Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Leef om lief te hebben!

Het is voor ieder van ons belangrijk de onschatbare waarde te overwegen van te leven om lief te hebben, zoals Jezus deed.

De Christian Science Heraut - 14 juli 2021

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 5 juli 2021 editie van de Christian Science Sentinel.


Gedurende de uitdagingen die de coronavirus pandemie de mensheid heeft opgelegd, heb ik diep nagedacht over hoe  Christus Jezus zijn leven leidde en wat wij van hem kunnen leren, dat ons kan helpen om op de meest gezonde en zingevende wijze te leven.

De Bijbel vertelt over leiders die het Woord van God dat zij verkondigden, weerspiegelden in hun leven (zie Hebreeën 13:7-8). “Er moet een beginselvastheid zijn die voor ons allemaal geldt. Want Jezus verandert niet – gisteren, heden, morgen, hij is altijd dezelfde” (Eugene Peterson, The Message).

Beginselvastheid! Wat een verfrissende kijk op “dezelfde”. Het verwisselt de betekenis van onveranderlijkheid die onze vooruitgang dreigt te belemmeren, voor een krachtig geestelijk inzicht dat onze vooruitgang bevordert. Jezus leefde consequent zijn geestelijk, eeuwig zelf – zijn identiteit als de Christus, de Zoon van God. In feite leefde Jezus om lief te hebben. Elke dag leefde hij om God boven alles lief te hebben en het door God geschapen geestelijk zelf van elke persoon lief te hebben als de zuivere en perfecte weerspiegeling van God. Met door God bestuurde toewijding nam Jezus consequent en liefdevol het onverbiddelijke standpunt in dat zonde en lijden geen onderdeel uitmaken van iemands ware zelf. Het resultaat? Het ontvankelijk hart van de mens voelde de liefde van God die Jezus weerspiegelde. Hun gedachten en karakter werden gezuiverd en opnieuw gevormd. En hun lichaam werd genezen.

Jezus was een voorbeeld voor ons en wees ons de weg. Het is dan belangrijk voor ieder van ons te overdenken wat Jezus begreep en liefhad van God en Gods schepping; en de onschatbare waarde te overwegen van te leven om lief te hebben, zoals Jezus deed.

Jezus begreep dat God universele Liefde is en de enige schepper, en dat zijn vermogen om verbetering en genezing onder de mensheid te brengen alleen van God kon komen. Dus hij vertrouwde volledig op God, keerde zich consequent in gebed tot de geestelijke Liefde voor leiding. Mary Baker Eddy pakte de essentie hiervan op in haar boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, waarin zij schreef: “Het gebed, dat de zondaar hervormt en de zieke geneest, is een onvoorwaardelijk geloof, dat alle dingen mogelijk zijn voor God – een geestelijk begrijpen van Hem, een ontzelfde liefde” (blz. 1). Dit is een blauwdruk voor hoe wij in de voetsporen van Jezus kunnen volgen.

Het komt maar al te vaak voor dat iemand verwikkelt raakt in en ontmoedigd wordt door een sterfelijk zelfbeeld: “Mijn leven is zo gecompliceerd. Wat doe ik verkeerd?” “Ik kan niet naar het nieuws luisteren. Het maakt mij depressief.” “Mijn leven zou zoveel gemakkelijker zijn wanneer mensen meer waarderend en zorgzaam waren.” En ga zo maar door. Het is niet ongewoon voor iemand om God de schuld te geven voor hetgeen verkeerd gaat in zijn leven of in de wereld. Of, het omgekeerde, te denken: “Het gaat heel goed met me zonder God, dankjewel” wanneer alles voor de wind gaat … totdat de dingen niet meer zo goed gaan.

Een leven te leiden van “ontzelfde liefde” betekent afstand doen van een sterfelijk en kwetsbaar zelfbeeld en God toe te staan ons te laten zien wat feitelijk waar is. Het betekent ons ware zelf te leven als de weerspiegeling van God door ieder persoon te zien en lief te hebben zoals God hem ziet en liefheeft, net zoals Jezus deed. En dat vergt heel veel bescheidenheid! Het betekent dat we bereid zijn om anders te denken – onze gedachte ontvankelijk voor Gods leiding te openen; gewillig toe te geven aan Gods zuiverende en hervormende invloed. En dat we het volgen van Gods leiding onze levenswijze maken.

God is onveranderlijke, onsterfelijke Geest – oneindig Leven, oneindige Waarheid en Liefde – en Hij schiep ons naar Zijn beeld, geestelijk en volmaakt. En de beginselvastheid van onze door God geschapen identiteit is vol eindeloze, prachtige, levende verscheidenheid, zoals uitgelegd in Jakobus 1:17 in de Bijbel: “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.” Deze goede gaven zijn de geestelijke ideeën en eigenschappen die ieders ware identiteit, of ware zelf, vormen als de weerspiegeling van God.

“Identiteit,” zoals Wetenschap en Gezondheid bevestigt, “is de weerspiegeling van Geest, de weerspiegeling in velerlei vormen van het levend Beginsel, Liefde” (blz. 477). Wij kunnen dus volledig op God vertrouwen, zoals Jezus deed, voor ons vermogen om elke denkbare aardse uitdaging het hoofd te bieden en te overwinnen, omdat wij van God een oneindige hoeveelheid aan geestelijke eigenschappen en ideeën bezitten waarmee wij specifiek alles wat niet gelijk is aan God kunnen verslaan.

Wij kunnen vandaag zo leven – en elke dag. Maar dit vereist dat wij met onverdeelde aandacht trouw zijn aan God en Zijn kinderen. Bijvoorbeeld: Terwijl ik dit aan het schrijven was, betrapte ik mijzelf erop dat ik de mobiele telefoon pakte om verschillende applicaties te controleren. Die zijn nuttig, maar er was op dat moment geen reden om ernaar te kijken. Dus legde ik de telefoon neer, beseffende dat ik er later naar kon kijken in plaats van me te laten afleiden van dit bericht van Waarheid voor u te schrijven. Niets hoeft ons af te leiden van het volgen van onze goddelijke roeping: Leef om lief te hebben! Het is onze topprioriteit.

Hoe meer ik me inzet om de waarheid van God en de mens lief te hebben als mijn allesomvattend doel voor elke dag, des te natuurlijker wordt het voor mij om elke disharmonische situatie – inclusief zonde en ziekte – onmiddellijk het hoofd te bieden met de geestelijke waarheid die geneest.

Zo te leven en lief te hebben, brengt christelijke genezing in de wereld en bevordert tegelijkertijd onze eigen geestelijke vooruitgang en genezing. Het gaat erom je ware zelf te zijn als Gods weerspiegeling. En dat is een vreugdevolle wijze van leven!

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.