Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Financiële planning en goddelijke voorziening

De Christian Science Heraut - 1 juli 2009

Vertaald uit de Christian Science Sentinel, jaargang 111, nummer 01


Met de financiële rampen van de laatste tijd is het voor talloze mensen moeilijk om optimistisch te blijven over hun financiële toekomst. Op cnn.money.com wordt Scott Hoyt, directeur van consumenten economie bij Moody’s Economy.com, aangehaald als zeggende: “Consumenten snoeien aggressief terug”. Men voelt zich geruïneerd door de vermindering in nettowaarde en rekeningen die zich opstapelen, terwijl tegelijkertijd de werkloosheid toeneemt.

Maar dit negatieve nieuws kan weerlegd worden met geestelijke waarheden die oplossingen bieden. Het is een enorme troost dat tegenover een tekort aan geld, de goddelijke voorziening staat die voorziet in de menselijke nood. Zoals het manna uit de hemel viel voor de hongerige Israëlieten die duizenden jaren geleden door de woestijn trokken, zo kan voor ons het besef dagen dat de goddelijke Liefde ons ook constant zegeningen zendt – vooral in moeilijke tijden.

Het is niet typerend voor God dat Hij geld uit de hemel laat regenen, ofschoon dat prettig zou zijn. Maar God geeft ons wel ideeën, inspiratie en geestelijke eigenschappen, waardoor we wijze financiële beslissingen kunnen nemen; eigenschappen zoals wijsheid, intelligentie, creatief inzicht, enzovoort, die ons leiden naar winstgevende activiteiten die een vast inkomen opleveren. Deze eigenschappen vinden hun oorsprong in het goddelijke Gemoed – een onbeperkt Voorziener in nieuwe perspectieven en verruimde inzichten. Omdat wij Gods kinderen zijn is het goddelijke Gemoed de bron van onze intelligentie. Onze baan of “tewerkstelling” om het zo maar eens te noemen, is te luisteren naar Gods inspirerende ideeën en dan tot actie over te gaan. Deze ideeën leiden ons op hun beurt naar een rendabel gebruik van onze tijd en energie.

Als gebrek aan werk de oorzaak van grote wanhoop is, helpt het om ons opnieuw af te vragen in welk soort werk we goed zijn en wat we bereid zijn aan te pakken. Met grote corporaties die duizenden werkers ontslaan en hele industrieën die mogelijkerwijs moeten sluiten, worden velen geconfronteerd met het nemen van moeilijke beslissingen over hun toekomst.  Werknemers overwegen of ze een nieuw vak moeten leren, wachten of er een positie openkomt, of zullen verhuizen naar een ander gebied. Het geeft moed te overdenken dat God ons in deze tijd van veranderingen, flexibiliteit, creativiteit, geduld en ontvankelijkheid geeft. Deze eigenschappen voorzien ons in wat we nodig hebben om ons aan te passen aan wisselende omstandigheden.

De apostel Paulus werd geroepen om het evangelie van Jezus Christus naar de mensheid te brengen. Maar in het boek Handelingen (18:3) staat vermeld dat hij tenten maakte om te verkopen. Voor iemand die zieken kon genezen, en zelfs doden opwekken, voelde dit misschien als een degradatie om zijn tijd te besteden aan het naaien van canvas. Toch valt het te betwijfelen of  Paulus hierover klaagde als we zien dat hij in 2 Korinthe schreef: “God heeft een blijmoedige gever lief” (9:7). Paulus’ zending kwam tot bloei en werd duidelijk niet belemmerd door zijn part-time tentenbaan. Dat is een voorbeeld om over na te denken als we concessies moeten doen in de hedendaagse banenmarkt.

Ik ontmoette eens een kunstenaar wiens grootste liefde schilderen was. Hij was echter niet in staat enig inkomen te vergaren met zijn kunst. Hij besloot te bidden voor een beter begrip van Gods onfeilbare voorziening, en ontdekte vervolgens dat er eigenaars van paarden waren die hem wilden betalen om een portret van hun paard te schilderen. Hij had een behoefte ontdekt, erin voorzien en daarmee ook zijn eigen behoeften bevredigd. Door anderen te zegenen, zegende hij zichzelf.

Naarmate 2009 voortschrijdt heeft de mensheid het voorrecht te putten uit de immer gevulde “portemonnee” van de goddelijke Liefde voor hulp en bijstand. De elementaire behoefte is niet voor geld of leningen, maar voor ideeën die ons op het spoor zetten van progressief denken. Deze ideeën stellen ons in staat geld en leningen effectief te reguleren. Uiteindelijk zijn het geïnspireerde gedachten, afkomstig van het goddelijke Gemoed, die tekorten in surplus omzetten, schulden aflossen, en welvaart tot gevolg hebben.

Paulus schreef ook aan de Korinthiërs: “God is machtig alle genade overvloedig te doen zijn in u; opdat gij in alles te allen tijde, van alles voldoende hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn” (2 Kor. 9:8). God weet wat wij nodig hebben vóór wij erom vragen en voorziet erin voordat wij kijken. De goddelijke Wijsheid is altijd voorhanden.

Als we weten dat Gods voorziening van het goede op elk moment en altijd beschikbaar is, kunnen we effectief alle toekomstzorgen tot zwijgen brengen en de inventaris opmaken van de beschikbare hulp van de goddelijke Liefde. Zoals we op weg gaan naar een waterbron en bij aankomst verkwikking vinden, zo kunnen we met gerustheid voortgaan en vertrouwen dat Gods goedheid voor ons uit gaat en de dag bestuurt, en er voor zorgt dat wij bij aankomst precies vinden wat we nodig hebben. “Als iemand succesvol in de toekomst wil zijn, laat hem dan het allerbeste maken van het heden”, stelt Mary Baker Eddy (Miscellaneous Writings 1883-1896, blz. 230). Gebed geeft de practische wijsheid het hele jaar productief en lucratief bezig te zijn.

Of we een baan zoeken, de hypotheek hercijferen, wikken en wegen over de rekeningen, een bedrijf staande houden of brood op tafel zetten, ieder van ons heeft gelijke en vrije toegang tot de hoofdbron van al het inkomen – de goddelijke Intelligentie.


Evan Mehlenbacher is mederedacteur. Hij woont in Richland, Washington, VS. 

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.