Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Het ware alternatief voor de medische geneeskunde

De Christian Science Heraut - 1 juli 2009

Vertaald uit de Christian Science Sentinel, jaargang 110, nummer 40


Als u geïnteresseerd bent in een niet-conventionele geneeswijze, zou het dan een optie voor u zijn om Christian Science nader te bekijken? Misschien niet! Veel hangt er vanaf waarom u geïnteresseerd bent.

Als u bijvoorbeeld niets anders wilt dan een goede lichamelijk gezondheid, bedenkt u zich u dan tweemaal voordat u Christian Science onderzoekt. Ja, het zou u wellicht genezen. Maar andere geneeswijzen kunnen dat waarschijnlijk ook en verwijderen tenminste de symptomen zonder de eis te stellen om in geestelijk opzicht te groeien, zoals Christian Science dat doet.  In zekere zin is deze benadering van genezing niet alleen een radicaal andere religieuze ervaring, maar ook een geheel nieuwe visie op gezondheidszorg. Het is echt een totaal andere leefwijze - een die elke vezel van uw morele en geestelijke wezen versterkt. De zegeningen zijn groot. Maar dat zijn de eisen ook.

Feitelijk is Christian Science niet zomaar een of andere alternatieve geneeswijze. Het is de alternatieve geneeswijze. Gezien vanuit het standpunt van Christian Science is de wereld van de stoffelijke geneeskunde er een die oplossingen zoekt binnen de context van een stoffelijk lichaam en een stoffelijke denkwijze. Christian Science zoekt het elders en richt zich op Geest, God, het ene goddelijke Gemoed. Geneeswijzen die men gewoonlijk associeert met alternatieven voor de allopathische geneeskunde leggen nog steeds, in verschillende mate, de nadruk op lichamelijkheid. Alleen Christian Science neemt een totaal andere uitgangspositie in. Het zoekt voor 100 procent de oplossing in Geest, het volmaakte Gemoed.

Overdenk eens de korte definiëring van het ware zijn (zie “de wetenschappelijke verklaring van het zijn”, blz. 468) en hoe deze de andere uitgangspositie duidelijk maakt. Er is waarschijnlijk geen verklaring die zo uitgesproken en definitief is in de leer van Christian Science als deze luttele woorden in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy. Ze bezorgen een materialist grote ongerustheid. Zij dragen genezende macht in zich voor de geestelijk afgestemde.

De meeste godsdienstige personen die genezing zoeken, bidden tot God om Zijn heilzame aanwezigheid te voelen, en de handen te leiden van de arts, chiropracticus of acupuncturist. Voor de meeste mensen is God de bron van geruststelling en troost, terwijl de feitelijke behandeling gebaseerd is op een stoffelijk medicijn, methode of denkwijze. Voor de Christian Scientist is er geen “tussenweg”. Gebed zelf is de geneeswijze. De juiste vorm van gebed behandelt de situatie effectief, maar traditioneel gebed geeft minder zekerheid. Er is meer nodig dan een dringend verzoek tot God voor genezing of troost in moeilijke tijden. Christian Science heeft een unieke benadering tot gebed. De vooropstelling is de almacht van Geest. En hierdoor is het de enige ware, alternatieve geneeswijze. Niet alleen is het een stellige bevestiging van de alheid van Geest, het is ook een krachtige ontkenning van de stof als authentieke basis voor werkelijke genezing. Geest is voor de stof wat licht is voor de duisternis.

Volgens deze leer is God, Geest -  in bijbeltaal – Almachtig. Hij is oppermachtig en er is geen andere macht. Als deze diepgaande waarheid wordt begrepen, brengt dit een genezend element in het gebed dat Christian Science behandeling genoemd wordt.

De Bijbel bevat lessen in geestelijk inzicht. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal van Samson. Hij was sterk, supersterk zelfs! Maar hoe meer hij zich in compromitterende situaties plaatste, des te kwetsbaarder werd hij.

Toen hij ten slotte Delila net even teveel vertrouwde, werd zijn haar afgeknipt en hiermee was zijn kracht verdwenen. Eeuwen later staat Samson nog steeds als symbool voor verkeerd geplaatst vertrouwen dat geleidelijk naar de ondergang voert (zie Richteren 16). Christian Science behandeling onderscheidt en bevestigt de alheid van Geest en de nietsheid van de stof. Maar als de overtuiging van de almacht van Geest gecompromitteerd wordt door ook maar enige macht aan de stof toe te kennen, dan wordt ook  de kracht van deze geestelijke behandeling ondermijnd.

De gebeden van de meeste mensen die zich tot God keren, zijn gebeden die in zekere mate hun hoop stellen in een stoffelijke methode of denkwijze. De behandeling in Christian Science put zijn kracht uit de zekerheid dat Geest werkelijk is, de enige macht in het universum, en dat er daarom geen primaire macht kan zijn in een partnerschap van Geest en materie. Zo verklaarde mevrouw Eddy: “Het is eveneens duidelijk, dat we God niet moeten zoeken en niet kunnen vinden in de stof, of door stoffelijke methoden; noch hebben wij Hem lief en gehoorzamen wij Hem door middel van de stof, of het vlees, - die strijd voeren tegen Geest, en er niet mee in overeenstemming gebracht willen worden” (Miscellaneous Writings 1883-1896, blz. 124). Voorts benadrukte zij in Wetenschap en Gezondheid: “De Wetenschap zegt: ‘Alles is Gemoed en de idee van Gemoed. Langs deze lijn moet u het uitvechten. De stof kan u geen hulp bieden’” (blz. 492).

Dit gebed is pas effectief wanneer het bewustzijn er volledig van doordrongen is dat de almacht van Geest, de onmacht, ofwel de onwerkelijkheid, van elke bewering van de stof betekent – een ziek orgaan, een medicijn gemaakt om een ziek orgaan te behandelen, een stoffelijke denkwijze die zich een gezond orgaan “visualiseert”, een operatie om een ziek orgaan te verwijderen. Gebed houdt een mentale weerstand in tegen de overtuiging van de wereld, dat deze dingen werkelijke macht hebben. Het begrijpen dat Geest werkelijk Alles is, kan een patiënt opheffen uit zijn lijden dat het gevolg is van het geloof dat de stof macht uitoefent, of het nu ten goede of ten kwade is.

Een andere een les uit het Oude Testament beschrijft de Israëlieten nadat zij in ballingschap waren gezonden (zie Ezra hoofdst. 3 en 4). Sommigen keerden naar Jeruzalem terug en begonnen hun tempel te herbouwen. De plaatselijke bewoners wilden meewerken met de arbeiders, maar ze werden niet gevraagd omdat hun ideeën over de geestelijke werkelijkheid zo anders waren. Dat zou hebben geresulteerd in een vermenging van hun stoffelijke zienswijzen met de leer dat er slechts één God is. De Israëlieten wisten dat hun unieke project effectiever zou zijn als het alleen werd uitgevoerd door degenen wier opvattingen overeenkwamen met hun geestelijke overtuiging. De beslissing om niet samen te werken met deze “plaatselijke bewoners” riep wel reactie op bij de gemeenschap – zelfs beschuldigingen en vijandigheid.

Op eenzelfde wijze worden Christian Scientisten tegenwoordig door een groot deel van de samenleving aangespoord om – bijvoorbeeld bij het genezen of  “herbouwen” van hun lichaam – de “plaatselijke gebruiken” te accepteren en die in hun behandelwijze op te nemen. Maar het samengaan met stoffelijke opvattingen, of populaire gezichtspunten, maakt geen deel uit van de methode die Mary Baker Eddy, de volgeling van Christus Jezus, heeft onderwezen.

Als de behandeling is gebaseerd op de ontdekking dat Geest Alles is – almachtig, alomtegenwoordig, alwetend – dan heeft deze zuiverste vorm van genezing de gelegenheid zich te manifesteren. Deze ware genezing maakt u ook een beter persoon – en stelt u beter in staat anderen te helpen. Dit was de geneeswijze die door Jezus werd toegepast. Hij gaf klaar en helder de waarachtige alternatieve gezondheidszorg voor zijn tijd, en voor alle tijden. Maar het hield veel meer in. Hij bood tevens een alternatieve zienswijze van de werkelijkheid. Hij zag God als Almachtig, de enigemacht, aanwezigheid, substantie, Waarheid. Dit verlichte bewustzijn wekte de doden op, genas de zieken en reinigde de zondaar. Hij zag wat God zag – de volmaaktheid van ieder mens en van de gehele schepping.

Jezus wist dat de openbaring in de Heilige Schrift, dat al Gods kinderen geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van Geest, een vaststaand feit is. Hij zag het ware zijn als geestelijk, met alle daarbij behorende gezondheid en harmonie die aan Geest ontleend zijn. Hij leefde zo volledig wat hij onderwees dat hij uiteindelijk niet meer gezien of herkend kon worden in stoffelijke vorm. In zijn hemelvaart ging hij niet naar een andere plaats,maar hij kon niet langer waargenomen of aangeraakt worden als stoffelijk lichaam. Waarom niet? Omdat hij niet stoffelijk was. Hij was volmaakte, geestelijke substantie, en nu bewees hij het. En hij zei dat wij dat ook kunnen bewijzen. Stap voor stap. Genezing na genezing. Van ogenblik tot ogenblik van wedergeboorte en vergeestelijking. 

En als u dus een keus wilt maken uit het aanbod van fysieke gezondheidszorg  met al zijn inherente beperkingen, dan is Christian Science geen optie. Maar als u geïnteresseerd bent in een werkelijk alternatief, dat fundamenteel verschilt van een op de materie gebaseerde benadering tot probleemoplossing, dan is er een boek voor u. Het lezen van Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift zal u op geheel nieuwe wijze de Bijbel, het leven en de geneeswijze van Christus Jezus, en de werkelijkheid zelf doen begrijpen.

U zult een idee krijgen wat een wezenlijke keus kan inhouden, en het belang zien van het in de praktijk toepassen van een werkelijkalternatief. 


Nate Talbot is lid van de Christian Science Raad van Directeuren. 

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.