gedachten te vergeestelijken. Omdat ziekte en disharmonische condities de manifestatie van gedachten zijn, help ik de patiënt in te zien dat stoffelijke geloofsvormen hem niet van zijn vrijheid kunnen beroven en zijn vooruitgang kunnen belemmeren.  

Het is echter niet wijs noch liefdevol om iemand zonder zijn toestemming te behandelen. Dat betekent niet dat ik onverschillig ben. Niemand hoeft zich ooit in de steek gelaten te voelen. Als een vriend me terloops vraagt voor hem te bidden, onbewust van het verschil tussen behandeling en gebed, kan ik altijd bidden. Gebed met een minder persoonlijk karakter en  meer  algemeen gericht, is het verlangen dat iedereen het allerbeste overkomt. Als je het zo ziet, kan ik dus altijd Gods liefde voor al Zijn kinderen verklaren, waar zij zich ook bevinden.

Iemand zou kunnen vragen of gebed ooit te eenvoudig kan zijn. Is het voldoende als je alleen maar uitroept: “God, help me!” Of moet je iets meer weten of doen? Soms is een kreet om hulp alles dat nodig is om genezen te worden. De noodkreet betekent dat we beseffen niet buiten God te kunnen. In zijn eerste zaligspreking zei Jezus: “God maakt hen gelukkig die weten dat zij hem nodig hebben. Het koninkrijk der hemelen is voor hun” (Matt.5:3, Worldwide English Version). 

Ja, een dergelijke hulpkreet mag eenvoudig lijken, maar hij kan grote gevolgen hebben. Of ik  met een paar woorden of met mijn gehele hart naar Hem uitreik, Zijn genade zal me goed doen. En zelfs als mijn begrip van God “klein” aanvoelt, of als ik er niet zeker van ben of ik Zijn zorg wel verdien, ontvang ik nog steeds het oneindige licht en de eeuwige macht van de Christus. 

Ik ben tot het inzicht gekomen dat ik niet ontmoedigd moet zijn als de totale genezing niet direct plaatsvindt na mijn eerste verklaring van waarheid in een behandeling. Dit is geen tijd voor zelfveroordeling, maar voor het overhandigen van ieder aspect van de menselijke wil aan  de goddelijke. Het is een gelegenheid meer te ontdekken van God, Liefde - eerlijker en zuiverder te zijn, meer lief te hebben en geduldiger te zijn. En dan te rusten in het feit dat de Christus het genezende werk doet.

In een Christian Science behandeling omarmt de Christus liefdevol en teder zowel de patiënt als de practitioner. Twijfel en angst worden ongedaan gemaakt. Het gebed dat begint met Gods liefde voor Zijn schepping en aanneemt dat Hij constant uitreikt naar hen die genezing nodig hebben, zal effectief  zijn. Het doel is om gebed zo eenvoudig en transparant te houden dat dat de Christus voelbaar is – en dan vindt de genezing plaats.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.