Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Geen gradaties van ziekte

De Christian Science Heraut - 22 februari 2022

Oorspronkelijk gepubliceerd in de maart 2022 editie van The Christian Science Journal.


Zelfs wanneer wij voor onze gezondheid succesvol op Christian Science hebben vertrouwd, kunnen wij ons op een gegeven moment in ons leven afvragen of er gradaties van ziekte en kwalen zijn, of de ene ziekte meer “levensbedreigend” kan zijn dan de andere, of dat de ene moeilijker te genezen is dan de andere. Het antwoord op deze vragen kan worden gevonden door te kijken naar de ontelbare genezingen uitgevoerd door de Meester; door de eerste christenen; door Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, en door Christian Scientisten gedurende de afgelopen 150 jaar. Deze genezingen bewijzen de diepgaande waarheid dat geen enkele fysieke gesteldheid buiten het bereik is van de goddelijke Liefde, God.

Jezus, zijn leerlingen en de apostel Paulus genazen de doven, stommen, blinden, verlamden, epileptischen, lepralijders, misvormden en degenen die door kwade geesten werden geplaagd, en zij wekten de stervenden en de doden op – onmiddellijk. Mary Baker Eddy was ook in staat op deze wijze te genezen, inclusief gevallen van gezwellen, kanker, staar, invaliditeit, verminking, tuberculose, krankzinnigheid, de stervenden en de doden. Voor deze genezers was de ene gesteldheid niet moeilijker te genezen dan de andere.

 Jezus beloofde dat zijn volgers in staat zouden zijn de werken te doen die hij deed (zie Johannes 14:12-15). Dat mag als een enorm grote opdracht klinken, misschien zelfs onbereikbaar, maar een belangrijk punt dat Jezus ons leerde, is dat niet hij degene was die de genezing tot stand bracht. Hij zei: “… de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken” (Johannes 14:10). Voor bewijs van ons vermogen om in Jezus’ voetstappen te treden, hoeft u alleen maar de verslagen over genezing te lezen in The Christian Science Journal, Christian Science Sentinel en The Herald of Christian Science, te vinden in het tijdschriftenarchief.

Christian Science helpt ons te begrijpen hoe het goddelijk, genezend Beginsel voor elke oprechte zoeker naar Waarheid bereikbaar is en hoe dit in praktijk te brengen. Bijvoorbeeld, Mary Baker Eddy legt in het leerboek van Christian Science, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, uit: “Jezus aanschouwde in de Wetenschap de volmaakte mens, die voor hem zichtbaar was, waar door stervelingen een zondig, sterfelijk mens wordt gezien. In deze volmaakte mens zag de Verlosser Gods eigen gelijkenis en deze juiste kijk op de mens genas de zieken” (blz. 476-477).

Waar anderen een beangstigende ziekte zagen, zag Jezus de volmaakte, geestelijke mens van Gods schepping. Hij werd niet gehypnotiseerd door de grote verscheidenheid aan werkwijzen van het sterfelijk gemoed – een denkbeeldige mentaliteit die tegengesteld is aan de goddelijke waarheid en het begrijpen ervan – die zich manifesteerden in de menigten die naar hem toe kwamen voor genezing. Jezus keek door de sluier van stoffelijkheid heen en zag alleen wat God, de schepper ziet: de volmaakte mens naar Zijn beeld en gelijkenis.

Dat sommige ziekten moeilijker te genezen lijken dan andere, komt waarschijnlijk omdat wij ze beschouwen als lichamelijke aandoeningen. Vaak wordt gevraagd: Hoe kunnen onze gedachten lichamelijkheid veranderen – in het bijzonder zieke lichamelijkheid? Ik herinner mij, dat ik op school leerde dat de grootste fouten niet het gevolg zijn van verkeerde antwoorden, maar van het stellen van verkeerde vragen.

Door te vragen hoe onze gedachten of gebeden lichamelijkheid kunnen veranderen, hebben wij het bestaan daarvan aangenomen. Maar onze Leidster ontdekte lang geleden de onwerkelijkheid van de stof, voordat sommige moderne natuurkundigen ontdekkingen deden die tot dezelfde conclusie leiden.

Christus Jezus zei: “De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven” (Johannes 6:63). En de openingswoorden van “de wetenschappelijke verklaring van het zijn” in Wetenschap en Gezondheid verklaren: “Er is geen leven, waarheid, intelligentie noch substantie in de stof. Alles is oneindig Gemoed en zijn oneindige manifestatie, want God is Alles-in-alles” (blz. 468).

De juiste vraag is: “Wat is God?” omdat het antwoord op deze vraag naar alle waarheid leidt en dus naar de vernietiging van alle leugens, inclusief die over de gezondheid van de mensheid.

Alle genezing is gebaseerd op het feit dat God, Geest altijd aanwezig, almachtig en alwetend is – alle tegenwoordigheid, alle macht, de bron van al het ware weten. Geest houdt nooit rekening met de illusie van lichamelijkheid. Leven is God, het enige leven dat de mens ooit zal hebben, geheel geestelijk, onaangetast door hypnotische geloofsvormen van zijn tegendeel – namelijk leven in de stof.

“Wat weet God?” is een correcte vraag. Niet: “Wat geloven miljoenen zogenaamde sterfelijke gemoederen op dit moment, gebaseerd op mening en fysiek bewijs?” De belangrijke vragen zijn: “Wat weet de Almachtige God?” en “Wat vertelt het goddelijk Gemoed mij?”

Genezing vindt niet plaats door aan God te vragen om gezondheid en heelheid, maar is meer het gevolg van te luisteren naar het Woord van God over wat wij hier en nu werkelijk zijn: Zijn geliefde zonen en dochters. God communiceert altijd met ons. Wanneer wij bereid zijn Hem te erkennen en ontvankelijk zijn voor Zijn uitstorting van liefde over ons, horen wij Zijn stem – Zijn zuivere, genezende gedachten, engelenboodschappen of geestelijke intuïties. En wanneer God wordt gehoord, vindt genezing plaats.

De enige God, oneindig Gemoed of Waarheid, van wie wij het volmaakte beeld en de volmaakte gelijkenis zijn, is de genezer van onze illusies, omdat Waarheid alleen Gods volmaakte eeuwige aard onthult. Wat feitelijk plaatsvindt, is het onthullen van Waarheid aan het bewustzijn, niet de genezing van lichamelijkheid.

Wetenschap en Gezondheid legt uit, “De ene ziekte is niet werkelijker dan de andere” (blz. 176) en “Er is geen ziekte” (blz. 421). Deze verklaringen moeten letterlijk worden genomen, ofschoon zij tegen wereldse geloofsvormen indruisen, die zijn gebaseerd op het bewijs van de fysieke zin.

Wanneer de genezer God is, die niets anders dan volmaaktheid kent, zou het dan iets uitmaken hoe de leugens van het sterfelijk gemoed eruit zien of hoeveel mensen deze leugens lijken te belichamen? Een miljoen leugens veranderen de werkelijkheid niet meer dan één leugen doet.

Mary Baker Eddy schrijft: “Waarheid behandelt de kwaadaardigste besmetting met volkomen zekerheid” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 176). Deze verklaring kan elke oprechte zoeker naar Waarheid omarmen en begrijpen. Wanneer wij alleen God erkennen en alleen God liefhebben – met andere woorden, wanneer wij het Eerste Gebod gehoorzamen – is ons succes verzekerd.

In 2020 werd ik gevraagd om voor een veertienjarige jongen te bidden die alle symptomen van Covid-19 vertoonde. Samen keerden wij ons vol vertrouwen af van de illusie van de fysieke zin naar het geestelijke feit, dat hij was gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God en was gevormd door het goede en uitsluitend werd bestuurd door het goede. Wij waren vreugdevol bereid deze glorieuze waarheid te ontvangen en toe te geven, dat God almachtig is en alleen Zijn wet de mens bestuurt.

Gedurende enkele dagen had de jongen moeite met ademhalen en op een nacht leek hij zelfs nauwelijks in staat te ademen. Die nacht bleef ik op en bad met hem en zijn moeder. Tijdens deze ervaring waren wij rustig en vol hoop, en liefde voor God, wetend dat God ons nooit in de steek laat.

’s Morgens bleek dat een ander familielid heel angstig was en wilde dat de jongen naar een ziekenhuis ging. Dit gebeurde. Maar de jongen, zijn moeder en ik waren niet ontmoedigd; wij wisten dat God nog steeds de leiding had. In Jesaja, roept God ons met grote liefde toe: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt” (41:10). Er werden geen medicijnen gegeven en na twee negatieve Covid-testen, was de angst thuis verdwenen.

Die avond verminderde een schijnbare vernauwing in de borst van de jongen. Hij begon zich meteen beter te voelen en kon weer normaal ademhalen. Hij wist dat hij was genezen en uitte zijn dankbaarheid. Deze dierbare jongen, vol vertrouwen, schreef zelfs: “Ik heb veel geleerd over mijn verbintenis met God, het meeste nog wel dat wij de geheel volmaakte beeltenis van Hem zijn, waarvan niets is weggelaten. Alles wat God heeft geschapen is goed; wanneer wij worden bedreigd door een probleem kunnen wij zeggen: Komt dit van God? Als dat niet het geval is, weten wij dat het probleem niet waar is.”

Deze genezing bevestigde voor mij dat Gods grote liefde voor Zijn schepping hier en nu kan worden gedemonstreerd. Mary Baker Eddy schreef eens: “Het moet rationeel lijken, dat de enige volmaakte religie de goddelijke Wetenschap is, het christendom zoals onderwezen door onze grote Meester; dat wat de gebaande paden van menselijke geloofsvormen verlaat en de waarheid is over God, en over de mens en het universum. Het goddelijk Beginsel en de regels van dit christendom zijn demonstreerbaar, zij zijn onmiskenbaar; en zij moeten als definitief, vaststaand en eeuwig worden erkend” (Message to The Mother Church for 1900, blz. 4).

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.