Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Herrijzende kerk

De Christian Science Heraut - 14 maart 2022

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 7 februari 2022 editie van de Christian Science Sentinel.


Is de kerk stervende? Er zijn voorspellingen dat in de komende jaren het aantal kerken in de Verenigde Staten met ongeveer een kwart zal afnemen. Zij die waarde hechten aan de kerk zouden de vraag kunnen stellen: "Hoe kunnen we deze trend keren?"

Denk eens aan een kerk in Californië die op het punt stond te sluiten. Er was een groot gebouw te onderhouden, en het aantal leden was gedaald. Maar de vier overgebleven leden hadden de kerk lief en slaagden erin om door te gaan, omdat zij het belangrijk vonden dat er een Christian Science kerk in hun gemeenschap aanwezig was. De leden bleven diensten houden en andere kerkactiviteiten uitvoeren. Maar nog belangrijker was hun toegewijd gebed. Zij beseften dat gebed van het grootste belang was bij het vervullen van hun genezende missie.

De verandering vond niet onmiddellijk plaats. Pas anderhalf jaar later kwam er een telefoontje van iemand die op zoek was naar een Christian Science publicatie. De vrouw was verheugd te horen dat de kerk diensten op zondag en woensdag hield. Ze begon de diensten bij te wonen en werd al snel lid van de kerk. Daarna kwamen er nog twee anderen. De toename in opkomst en activiteiten heeft deze kerk hoop gegeven.

Dit is niet zomaar een verhaal over een paar mensen die hun weg vinden door de deur van een plaatselijke kerk. Het gaat over wat ten grondslag ligt aan Kerk – wat Kerk is in de ware zin van het woord. Mary Baker Eddy, die Christian Science ontdekte en grondvestte, geeft dit geïnspireerde concept van Kerk in haar boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: "Het bouwwerk van Waarheid en Liefde; al wat berust op en voortkomt uit het goddelijk Beginsel" (blz. 583).

In Wetenschap en Gezondheid worden de woorden Waarheid, Liefde en Beginsel gebruikt als synoniemen voor God. Dus in deze context is Kerk meer dan een menselijke instelling, bestuurd en onderhouden door mensen. Kerk is geestelijk, gebouwd en ondersteund door God. Zij is niet onderhevig aan demografische of culturele trends, die veranderen en verschuiven, of scepticisme over georganiseerde religie. Kerk is eeuwig.

Wanneer we kijken naar de kerk als een gebouw met een afnemend ledental, kan het moeilijk zijn om het geestelijk bouwwerk van Kerk te zien. Toch is het mogelijk om onze betrokkenheid bij de kerk en onze verwachting voor haar uitzichten, te laten voortvloeien uit dit geestelijk begrip van dingen. Hoe?

Een belangrijk thema in de Bijbel, speciaal in het heilige werk van Christus Jezus, is de macht van het goddelijk Leven, God, om de dood te overwinnen. Dit biedt een aantal nuttig richtlijnen hoe we kunnen denken als we bezorgd zijn dat de kerk stervende is. Er staat in het boek van Johannes een indrukwekkend verslag over Jezus die Lazarus uit het graf opwekt. Ondanks het bericht over de dood van zijn vriend, vertelde Jezus zijn discipelen dat Lazarus niet gestorven was; hij sliep. De discipelen dachten dat hij zich vergiste. Lazarus lag immers al in het graf. Maar Jezus was zeker in zijn overtuiging.

Toen Jezus bij het graf van Lazarus aankwam, was hij niet ontsteld over het feit dat Lazarus al vier dagen dood was. Jezus bad en dankte God dat Hij zijn gebed altijd verhoorde. "En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten! En de gestorvene kwam naar buiten" (Johannes:11:43, 44).

 Voor Jezus maakte het niet uit dat iedereen geloofde dat Lazarus dood was. Hij was in staat om leven te onderscheiden, ondanks het tegengestelde fysieke bewijs. Wat gaf hem zo'n geloof? Hij wist dat God de schepper van alles is – het oneindig, onstuitbaar Leven zelf is. Zijn begrip van God verankerde zijn missie in de geestelijke werkelijkheid van het goddelijk Leven dat alle ruimte vult. In dit Leven kan de dood niet bestaan. Jezus' overtuiging van leven was zo duidelijk dat hij wist dat de dood onmachtig was om de werkelijkheid te verbergen dat Lazarus inderdaad leefde.

Hoewel wij misschien niet op het punt staan om Jezus' werken te benaderen, kan zijn ervaring met Lazarus ons helpen de mogelijkheden te zien om de kerk nieuw leven in te blazen. Het laat zien dat er een diepe kracht schuilt in de geestelijke werkelijkheid die Jezus zag en dat hetzelfde inzicht hier is om onze eigen gebeden te inspireren. Dit zal ongetwijfeld meer leven aan het licht brengen in onze kerken.

De trouwe kerkleden in Californië, die een glimp opvingen van het belang en de praktische bruikbaarheid van Jezus' demonstratie, waren in staat om leven te zien in de kerk waarvan zij hielden. Zij hadden een ogenblik van inzicht in de eeuwige aard van Kerk. De geestelijke essentie van "het bouwwerk van Waarheid en Liefde" was voor die kerkleden onsterfelijk. En zij bewezen het in zekere mate.

Deze macht, of de Christus, die Jezus belichaamde en waarvan deze kerkleden getuige waren, is universeel. Hij verheft ons en doet onze individuele opvattingen over de kerk herrijzen, zodat we de ware Kerk die eeuwig en altijd aanwezig is, aan het werk kunnen zien in onze eigen kerken. Apathie, verdeeldheid, angst en gebrek verdwijnen en de eenheid en genezende macht, die inherent zijn aan het geestelijk idee van Kerk, komen aan het licht.

Het antwoord op de vraag: "Is de kerk stervende?" is dus "Nee, Kerk is een voor altijd gevestigd geestelijk idee." Als we het doel ervan liefhebben en koesteren, zien wij de soliditeit en duurzaamheid van de kerk en haar voortdurend vermogen om haar missie van genezing te vervullen.

Deborah Huebsch, Guest Editorial Writer

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.