Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Voortdurende vernieuwing

De Christian Science Heraut - 1 januari 2009

Oorspronkelijk gepubliceerd in de mei 2008 editie van The Christian Science Journal.


Zoals een zonsopgang in het vroege voorjaar het gehele winterlandschap geruisloos terugdringt en tevens hoop geeft aan een solitaire mus die is gebleven en de winterstormen heeft doorstaan, zo heeft de vernieuwende kracht van God zijn uitwerking op zowel het grote geheel als het kleine detail. De Psalmist zegt ongeveer hetzelfde. Hij zegt: “Gij [God] vernieuwt het gelaat van het aardrijk” (Ps. 104:30). In kleiner verband bidt hij ook: “Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest” (Ps. 51:12). De vernieuwende kracht van God kan vraagstukken oplossen die de gehele planeet omvatten en anderzijds zo klein zijn als de wereld van een mus.

Dat is goed om te weten. Want naarmate de 21ste eeuw voortschrijdt, zullen de noden van de mensheid zich in beider omvang voordoen. In het ene uiterste geval kan het voorkomen dat de totale infrastructuur van een land – zijn wegen en bruggen, zijn dammen en dijken, enzovoort – zo verwaarloosd zijn dat herstel of vervanging hard nodig is. In het andere uiterste kan een enkel individu, die mogelijk geconfronteerd wordt met een intern orgaan dat het laat afweten, overweldigd worden door angst en vechten voor zijn bestaan. De vernieuwende kracht van God biedt in beide gevallen hulp en kan onverwachte oplossingen aandragen in een uitzichtloze situatie.

Deze oplossingen zijn altijd in overeenstemming met Gods natuur. Een onstoffelijke God vervangt geen roestende materie door glanzende materie. Hij ruilt nooit zieke of wegrottende stof in voor energiek functionerende stof. Want God werkt helemaal niet binnen een stoffelijk kader. Integendeel, Hij brengt zijn geestelijke natuur onafgebroken tot uitdrukking. Dat is vernieuwing. Als men dit door gebed gaat beseffen, wordt het gemakkelijker om stoffelijke opvattingen te laten varen voor geestelijk begrijpen. Door de vernieuwende kracht van God komt men dan tot nieuwe inzichten.

Denk aan God als goddelijke Liefde. Liefde heeft zijn eigen schepping lief, op dit moment, elke seconde. Omdat deze goddelijke koestering voortdurend van de almachtige Liefde uitgaat, geeft hij telkens weer nieuwe hoop aan een ieder die zich anders verloren zou voelen. Angst en wanhoop verliezen hun greep en vallen weg naarmate de zekerheden van Liefde in de gedachten postvatten. Genezing is het gevolg.

Of denk aan God als oneindig Gemoed, de bron van alle intelligentie. Gemoed kent zijn eigen ideeën. In zijn pure vorm wordt elke idee opnieuw gevormd omdat hij opnieuw beseft wordt, voortdurend opnieuw realiteit wordt. Deze vernieuwing vindt plaats in het bewustzijn en is een zuiver geestelijke ervaring. Maar het resultaat van dit vernieuwde bewustzijn blijkt in de praktijk van het dagelijks leven. Het resultaat van de vernieuwende kracht van het oneindig Gemoed zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat personeel oude en inefficiënte methoden van bedrijfsvoering loslaat en openstaat voor een meer gestroomlijnde en productieve benadering om problemen op te lossen.

En we kunnen uitgaan van andere namen voor God met andere dimensies van Zijn vernieuwende kracht, zoals goddelijk Beginsel, dat zijn schepping tot stand brengt en ordent, zodat alle aspecten van die schepping in de juiste verhouding tot elkaar staan. Het alomtegenwoordige Beginsel werkt in feite voortdurend ten gunste van ons, en geldt universeel.

Onsterfelijke Ziel stelt de identiteit van een ieder van ons vast, ziet ieder van ons als voortdurend nieuw. Onze identiteit die door Ziel in stand wordt gehouden kent geen elementen van verval, maar beschikt louter over vooruitstrevende, vernieuwende kracht en goed-functionerende vermogens. En het onvernietigbare Leven versterkt, verlevendigt en bezielt alles in de schepping. Aan Leven kan gewoon geen weerstand worden geboden. En als het uitvloeisel van Leven zelf, zijn wij allen op elk moment nieuw, elk moment tot nieuwe dingen in staat.

De goddelijke Waarheid werkt bevrijdend en laat nooit iemand opgesloten zitten in de cyclus van verval. En Waarheid doet dit continue – zonder onderbreking telkens opnieuw. Als wij ons bewust worden van de bevrijdende werking van Waarheid, dan helpt dit verfrissende inzicht om de gehele planeet te vernieuwen. En als wij zelf onze geestelijke vrijheid demonstreren, kunnen wij anderen met wie wij in contact komen helpen hun vrijheid te herwinnen. Wij kunnen anderen helpen genezing en vernieuwing te vinden, al is het maar één persoon tegelijk.

Zo verklaarde Mary Baker Eddy in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “Het bewustzijn bouwt een beter lichaam op, wanneer het vertrouwen in de stof is overwonnen. Zet, door geestelijk begrijpen, uw stoffelijk geloof recht en Geest zal u opnieuw formeren” (blz. 425).

Laten wij ons erover verheugen dat vernieuwing nu plaatsvindt, niet alleen maar volgens de cycli van de natuur, maar overal op de planeet, in welk seizoen dan ook. Want Geest, die overal zijn schepping beschermt, in stand houdt en er liefdevol zorg voor draagt, inspireert elk menselijk hart voortdurend met een nieuw besef van leven en geestelijke vernieuwing.


De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.