Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Hoe bidt u over Oekraïne?

De Christian Science Heraut - 22 Juni 2022

Oorspronkelijk gepubliceerd in de editie van de 18 maart 2022 Sentinel


Terwijl de Russische invasie en het bombardement op Oekraïne voortduren, hebben we van een aantal lezers van de Sentinel gehoord hoe zij voor vrede hebben gebeden. Wanneer een wereldsituatie grimmig lijkt, hoe kan het zich tot God wenden blijvende oplossingen brengen? Deze zes bijdragers, afkomstig uit Europa en de Verenigde Staten, delen hun gebedsantwoorden. Bovendien heeft de Mary Baker Eddy Library een verslag gepubliceerd over de betrokkenheid van leden, Mary Baker Eddy en De Moederkerk bij het bidden voor het staken van de vijandelijkheden in de Russisch-Japanse oorlog van 1904-1905. Klik hier voor het verslag: marybakereddylibrary.org/russojapanesewar

van Laura Lapointe:

Wanneer ik geconfronteerd word met een ernstige situatie in de wereld, begin ik met de dingen die ik zie, in gedachten te vervangen “door de ideeën van Ziel" (Mary Baker Eddy, Wetenschap en Gezondheid, blz. 269) – wat een manier van bidden is. Soms kan het voelen alsof bidden voor vrede gewoon niet genoeg is. Toch geloof ik, en weet ik uit ervaring, dat onze gedachten een grotere invloed hebben dan we ons realiseren, soms op onverwachte manieren. 

Mijn gebeden waren de laatste tijd gericht op het omgaan met ego, macht en controle. In plaats van deze te verbinden aan mensen en situaties in de wereld, begon ik met te kijken naar mijn eigen denken en gedrag om te zien hoe ik deze problemen kon aanpakken waar ik me bevond, wetende dat bidden op plaatselijk niveau bijdraagt aan oplossingen op een grotere schaal.

Ik ontdekte dat ik elk egoïstisch verlangen naar controle direct in mijn eigen ervaring kon uitroeien. Ik had een sterk gevoel over de beste manier van handelen voor een situatie in mijn kerk, en ik voelde de impuls om te proberen mijn plan aan anderen op te leggen. Terwijl ik bad, zag ik dat mijn behoefte aan meer nederigheid en een bereidheid om naar God te luisteren (en niet te vergeten gemeenteleden en anderen) dezelfde was als de behoefte op het wereldtoneel.  

Ik besef dat mijn kerkelijke situatie klein was vergeleken met de enorme uitdaging in Oekraïne, maar toch, het goddelijk bewustzijn, de aanwezigheid van de Geest, ondersteunt en informeert alle juiste pogingen. Wetenschap en Gezondheid beschrijft het op deze manier: "Geest verleent het begrijpen dat het bewustzijn opheft en  in alle waarheid binnenleidt" (blz. 505). 

De uiteindelijke waarheid en werkelijkheid van alle dingen moet volmaakte vrede en harmonie omvatten, en we kunnen beginnen door ons hiervan bewust te worden in ons eigen leven. Telkens wanneer wij ons verheffen door de almachtige en alomtegenwoordige Geest, God, verheffen wij op tastbare wijze het universele denken en ervaren en gaan wij voorwaarts in de richting van een wereld waarin vrede steeds meer mogelijk en reëel lijkt.

van Christian A. Harder:

Gods liefde omarmt iedereen!

Miljoenen mensen zijn getroffen door de gevechten in Oekraïne en de gebeurtenissen die eraan voorafgingen. De berichten in de media zouden het conflict netjes in twee partijen kunnen verdelen, waarbij de ene als goed wordt bestempeld en de andere als kwaad. Maar bij nadere beschouwing blijkt dat het conflict vele kanten heeft – Oekraïense burgers en soldaten, pro-Russische strijders, onwillige dienstplichtigen in het Russische leger, Russische en Oekraïense demonstranten tegen de oorlog, vluchtelingen uit het Midden-Oosten en andere landen die hoopten nooit meer oorlog mee te maken, en vele anderen.

Maar als we een stap terug doen voor een iets bredere blik, zien we dat, ongeacht het menselijke verhaal achter hun betrokkenheid, alle betrokkenen ons medeleven verdienen en dat ieder van hen kan helpen om de cyclus van geweld te doorbreken. De echte vijand in oorlog is niet een natie, of zelfs het leger van een natie. Het is het idee dat Gods kinderen verdeeld zijn of kunnen worden in rivaliserende groepen.

God drukt Zijn liefde uit in elk van Zijn kinderen – zonder uitzondering. Dus ieder van ons heeft het vermogen, de bereidheid en de mogelijkheid om Zijn liefde uit te drukken en zonder voorbehoud tot uitdrukking te brengen – om een einde te maken aan "agressie, onderdrukking en machtshoogmoed” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 451), of we ons nu in een oorlogsgebied bevinden, er voor vluchten, of bidden voor hen die er wel zijn.

Van Graham Thatcher:

Ik was geschokt toen ik las dat een kraamkliniek in Oekraïne was gebombardeerd. Eerst voelde ik haat jegens de president van Rusland en beschouwde hem als een persoonlijke manifestatie van het kwaad. 

Maar toen herinnerde ik me een tijd in mijn leven waarin ik bad voor gerechtigheid nadat ik een plaatselijke misdaad had meegemaakt. In die tijd leerde ik erop te vertrouwen dat God Beginsel is, de opperste wetgever en de bron van alle gerechtigheid. Ik leerde er ook op te vertrouwen dat gerechtigheid zal geschieden omdat, zoals in het onzevader gebed staat: "Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde" (Mattheüs 6:9, 10). Ik hoefde niet te weten of de dader zou lijden onder vervolging of ongestraft zou hervormen. Ik hoefde alleen maar de overtuiging te hebben dat de uitkomst de uitdrukking zou zijn van gerechtigheid voor allen, zoals door het goddelijk Beginsel wordt geschetst. Ik kon weten dat zelfs de dader de Christus, de boodschap van God aan de mens, kon horen spreken. Iedereen die erbij betrokken was, was de individuele uitdrukking van Gods rechtvaardigheid en goedheid, en moest zich overgeven aan het bestuur van God.

In een artikel getiteld "Waarheidsgenezing," zegt Mary Baker Eddy: "Volgens de goddelijke wet worden zonde en lijden niet teniet gedaan door berouw of vergiffenis. Christian Science verduidelijkt niet alleen, maar toont deze waarheid van het bestaan aan, namelijk dat stervelingen lijden onder het onrecht dat zij begaan, hetzij opzettelijk of onwetend; dat elk gevolg en elke versterking van het onrecht terug zal keren naar de overtreder, totdat hij zijn volledige schuld aan de goddelijke wet betaalt, en de maat die hij heeft afgemeten hem opnieuw wordt afgemeten, vol, ingedrukt, en overlopend. Zeker, 'de weg van de overtreder is hard'" (Miscellaneous Writings 1883-1896, blz. 261). 

Ik heb gebeden om elk gevoel te verliezen dat de individuele mens vatbaar zou kunnen zijn voor een persoonlijk gevoel van kwaad en wetteloosheid. In plaats daarvan is de mens het individuele bewustzijn van de volledige weerspiegeling van Gods algenoegzaamheid en goedheid. En alle leiders kunnen de Christus horen spreken, berouw hebben over hun zonden, hun daden hervormen, en zo gespaard blijven van het daaruit voortvloeiende lijden.

Van Rosalie E. Dunbar:

Gebed laat zien hoe de kracht van het goede de menselijke wil, wreedheid en goddeloosheid uitschakelt en degenen redt die door dergelijke agressieve daden worden getroffen. Het benaderen van dit soort uitdagingen als genezers, met een overtuiging van de macht van Liefde, van God, om het kwaad te overstijgen, helpt het denken te openen voor oplossingen die eerder misschien niet voor de hand lagen.

Voor mij betekent dit dat de kracht van goddelijke Liefde niet beperkt is tot de oplossingen die we intellectueel kunnen bedenken. Een van mijn vriendinnen zei altijd: "Liefde kan een weg maken uit 'geen weg'. " Zij bedoelde dat wat wij ook mogen denken, goddelijke inspiratie een nieuwe en geïnspireerde oplossing kan openen die de materiële omstandigheden overstijgt.

Hoe dit zal uitpakken in de huidige situatie met Oekraïne is op dit moment misschien niet te voorspellen. Maar het is van vitaal belang dat ieder van ons, naar zijn beste vermogen, vasthoudt aan Gods soevereiniteit, leiding en richting. In haar geschriften verklaart Mary Baker Eddy dat God de oneindige, alles liefhebbende en al-goede Geest is. In onze gebeden kunnen we aandringen op de almacht van deze ene Geest, die elk van zijn ideeën liefheeft. 

Van Douglas Paul:

Mary Baker Eddy schrijft: "De goddelijkheid van de Christus openbaarde zich in de menselijkheid van Jezus" (Wetenschap en Gezondheid, blz. 25).

Al weken voordat Rusland Oekraïne binnenviel, vroeg ik mij dagelijks af hoe goddelijkheid de mensheid omarmt en wat de praktische implicaties hiervan zijn, zowel voor individuen als voor grotere entiteiten. Het houvast voor mij was het besef dat er midden in de beperkte en disharmonische materiële omstandigheden een krachtige goddelijke aanwezigheid is – de Christus, de Waarheid – onbekend voor de materiële zintuigen, maar niettemin aanwezig en actief in het menselijk bewustzijn. Zij is in staat om de menselijke ervaring uit te tillen boven de beperkingen en wreedheden van op materie gebaseerde systemen van denken en handelen. Het is "het licht [dat] schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen" (Johannes 1:5). 

Naast andere goddelijke eigenschappen kwam wijsheid in ons op en leek bijzonder belangrijk. "Wijsheid is beter dan wapentuig", zegt een bijbelvers naar aanleiding van het verhaal van "een arme, wijze man" die door wijsheid een stad redde die door een machtige koning werd aangevallen (zie Prediker 9:13-18). De vele regeringsinstanties en leiders die zich bezighouden met besprekingen en beraadslagingen over Oekraïne hebben een acute behoefte aan wijsheid die het menselijk vermogen te boven gaat. Het mooie van goddelijke wijsheid is dat ze beschikbaar is voor alle betrokkenen. Zij is onpartijdig en bilateraal. Wijsheid is de stem van de goddelijke Liefde die gehoord wordt in de stilte van onzelfzuchtige liefde. Door het lawaai van razende ego's, dreigementen, ultimatums en verwarring heen, kan de innerlijke stem van goddelijke wijsheid gehoord worden die een pad van wederzijdse bevrediging schetst.

We kunnen bidden om te weten dat de stem van wijsheid gehoord en geaccepteerd kan worden. Het kan de dag winnen voor individuen en voor naties.

Van Béatrice Labarthe:

 Zoals velen heb ik gebeden over Oekraïne. Een van de manieren waarop ik heb gebeden is te zien dat barbaarse gedachten, het kwaad en destructieve krachten elke levensvatbaarheid moeten verliezen omdat ze geen bestaan hebben in Gods koninkrijk. Verkeerde gedachten en concepten kunnen zich niet hechten aan, aantrekken tot, of samensmelten met het werkelijke bewustzijn van de mens, omdat "Adhesie, cohesie en aantrekking eigenschappen [zijn] van Gemoed" (Wetenschap en Gezondheid, blz. 124). De kerncapaciteiten en -doelen van de mens zijn zich te hechten aan het Beginsel, Liefde; in een relatie van aantrekking tot het goede te staan; zich te verenigen met weldadige ideeën. En deze goddelijke wetten van adhesie, van aantrekkingskracht, kunnen een atmosfeer brengen die bevorderlijk is voor een regeling. Zij kunnen een open deur vinden om alle betrokkenen te zegenen.

Toen er enkele jaren geleden in Parijs veel terroristische aanslagen op burgers werden gepleegd, wenste ik iets te doen om te helpen, zoals velen nu doen voor Oekraïne, en ik nam deze wens op in mijn gebed. Op een dag was ik in de bibliotheek van de Wereldgezondheidsorganisatie en raakte in gesprek met een man die binnenkwam. Ik sprak hem onomwonden aan op de noodzaak om het moorden te stoppen. De volgende dag zag ik tot mijn verbazing in de plaatselijke krant een foto van deze man die hem identificeerde als de minister van Buitenlandse Zaken van het land dat van de terreurdaden beschuldigd werd. Ik was onder de indruk van het feit dat ik met deze man in contact was gekomen zonder zijn identiteit te kennen.

Niet lang daarna eindigden deze moorden. Zoals het gezegde luidt: Elke druppel water is belangrijk voor de oceaan en elke oprechte wens om te helpen draagt bij tot de beëindiging van het probleem.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.