Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Mary Baker Eddy en het verhogen van de standaard van vrouw-zijn

De Christian Science Heraut - 28 maart 2023

Oorspronkelijk gepubliceerd in de maart 2023 editie van The Christian Science Journal.


In het Voorwoord van Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, verklaart Mary Baker Eddy de goddelijke wetenschap van gemoedgenezing die Jezus in praktijk bracht. Zij schrijft: "Komende eeuwen zullen verkondigen, wat de pionier tot stand heeft gebracht" (blz. vii). In de serie "Mary Baker Eddy en . . . " wordt gekeken naar het leven van deze buitengewone vrouw en hoe haar ideeën de weg hebben gewezen en de weg blijven wijzen naar individuele en collectieve geestelijke vooruitgang.


De verantwoordelijkheden van het moederschap voelden als een zware last.

Het was een goede keuze geweest om thuis te blijven met mijn twee kinderen onder twee jaar en mijn carrière in de auto-industrie op te geven. Het was al een tijdje duidelijk dat dit niet de juiste carrière voor mij was. Maar nu ik alleen thuis zat met de baby's, miste ik het respect, de indeling van mijn dag en de onafhankelijkheid die ik had ervaren. Een somber besef van de opofferingen en het geduld dat van een ouder wordt gevraagd en mijn duidelijke tekortkomingen in deze nieuwe rol, begon te dagen.

Verlangend om mijn geest verder te verruimen dan de laatste aflevering van Sesamstraat en me te bevrijden van het gevoel van ontmoediging, begon ik een biografie over Mary Baker Eddy te lezen. Daarin werden haar prestaties in de 19e en 20e eeuw uiteengezet en haar plaats in de geschiedenis als de enige vrouw die een wereldwijde religie oprichtte.

Ik groeide op in een gezin waar Christian Science werd beoefend. Op zondagsschool leerde ik over deze wetenschappelijke, geestelijke benadering van genezing die Christus Jezus onderwees en die Mary Baker Eddy herontdekte en vastlegde. Maar ik wist niet veel over haar reis en hoe ze een van de bekendste en meest succesvolle vrouwen van haar tijd werd. Terwijl ik las, voelde ik me gesterkt door het voorbeeld van haar moedige leven waarin ze taboes doorbrak en een nieuwe betekenis gaf aan het vrouw-zijn. En terwijl ik met haar meereisde, ontwikkelde zich in mij een besef van zusterschap.

Al snel las ik elke biografie over haar leven die ik kon vinden en zag hoe ze uitdagingen overwon van chronische ziekte, moederschap, huwelijksproblemen, armoede en de carrièrebeperkingen van vrouwen in die tijd. Ondanks de vele obstakels was ze er altijd zeker van dat God de antwoorden moest hebben. In haar belangrijkste werk: Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, beschrijft zij haar zoektocht: "Na mijn ontdekking bleef ik drie jaar lang de oplossing zoeken van dit vraagstuk van Gemoed-genezing; ik doorzocht de Schrift, las weinig anders, leidde een teruggetrokken leven en wijdde tijd en krachten aan het ontdekken van een vaste regel. Het was een heerlijk, rustig onderzoek, vol hoopgevende beloften – niet zelfzuchtig of ontmoedigend" (blz. 109).

Mijn reis voelde echter een beetje egoïstisch en deprimerend. Hoewel ik altijd al een moeder had willen zijn die aaanwezig was om voor haar kinderen te zorgen, zag ik hoe mijn man en mijn vrienden zich verheugden in meer vrijheid en zelfbestuur en voldoening genoten in hun carrière. Het was echter geruststellend om te weten dat Mary Baker Eddy soms ook ontmoedigd was, maar zij haar zoektocht naar gezondheid en veiligheid nooit opgaf. En zij begreep dat haar moeilijke omstandigheden haar niet in de weg konden staan, maar gebeurtenissen waren die haar genadig voorbereidden op haar levenswerk.

Groei in genade

Door de bredere lens van haar levensverhaal kregen de woorden in haar gepubliceerde werken – die me al langer bekend waren – een geheel nieuwe betekenis. Eén passage uit Wetenschap en Gezondheid sprak mij in het bijzonder aan: "Wat we het meest nodig hebben, is het gebed van vurig verlangen naar groei in genade, dat in geduld, zachtmoedigheid, liefde en goede daden uitdrukking vindt” (blz. 4). Ik stelde me voor dat ze deze woorden schreef vanuit de bron van haar eigen ervaring. Aangezien ze een vrouw was die worstelde met ziekte en in de steek was gelaten door haar man, kon ze geen vast inkomen verdienen en was genade essentieel voor haar. Gedurende haar jarenlange zoektocht moet ze zich hebben gerealiseerd dat ze onzelfzuchtigheid en goedertierenheid moest ontwikkelen om alles te bereiken wat God met haar voorhad.

Terwijl in al mijn menselijke behoeften werd voorzien, wist ik ook dat ik behoefte had aan meer “geduld, zachtmoedigheid, liefde en goede daden”. Die passage over “groei in genade” werd mijn missie toen ik de dagelijkse uitdagingen begon te omarmen. Het spreekt vanzelf dat dit ook enorm ten goede kwam aan mijn lieve en groeiende gezin.

God als Moeder

Een van Mary Baker Eddy's meest diepgaande bijdragen aan de mensheid was haar opheldering over Gods natuur als Moeder en Vader. Ze had een grote liefde voor God en had in de kerk waar ze opgroeide geleerd om God te zien als een soort almachtige Rechter, maar van haar moeder leerde ze dat God Liefde is en wij ons tot Hem kunnen wenden voor troost en genezing.

Toen ze in haar jeugd haar Bijbel aandachtig bestudeerde, moet ze ook de woorden in de eerste brief van Johannes hebben ontdekt die God als Liefde beschrijven: "God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem" (4:16). Later zou ze in een van haar geschriften zeggen: "Voor mij is God Alles. Hij wordt het best begrepen als Opperwezen, als oneindig en bewust Leven, als de geliefde Vader en Moeder van alles wat Hij schept; . . . " (Unity of Good, blz. 48). Toen ik hierover nadacht, begon ik te begrijpen dat mijn nieuwe rol als moeder aangeboren en natuurlijk was. De eigenschappen van het moederschap waren eigenschappen van God en dus weerspiegelde ik als Gods geestelijke nakomeling van nature genade, mededogen, geduld en vriendelijkheid.

Het moederschap was geen ontmoedigende taak – het moederschap was onmisbaar voor dit kostbare gezin waarin God me had geplaatst. Door te blijven leren van Mary Baker Eddy's voorbeeld groeide mijn besef van doel en vervulling, zelfs tijdens de meest alledaagse taken, omdat elk moment een gelegenheid bood om de gedachten te verheffen.

Geen tijdschema voor prestaties

Ik heb ook van Mary Baker Eddy geleerd dat er geen tijdschema kan worden voorgeschreven om je doel in het leven te bereiken. Pas halverwege de veertig begon ze aan de carrière waardoor ze bekend is geworden als de Ontdekster, Grondlegster en Leidster van Christian Science. Terwijl veel mannen en vrouwen (zelfs vandaag de dag nog) in de zestig afbouwen, breidde zij op die leeftijd haar werkzaamheden uit en had de meest actieve jaren van haar carrière voor de boeg, tot ver in de tachtig.

Naarmate een voller en grootser idee van het vrouw-zijn vorm begon aan te nemen, werd ik me bewust van vele andere vrouwen die een doelgericht leven leidden als moeders en levendige denkers en leiders: suffragettes Elizabeth Cady Stanton (die moeder was van zeven kinderen) en Lucretia Mott (die zes kinderen had), beiden tijdgenoten van Mary Baker Eddy. En in latere tijd waren er leiders zoals de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright, die een toegewijde werkende moeder was en telefoontjes van haar drie dochters aannam, ongeacht waar ze was; en de voormalige rechter van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten Ruth Bader Ginsburg, wiens man op een gegeven moment een grotere rol in de zorg voor hun kinderen is gaan spelen, zodat zij vrij was om haar opmerkelijke carrière na te streven. Het leek mij duidelijk dat Mary Baker Eddy's standvastige houding van gratie en kracht zich door de jaren heen heeft verspreid en de standaard van het vrouw-zijn heeft verhoogd.

Door het hoger geestelijk begrijpen dat Christian Science mij heeft gegeven, zie ik nu dat deze tijd van groei me een basis bood – een praktijkgerichte leertijd – voor mijn toekomstige carrière en mij het geduld en de onbaatzuchtigheid leerde die jaren later nodig zouden zijn om het beroep van Christian Science practitioner uit te oefenen. Mary Baker Eddy zei ooit: "Als de wereld mij in mijn ware licht en leven zou zien, zou dat meer voor onze Zaak doen dan iets anders" (zie Yvonne Caché von Fettweis en Robert Townsend Warneck, Mary Baker Eddy: Christian Healer, Amplified Edition, blz. 175). Haar voorbeeld als vrouw van geloof, moeder, geestelijk genezer, schrijver en leider van de Christian Science beweging, hielp mij een nieuwe betekenis te vinden in haar gepubliceerde werken en meer te begrijpen van de jarenlange ervaring die in elke zin die ze schreef is opgenomen.

Nu, na 25 jaar moederschap (met nog een kind erbij) en nog steeds elke dag opnieuw bewogen door Mary Baker Eddy's begeleiding in het volgen van Jezus' voorbeeld, realiseer ik me dat niemand in een hokje kan worden gestopt met een beperkte reeks eigenschappen of geslachtsspecifieke rollen. We zijn allemaal door God gemaakt, al compleet en doelgericht. Mary Baker Eddy geloofde en bewees dat ieder van ons het vermogen heeft om uitdrukking te geven aan het moederschap en vaderschap van God – door genade, kracht, goedertierenheid, geduld en geestelijk begrijpen – om datgene te bereiken waartoe God ons inspireert en ons levenswerk te volbrengen. 

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.