Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Vervuld met de Christusgeest

De Christian Science Heraut - 6 oktober 2021

Oorspronkelijk gepubliceerd in de september 2021 editie van The Christian Science Journal.


Een van de meest diepgaande waarheden in de Bijbel wordt ons aangereikt met deze vraag: “Vervul Ik niet de hemel en de aarde? spreekt de Heere” (Jeremia 23:24). Vanuit geestelijk begrijpen kan een correct antwoord tot inspiratie leiden met een snelle, complete genezing als gevolg.

Deze uitspraak is mij vaak van pas gekomen bij worstelingen met lichamelijke stoornissen en ongemak. Wanneer ik deze vraag resoluut en bevestigend beantwoordde, doorbrak de waarheid ervan het mesmerisme van de algemene opvattingen over het lichaam met zijn kwaaltjes en pijntjes. Deze waarheid openbaart dat wij allemaal in werkelijkheid vervuld zijn met de geestelijke goedheid van God en Zijn Christus.

Mary Baker Eddy definieert Christus als: “De goddelijke openbaarwording van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen” (Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 583). Jezus belichaamde de Christus en toonde ons hoe deze goddelijke invloed werkzaam is in het menselijk bewustzijn. Door de macht van Christus, de goddelijke aard van Jezus, verrichte hij meer geestelijk genezend werk dan iemand anders ooit heeft gedaan.

In Wetenschap en Gezondheid worden deze genezingen verklaard als: “Zij zijn het teken van Emmanuël, of ‘God met ons’ – een goddelijke invloed, die altijd in het menselijk bewustzijn aanwezig is, zich telkens opnieuw doet gelden en nu komt, zoals eertijds is beloofd:

Om aan de gevangenen [der zinnen] te prediken loslating,
En aan de blinden het gezicht,
Om de verslagenen henen te zenden in vrijheid” (blz. xi).

Christus is altijd aanwezig en verlicht het ware bewustzijn van al Gods kinderen. Christus vernietigt de angst en het droefgeestig lijden van het vleselijk gemoed, een gemoed zonder bestaansrecht, tegengesteld aan God. Uit dit schijngemoed komen alle kwalen voort waaraan we lijden.

Wanneer het duister van dit zogenaamd gemoed is verdreven door het licht van Christus, Waarheid, ontdekken we dat ons denken gevuld is met goddelijk licht en gezondheid. En het begrijpen dat Christus, Gods stralend licht, het wezen van de mens vult, stelt ons in staat om standpunt in te nemen voor onze geestelijke volmaaktheid, zelfs wanneer we geconfronteerd worden met een tegenovergestelde bewering. Christus, Waarheid openbaart de macht van God, Geest, die hemel en aarde vervult.

Ik zag de werking van de Christus in een ervaring die ik eens had. Op een avond na de maaltijd stortte mijn man ineen met vreselijke pijn in zijn maag. Ik hielp hem overeind en vroeg of ik voor hem zou bidden. Hij zei ja. Ik bad en toen hij zich iets beter voelde, ging hij naar bed. Maar de volgende dag was het duidelijk dat het helemaal niet goed met hem ging.

Een familielid dat op bezoek was, verzocht mij dringend medische hulp voor hem te zoeken. Omdat mijn man geen Christian Scientist was, vroeg ik hem of hij naar een dokter wilde gaan en hij zei ja. Ik bracht hem naar de eerste hulp, waar de diagnose werd gesteld van een ernstige, inwendige ontsteking.

Hij kreeg enkele medicijnen voorgeschreven en het advies om naar huis te gaan en te rusten, uitgaande van de gedachte dat hij zich na een paar weken beter zou voelen. Hij werd er echter met klem op gewezen om lange tijd uitsluitend zachte kost te eten. Ik bracht hem naar huis en gaf hem de pillen, maar hij kon ze niet binnenhouden en deed al snel geen poging meer.

De volgende ochtend stond ik ingedeeld om les te geven in de zondagsschool van mijn plaatselijke Christian Science kerk. Ik wilde mijn man niet alleen laten, maar hij moedigde mij aan te gaan en zei dat het hem goed zou doen als ik ging. Ik was geroerd door de eenvoud van zijn vertrouwen dat hij er baat bij zou vinden als ik trouw mijn verplichting aan de kerk nakwam. Hij heeft mijn toepassing van Christian Science altijd gesteund en genezingen ervaren. Omdat de kerk vlakbij ons huis was, besloot ik te gaan en liet hem beloven dat hij mij zou bellen als hij me nodig had.

Evengoed was ik afgeleid toen we opstonden om het eerste gezang te zingen: “Christmas Morn” van Mary Baker Eddy. Omdat ik het gezang kende, zong ik uit mijn hoofd en plotseling werd mijn aandacht getrokken door de woorden “Doorstroom mij gans, blijf gij mijn al.” Mary Baker Eddy spreekt hier over de goddelijke Waarheid, die Christus Jezus zo volkomen tot uitdrukking bracht.

Hier volgt de hele zin:

O, straal van levend liefdelicht,
En sterfloos Zijn,
Oneindge Waarheid, grensloos ver
Van ’s werelds pijn,

Ver boven smet en wrede leer,
Die de aarde gaf,
Doorstroom mij gans, blijf gij mijn al,
Mijn steun, mijn staf.
(Gezangboek van Christian Science, nr. 23)

Deze woorden brachten mij grote vreugde! Ik zag onmiddellijk dat dit de waarheid was over mijn man waarnaar ik had gezocht. Ik begreep klaar en helder dat hij als Gods kind ook een “straal van levend liefdelicht” was en daarom vrij van smet, wrede leer en ’s werelds pijn (en in dit geval maagpijn). Maar wat voor mij de genezing bracht, was “Doorstroom mij gans, blijf gij mijn al.”

Dit klonk zo waar toen ik vol vreugde zag dat zijn specifieke individualiteit goddelijk was. Mijn denken werd verlicht. Ik zag duidelijk dat de vriendelijkheid en zachtheid, het geduld en gevoel voor humor van mijn dierbare echtgenoot, Gods eigenschappen waren die hij weerspiegelde. Ik bleef maar herhalen tot mijzelf: “Natuurlijk is hij vervuld met de Christus, met Gods goedheid en licht, en dat is nooit anders geweest!”

Toen ik thuiskwam, liep ik op wolken. Mijn man was uit bed, aangekleed en hongerig. Ik vroeg hem wat hij wilde eten en hij zei pizza. Ik was heel even bezorgd of dit wel de juiste keuze was, maar accepteerde meteen de volmaakte genezing en bestelde de pizza. Nadat hij had gegeten, ging hij naar buiten om in de tuin te werken. Hij heeft nooit meer last gehad van die aandoening.

Ik dankte God voor Christus Jezus, die ons toonde dat wij allemaal iedere dag en in alle omstandigheden vervuld zijn met het licht van Christus.

Iedere keer als terugdenk aan deze ervaring, word ik weer getroffen door die aanwezigheid van volmaakt, geestelijk licht. Dit licht komt voort uit het geestelijk begrijpen van Christus, Waarheid. Jezus verzekerde ons: “Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Mattheüs 28:20). Mary Baker Eddy ging dieper in op de woorden van de Meester toen ze schreef: “ ‘Zie, ik ben met ulieden al de dagen,’ dat wil zeggen, niet alleen voor alle tijden, maar op al uw wegen en in alle omstandigheden” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 317).

Deze diepgaande en mooie belofte is bewezen waar te zijn voor mijn man en mij en is beschikbaar voor de hele mensheid. De Christus is altijd bij ons, in feite altijd ín ons, vormt ons ware zelf en bewustzijn, en vervult ons nu en voor altijd met vreugde.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.