Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

De omarming van onze Moeder, de goddelijke Liefde

De Christian Science Heraut - 19 mei 2021


Weinig zaken op aarde zijn te vergelijken met de pure en verdraagzame natuur van de liefde van een moeder. Beter dan wie ook kent zij intuïtief de behoeften van haar kind. Zelfs wanneer haar kinderen het huis uit zijn, vergezellen haar hoop en gebeden hen en verlaten hen nooit omdat tijd noch ruimte haar toewijding kan verminderen.

Het kan zijn dat veel van ons hun eigen moeder op deze manier beschrijven. Maar voor sommigen lijkt deze beschrijving wellicht idealistisch. Misschien is onze moeder overleden en lijkt haar liefde een verre herinnering. Of, vanwege de ongekende omstandigheden gedurende het afgelopen jaar, zijn wij niet in staat geweest om op een zinvolle manier bij onze moeder te zijn. Anderen kunnen het betreuren dat zij de warme band met hun moeder missen die sommigen wél lijken te hebben. 

Maar ongeacht de omstandigheid of familiesituatie is er een hogere, diepere liefde waar wij ons tot kunnen wenden voor troost, leiding en ja, genezing: de liefde van God, onze ware Moeder. Deze altijd aanwezige Liefde omarmt ons allemaal op dit moment.

Hoe kunnen wij deze omarming werkelijk voelen en ons eigen maken? Grotendeels is het een kwestie om ons concept van Godheid als een beperkte menselijke kijk op God, uit te breiden, te zuiveren en in te ruilen voor een meer geestelijke en wetenschappelijke visie. De leer van Christian Science onthult God als de enige schepper, wiens individualiteit altijd aanwezig en het hoogste goed is. God kan ook worden begrepen als het universele Beginsel of onsterfelijk Gemoed, dat al het ware zijn bestuurt. Maar in ons hart vinden we Liefde waarschijnlijk wel het dierbaarste woord voor God.

In de Bijbel zegt de profeet Jeremia: “Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid” (Jer. 31:3).

Het genezen van verdriet, vervreemding of pijn is binnen ons bereik wanneer wij leren begrijpen dat de goddelijke Liefde ons altijd omarmt. Dit gebeurt niet af en aan, noch is het afhankelijk van de aanwezigheid van een geliefd persoon. Liefde is de enige macht in het universum, die alle dingen in eenheid verbonden houdt met zichzelf. Liefde is Geest en wij allen leven en bewegen ons in deze oneindige Geest als geestelijke weerspiegeling of idee – zoals waterdruppels “leven” in de oceaan of de noten van een symfonie zich “bewegen” in de muziek. 

Door dit hogere begrip van Liefde en van onze geestelijke eenheid met God, beginnen wij in te zien dat stoffelijke condities of omstandigheden ons uiteindelijk niet karakteriseren. Zij kunnen ook geen blijvende obstakels opwerpen voor Liefde en ons omarmd, geliefd en getroost te voelen door onze enige Moeder. En wij zien dat het ons levensdoel is de aard van Liefde te weerspiegelen in mededogen, zachtaardigheid, goedheid en genade.

Liefde steunt en beschut

Wanneer wij beter begrijpen hoe wij God en de eigenschappen van Liefde weerspiegelen, zien wij dat wij geen doelloze zwervers zijn, die op onze eigen wijsheid of goede bedoelingen moeten vertrouwen. God steunt ons met Zijn kracht! Dit wetende, voelen wij duidelijker dat ons ware thuis of geestelijke rustplaats is gevestigd op de stevige rots van Liefde en Zijn macht en bescherming.

Eens had ik een uitputtende inwendige pijn, waardoor ik mij eenzaam voelde en afgescheiden van Liefde. Maar toen ik bad en mijn gedachte tot God wendde, werd ik mij bewust van de tedere, beschuttende, goddelijke aanwezigheid van Liefde. De pijn verdween en ik voelde mij gesteund door grote vreugde en een nieuw begrijpen, dat ik altijd al had geleefd in deze Liefde en er nooit van buitengesloten kon worden.

Liefde leidt en wijst de weg

Wij tasten niet in het duister op zoek naar onze weg door het leven, hopend dat wij op goed geluk de juiste baan, echtgenoot, woonruimte of keuze zullen tegenkomen. Elke dag zonder mankeren, bemoedert de goddelijke Liefde ons. Wij zullen dit geestelijk aanvoelen in de mate dat wij bereidwillig zijn stil en zelfloos te bidden om deze bemoederende intuïties van God te horen, die ons helpen onze motieven te zuiveren en juiste keuzes te maken. Per slot van rekening moet een weerspiegeling van God (zoals een beeld weerkaatst door een spiegel) zich in volledige harmonie met zijn origineel bewegen. Hij kan nooit de weg kwijtraken.

Liefde voedt en voorziet

“Geest geeft de vereiste voeding en kleding aan al het geschapene, zoals het in de orde van de geestelijke schepping verschijnt, en brengt zodoende op tedere wijze het vaderschap en moederschap van God tot uitdrukking,” schrijft Mary Baker Eddy in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift (blz. 507). Het is de aard van Liefde om ons te zegenen, ons te voeden met inspiratie en creatieve, helpende ideeën, die ons in staat stellen een zegen te zijn. Omdat er geen scheiding kan zijn tussen God en de mens, de ware identiteit van ieder van ons, kunnen wij nooit echt gebrek leiden aan iets dat wij nodig hebben, zelfs niet wanneer de stoffelijke zintuigen anders aangeven. Het begrijpen hiervan bevrijdt ons van angst. De genezende oplossing in elke situatie zal aan het licht komen wanneer wij ons denken vergeestelijken. Dit leidt tot het inzicht dat Liefde onze altijd aanwezige oerbron is. Liefde voedt ons met een constante stroom van juiste ideeën, talenten en gaven, die op hun beurt op praktische wijze in onze dagelijkse behoeften voorzien.

Liefde vervult en verlost

Als een kind verdwaald is geraakt in een winkelcentrum, zou de moeder dan niet overal zoeken? Op gelijke wijze zoekt Moeder Liefde ons als wij onze weg lijken te hebben verloren door onwetendheid of zonde. Jezus verwijst hiernaar in een van zijn gelijkenissen: “Welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had” (Lukas 15:8, 9). Wanneer er beproevingen komen, zijn de engelen van Liefde zeer dichtbij met inspirerende boodschappen om onze weg te verlichten en de gedachte te zuiveren.

Christus Jezus had de duidelijkste en zuiverste kijk op de werkelijkheid. Als Zoon van God had hij geen dwaling van gedachte, geen zonde. Hij zag God en de mens als werkelijk en als één in wezen – dat de mens de eeuwige weerspiegeling is van Liefde, gemaakt naar de gelijkenis van Geest. Hij zei: “Ik en de Vader zijn Één” (Johannes 10:30), en hij kwam naar de mensheid om deze waarheid te delen en te bewijzen door allerlei kwalen en problemen te genezen.

Deze genezende Christus, of Waarheid, is de opheffende en zegenende werkzaamheid van Geest, die Jezus aantoonde en die vandaag de dag nog steeds in de gedachte komt om duisternis, negatieve geloofsvormen, hatelijke neigingen en eenzaamheid te verdrijven, en de reeds aanwezige warmte van de omarming van Liefde’s moederschap te openbaren. “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld,” vertelde Jezus aan zijn volgelingen (Mattheüs 28:20.

Als wij de Christus zoeken en onze eenheid met God opeisen, gaan wij beseffen dat wij van God zijn en altijd van God zijn geweest. Wij kunnen ervan verzekerd zijn dat Zijn arm om ons heen is. En op onze beurt kunnen wij anderen omarmen. In feite, als wij er niet naar streven anderen erbij te betrekken en hen lief te hebben als geestelijke ideeën van God, geheel waardig in Zijn ogen, dan ontkennen wij Gods liefde voor onszelf. Om God te begrijpen, moeten wij als God zijn – lichtbakens van liefde zijn, zoals Jezus ons opdroeg. Mary Baker Eddy schrijft: “Waar gebed is niet God om liefde vragen; het is leren lief te hebben en de ganse mensheid in één genegenheid te omvatten. Gebed is het benutten van de liefde, waarmee Hij ons liefheeft. Gebed verwekt een levendig verlangen om goed te zijn en goed te doen” (Neen en Ja, blz. 39).

Als wij ontwaken tot deze Wetenschap van het ware zijn, de Wetenschap van Liefde – en vooral als we ernaar leven en het ons eigen maken – is het alsof we thuiskomen; komen naar een plaats van stille overtuiging en onuitsprekelijke vreugde, wetend dat de Moederliefde van God ons net zo min verlaat als de zon ophoudt te schijnen. Liefde is onze levende bron. De welwillendheid, zorg, beschutting en leiding van Liefde is een rivier die immer stroomt. Liefde is bij ons en is altijd bij ons geweest.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Heraut van Christian Science, met het doel: „de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van waarheid te verkondigen.” (My 353:14) De definitie van ,heraut’ in een woordenboek: „voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: „Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.