Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

“Liefde is de bevrijder”

De Christian Science Heraut - 10 maart 2021

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 9 januari 1926 editie van de Christian Science Sentinel.

Herdrukt in de 23 maart 2015 editie van de Christian Science Sentinel.


Hoeveel keer op de tocht van de zinnen naar Ziel, roept de Christian Scientist niet in wanhoop uit: “Hoe zal ik me uit deze moeilijkheid werken? Ik heb naar mijn weten het beste gedaan en nog steeds laat het probleem mij niet los. Wat heb ik verkeerd gedaan of wat heb ik nagelaten te doen?” Als de verbijsterde persoon het Christian Science leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift openslaat en leest wat de wijze schrijfster Mary Baker Eddy zegt op bladzijde 225, zal hij het antwoord vinden waarnaar hij hunkert: “Liefde is de bevrijder.” Dat is alles, maar het is genoeg! “Liefde is de bevrijder”! Het maakt niet uit wat de aanhoudende moeilijkheid is. Omdat de mens het beeld en de gelijkenis is van God, heeft iedereen recht op vrijheid; en in feite eist onze Vader-Moeder God dat wij ons goddelijk recht om vrij te zijn uitoefenen. Ja, natuurlijk, maar hoe?, vragen wij klagend. Weer is het antwoord: “Liefde is de bevrijder”!

Wat is deze goddelijke Liefde en hoe moeten wij die begrijpen en weerspiegelen en vrijheid verwerven? De antwoorden op deze vragen, begrepen en in praktijk gebracht, zullen het hemels koninkrijk voor iemand openen, hem inderdaad bevrijden van alle vormen van het kwaad en hem leiden naar vrede, gezondheid en de overvloed van al het goede. Daarom betaamt het iedereen om de antwoorden te vinden, Liefde te begrijpen, te voelen en uit te dragen.

Wij weerspiegelen de goddelijke Liefde bewust wanneer wij beseffen. dat God, het goede, de enige kracht en de enige werkelijkheid is; dat het goede en alles wat het goede schept alle ruimte vult; en dat de mens en het universum de uitdrukking is van deze almachtige, alomtegenwoordige, alwetende God, of het goede. Denk erover na. En laten we onszelf dan afvragen of we dit in zekere mate echt begrijpen, of dat we alleen maar woorden zeggen waarvan we zouden willen geloven dat ze waar zijn, maar in feite slechts woorden voor ons blijven; en dat we eigenlijk geloven in de stoffelijke zintuigen, die ons vertellen dat het kwaad net zo krachtig is als het goede en altijd aanwezig is.

Wanneer wij op dit punt eerlijk met onszelf zijn geweest, is onze volgende stap alle twijfel aan God uit onze gedachten te zetten. Als we het feit aanvaarden dat God bestaat, moeten we accepteren dat Hij almachtig en geheel goed is; want als God niet goed zou zijn, zou de schepping allang niet meer bestaan vanwege de schijnbaar vernietigende aard van het zogenaamde kwaad. Overtuigd door logica, beginnen wij werkelijk in God en Zijn macht te geloven.

We gaan nu naar een andere inspirerende verklaring in Wetenschap en Gezondheid (blz. 503): “De goddelijke Wetenschap, het Woord Gods, spreekt tot de duisternis op het aanschijn van de dwaling: “God is Alles-in-alles”, en het licht van altijd-tegenwoordige Liefde verlicht het heelal. Vandaar het eeuwige wonder – dat de oneindige ruimte bevolkt is met Gods ideeën, die Hem in ontelbare geestelijke vormen weerspiegelen.” Wanneer wij dit overdenken en onze gedachte ervoor openen, ontvouwt het zich steeds stralender in ons bewustzijn. Wat een vreugdevol besef! Wat een verheven inzicht! Wat een sublieme orde en perfectie! Het overwegen hiervan leidt tot innige dankbaarheid voor de schepper, wiens liefde, wijsheid en kracht Zijn universum zo harmonieus hebben gemaakt, zo volmaakt in al zijn activiteiten en opstelling. En deze bewuste gewaarwording van de almacht en alomtegenwoordigheid van het goede is dynamisch. Het kan niet worden beperkt, maar vereist dat het wordt gedeeld met iedereen. Men kan het net zo min in zichzelf verborgen houden als de lucht die men inademt. Als wij een vriend werkelijk zien als het beeld en de gelijkenis van God, moeten we dat tonen in onze houding ten opzichte van hem. Zo wordt het bewijs geleverd, dat Liefde de bevrijder is.

Wanneer wij naar persoonlijkheid kijken en de ogenschijnlijke fouten ervan zien, laten wij dan toe, dat deze foutieve beelden in ons haat, kritiek en veroordeling vormen? Als wij dit doen, moeten wij juist dan beginnen met ons werk om Liefde te weerspiegelen. Een jeugdige Christian Scientiste kwam een keer naar haar moeder toe om te vertellen dat zij hun buurman voor het avondeten had uitgenodigd. De moeder, die dacht dat zij een hekel had aan deze buurman om wat haar een zeer goede reden leek, zei tegen haar dochtertje: “Hoe heb je deze man kunnen uitnodigen om in ons huis te komen!” Het kleine meisje aarzelde een moment en zei toen: “Maar moeder, ik houd van hem. Ik heb niet altijd van hem gehouden, maar op een dag meende ik dat God tegen mij zei: ‘Mary Ellen, meneer buurman is mijn kind zoals jij dat bent en hij is mij heel dierbaar. Ik heb hem zeer lief en ik wil, dat jij hem ook liefhebt;’ en ik zei: ‘Oké, lieve Heer; ik zal het doen.’ En nu doe ik het, en daarom heb ik hem uitgenodigd om bij ons te komen eten vanavond.” Vanzelfsprekend is de relatie tussen deze Christian Science familie en de buurman vanaf die dag harmonieus geworden en op zijn minst werden twee harten bevrijd van de last van vijandschap.

Wat een liefdevolle wereld zou dit zijn wanneer wij allemaal konden zeggen: Oké, lieve Heer; ik zal mijn naaste liefhebben en dat dan ook werkelijk deden! De jonge Christian Scientiste had zeer snel geleerd dat persoonlijkheid slechts een verkeerd beeld is, nooit waar voor de werkelijke mens. Als wij beseffen dat de eigenschappen van de mens afkomstig zijn van onze Vader-Moeder God, kunnen wij niet anders dan hem oprecht liefhebben en waarderen.

Mary Baker Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid (blz. 224): “Geen macht kan de goddelijke Liefde weerstaan.” Dus als er enige aanspraak van de macht van het kwaad in onze ervaring lijkt aan te houden, is het dan niet zo goed als zeker dat wij in dat opzicht de goddelijke Liefde niet tot uitdrukking brengen? Enige suggestie van woede of wrok, enige twijfel aan God, enige apathie of ontmoediging, weerhoudt ons er misschien van lief te hebben. Totdat wij de dwaling uit het denken werpen en in staat zijn de warmte van de altijd aanwezige goddelijke Liefde uit te stralen, zal ons probleem zonder twijfel onopgelost blijven.

“Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb” zei de Wegwijzer, die zo magnifiek bewees dat de macht van de goddelijke Liefde overwint. Wij moeten elkaar liefhebben. Niet alleen omdat onze naaste liefde toekomt, maar ook omdat wij ons eigen bewustzijn vrij moeten houden van oordeel, afwijzing, haat en onverschilligheid, die, als we eraan toegeven, de zuiverheid en vrede van ons mentale thuis snel zullen vernietigen.

Wij moeten iedere dag over de goddelijke Liefde nadenken en zijn macht en aanwezigheid proberen te beseffen. Wij moeten erover peinzen en ernaar verlangen en het bezit laten nemen van onze gedachte en zich daarin steeds meer rijkelijk laten ontvouwen. Spoedig zullen wij een grotere tederheid voelen, een diepere genegenheid, een zachtere rechtvaardigheid, een verfijnder onderscheidingsvermogen, een barmhartiger begrip van de mensheid en zijn problemen, en een overdaad aan dankbaarheid die met dit alles gepaard gaat. En uiteindelijk zullen wij de volmaakte mens zien, zoals Jezus deed, waar we alleen een zondig sterveling hadden gezien. Deze mentale staat kan niet anders dan degenen met wie het in contact komt, zegenen en genezen. Deze mentale staat weerspiegelt de goddelijke Liefde en brengt zijn eigen vrede, geeft gehoor aan de grote behoefte van het hart en leidt ons in het beloofde land van geluk en veiligheid, waar alles samenwerkt voor het goede.

De menselijke zin maakt er aanspraak op dat het een namaaksel heeft gefabriceerd en het de heilige naam van liefde heeft gegeven. Voor dit namaaksel lijkt de menselijke zin eindeloos te werken. Maar het namaaksel brengt niet de voldoening en vrede die het belooft en laat in zijn kielzog vaak nieuwe dwalingen achter die overwonnen moeten worden, zoals teleurstelling, ontgoocheling, verdriet, wrok, verbittering en zelfs haat. Alleen de Liefde die goddelijk is, kan blijvend geluk brengen en alle kwaad overwinnen. En de goddelijke Liefde wordt niet weerspiegeld in kilheid, afstandelijkheid, schijnheiligheid, zelfrechtvaardiging of wreedheid. Het spiegelbeeld van de goddelijke Liefde is altijd teder, hoewel machtig. Het is altijd zachtaardig en vergevingsgezind, omdat het de totale nietsheid van het kwaad begrijpt. Het is altijd warm en stralend en het bewijst de almacht van de goddelijke Liefde door elke aanspraak van het kwaad die zich aandient, te vernietigen. De goddelijke Liefde geeft de mens een verheven bewustzijn, meer moed die voortkomt uit de bevrijdende macht over onjuiste suggesties, een kalmte en evenwicht, die volkomen onbekend zijn aan het bange, bezorgde, achterdochtige zogenaamde sterfelijk gemoed. En bovenal brengt het de hemel op aarde, want de enige hemel die er is of ooit zal zijn, is een goddelijke mentale staat, die bevredigend en genezend is en altijd het bewijs levert: “Liefde is de bevrijder.”

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.