Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Geestelijk begrijpen en de nieuwheid van leven

Het leven van de mens in God is voortdurend nieuw en krachtig.

De Christian Science Heraut - 8 september 2021

Oorspronkelijk gepubliceerd in 8 november 1993 editie van de Christian Science Sentinel.


De goddelijke Liefde zal nooit stoppen ons lief te hebben. Eeuwig leven zal nooit ophouden zich te openbaren. Het onvergankelijke Leven dat Liefde is – dat God Zelf is – houdt onveranderlijk onze individuele, leeftijdloze, geestelijke identiteit in stand. Het is aan ons om deze absolute waarheid in toenemende mate te bewijzen.

In haar boek Miscellaneous Writings legt Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science uit, hoe wij de visie op het leven onaangetast kunnen houden: “Om jarenlang stil en gelijkgestemd te blijven, temidden van duistere storm, bewolking en onweer, is kracht van boven nodig – diepe teugen uit de bron van de goddelijke Liefde”. En dan voegt zij eraan toe: “Waarlijk er mag gezegd worden: Er is een ouderdom van het hart, en een jeugd die nimmer oud wordt … De vergankelijke frisheid van de jeugd is echter niet de evergreen van Ziel …” (blz. ix).

God is het eeuwigdurend Beginsel – Leven, Waarheid en Liefde. De mens is in werkelijkheid de leeftijdloze, ziekteloze, doodloze uitdrukking van Leven – de eeuwig heilige, onsterfelijke idee van Liefde. Vanwege dit geestelijk feit kunnen wij allemaal de bewonderenswaardige eigenschappen van jeugd als ook de nobele, betrouwbare eigenschappen van volwassenheid tot uitdrukking brengen. De mens omvat in werkelijkheid het volledige scala aan Gods eigenschappen. Dus eenieder van ons kan zuiverheid en onschuld, spontaniteit, liefde, vitaliteit, wijsheid en evenwicht openbaren. Er is geen toename van jaren, noch is er sprake van afnemende waarde in het tijdloze zijn. De mens is niet biologisch of psychisch en daarmee tijdelijk en onderhevig aan verval, maar hij is geestelijk en blijvend volmaakt. Onze overgave en uitdrukking geven aan de goddelijke natuur bepaalt ons welzijn.

Ik ken een jeugdige man van tachtig die stopte met denken over het verleden en zich begon voor te bereiden op de toekomst. Een forse work-out was deel van elke dag. Hoewel wij misschien niet allemaal naar zo’n activiteit verlangen, kunnen wij wel allemaal van vitaliteit genieten. En er is een oefening die ieder van ons kan doen, figuurlijk gesproken – onze armen opheffen ter ere van God, de bron van alle leven. Wij kunnen ook allemaal nederig op onze mentale knieën gaan in gebed.

Met deze nederige aanbidding van de ene God, kunnen wij leven met een groter doel, meer kracht en energie, en ouderdomsstereotypen aanvechten met de geestelijke werkelijkheid van de goddelijke Wetenschap. Wij kunnen het eindige, stoffelijke concept “beperkte levensverwachting” ontkennen met het begrijpen dat eeuwig Leven tijdloos is. De intelligentie die zich altijd vanuit Gemoed ontvouwt, overwint het valse geloof aan seniliteit en beperkt potentieel. Dit is niet louter positief denken, maar is genezend gebed, gebaseerd op de geestelijke waarneming van wat God en de mens werkelijk zijn. 

Wij zijn in staat om suggesties van ouder worden tegen te spreken – en concreet bewijs van ons standpunt te zien – met de overtuiging dat het goddelijk Beginsel zijn weerspiegeling in volmaakte harmonie bestuurt en in stand houdt. Onze ware identiteit in Ziel wordt niet aangetast door de suggestie van ouder worden en gebrekkige gezondheid en wij zijn in staat gesteld dit te bewijzen door gebed en door de goddelijke Liefde te leven.

Een jeugdige vrouw van negentig leefde eenvoudig en streefde ernaar anderen te begrijpen en het beste in hun naar voren te halen. Toen haar man heenging na een gelukkig huwelijk van zestig jaar, had zij geen medelijden met haarzelf. In plaats van op te geven, bleef zij geven. Terwijl een kleinzoon uit Californië haar in de winter aan de oostkust bezocht, deed zij haar schoenen uit en sprong met blote voeten in de sneeuw. “Nu”, zei ze, “kun je jouw vrienden in het westen vertellen dat je ‘beren’ voetsporen in de sneeuw hebt gezien!” [Een woordspeling; in het Engels klinken ‘bare’ (bloot) en ‘bear’ (beer) hetzelfde]. Zij had energie, spontaniteit, humor en een ware hartstocht voor het leven. Zij had geen tijd om oud te worden. Ze leefde in het eeuwige nu en maakte er het beste van door onzelfzuchtig te leven. 

In de Bijbel zijn veel voorbeelden van blijvende energie en onverminderde vaardigheden. Caleb, een van hen die vijfenveertig jaar eerder door Mozes was heengezonden om het Beloofde Land te onderzoeken en daarover te berichten, zei toen hij vijfentachtig jaar oud was: “Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu” (Jozua 14:11). En Mozes stond op honderdtwintigjarige leeftijd bekend als een man wiens “oog niet [was] dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen” (Deuteronomium 34:7).

Als wij meer glimpen opvangen van onze ware zelfheid en de werkelijke, geestelijke natuur van het bestaan, zullen wij het leven koesteren en een levendige interesse hebben in de wereld om ons heen. Wij zullen leeftijd niet als een persoonlijke belediging beschouwen of gelijkgesteld aan verval. Wij zullen waakzaam blijven en begrijpen dat het een verkeerd geloof is, dat geen deel uitmaakt van het ware bestaan; en wij kunnen het stoffelijk concept van de mens als ouder wordend – zelfs als hij mooi ouder wordt, weigeren te accepteren. Wij zullen ons bewust en met heel ons hart inzetten voor het demonstreren van de geestelijke waarheid door te groeien in genade, wijsheid, liefde en nuttigheid als een tijdloos getuige van onze Schepper.

Het hemels bewustzijn van de geestelijke eenheid van de mens met God, Leven, steunde Christus Jezus. Zijn vele bewijzen van eeuwig, onlichamelijk Leven waren voor ons allemaal en bewezen dat de mens de onsterfelijke idee van Leven is, nu en voor altijd onafhankelijk van de stof, onkwetsbaar voor het kwaad, ongeschonden door zonde, ziekte en dood. Zijn christelijk genezende missie openbaarde dat leven de eeuwige uitdrukking is van het goddelijk Leven.

Jezus en zijn discipelen beschouwden blijkbaar nooit materie, tijd en leeftijd als factoren bij genezing. Getuigen hiervan zijn de invalide man die achtendertig jaar bij het badwater van Bethesda lag en bevrijd werd door Jezus en onmiddellijk actief en krachtig was; en de man die verlamd was geboren en werd genezen door Petrus en Johannes en meteen, zonder herstelperiode, “lopend en springend en God lovend” de tempel inging. 

Door onszelf en anderen geestelijk te identificeren, worden de nadelige gevolgen van de veronderstelling dat leven en lichamelijke gesteldheid onder het bestuur van de stoffelijke wet staan, teniet gedaan. Jezus vertelde ons geen acht te slaan op het lichaam, maar onze gedachte geheel toe te wijden aan het leren over het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid (zie Mattheüs 6:25, 33). Deze zorgen voor het lichaam. De focus richten op het fysieke lichaam, hoe het aanvoelt, hoe het eruit ziet, hoe het werkt, wat het doet functioneren, zou het lichaam onze meester maken en de ware, geestelijke basis van gezondheid verborgen houden. Bezorgdheid over wat het lichaam te voeden, hoe het te kleden of welke oefeningen er goed voor zijn, hoe het te behandelen om het gezond te houden, opent de deur naar het geloof aan veroudering en ziekte. Het fysieke heeft geen intelligentie om ons te vertellen hoe het zich voelt en wat het denkt. Echte intelligentie en werking komen van God, Geest, Ziel.

Gezondheid is een eigenschap van Ziel. Het is aantoonbaar dat hoe minder wij ons bezig houden met de verkeerde aanspraken van gevoel in het lichaam, maar ons bewust zijn van Ziel, of leven in Geest, des te meer gezondheid wij manifesteren, zowel mentaal als fysiek. Het lichaam wordt onze dienaar en alle functies werken harmonieus in samenklank met de geestelijke wet. Dan denken, handelen en werken wij steeds meer in overeenstemming met onze goddelijke bron. Wij bewijzen wat de Bijbel in het boek Handelingen verklaart: “in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij” (17:28).

Een lange levensduur en een energiek, gelukkig leven zijn de zekere gevolgen van een groeiend begrip van de ware, onsterfelijke aard van het bestaan. Doorlopende vernieuwing is een staat van bewustzijn en is natuurlijk voor de mens in de Wetenschap. Mary Baker Eddy deelde dit inzicht in een boodschap aan een vertakking van de Church of Christ, Scientist: “Ik ben zeker in staat om de reis naar uw stad af te leggen, en als wijsheid mijn aantal jaren optelt tot tachtig (mij al toegeschreven), dan zal ik zelfs jeugdiger en dichterbij de eeuwige meridiaan zijn dan nu, want het ware begrip en bewijs van leven is gelegen in het afleggen van beperkingen en het aannemen van de mogelijkheden en bestendigheid van Leven” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 177).

Zoals haar leven illustreerde, hoeft de toename van jaren niet gelijk gesteld te worden aan het verlies van interesse in het leven, zich terugtrekken in het verleden of egocentrisch worden. Integendeel, de meerdere jaren bieden de gelegenheid om deze beperkingen af te leggen en progressieve verandering, geestelijke ontdekking en blijvende rechtvaardiging te verwelkomen bij het uitwerken van onze verlossing.

Wat een vreugde om ons te realiseren dat we niet hoeven te piekeren over een stoffelijk verleden of stoffelijke toekomst en daarmee het heden beroven van energieke activiteit. Door van moment tot moment gebruik te maken van wijsheid, geduld, vriendelijkheid en vooral geïnspireerd gebed, wordt de greep van het sterfelijk geloof gebroken met de macht van Christus, Waarheid. Als wij het feit van het tijdloos, geestelijk zijn van de mens in de Wetenschap waarnemen,  kunnen wij getuigenis afleggen van onbeperkt christelijk leven en liefhebben. 

Door ons dagelijks leven te baseren op de bestendigheid van Leven, zoals de goddelijke Wetenschap leert, gaan we inzien dat het verschijnsel dood de dood niet werkelijk maakt – of door God geschapen – net zomin als een ziekteverschijnsel of een teken van zonde deze werkelijk maken, of deel van het geestelijk universum van de ene schepper. Laten we krachtig de werkelijkheid erkennen van het eeuwige leven van de mens in Geest. Met zulk gebed wordt ons leven geïnspireerd door de vreugde van vrijheid en heerschappij.

Het onvernietigbaar, onuitputtelijk, tijdloos goddelijk Leven is altijd aanwezig, altijd zelfvernieuwend en wordt altijd weerspiegeld in de tijdloze mens. Het is aan ons om dit voortdurend te demonstreren in een liefdevol leven. 

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.