Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

“Lees dit boek”

De Christian Science Heraut - 26 oktober 2020

Oorspronkelijk gepubliceerd in de September 2020 editie van The Christian Science Journal.


Lang voordat de oprichtster van dit tijdschrift de internationaal bekende auteur Mary Baker Eddy was, stond zij bij haar vrienden en kennissen bekend als Mary Glover. Op een dag ontving zij het volgende telegram: “Mevrouw Gale is heel erg ziek, graag maandagochtend komen indien mogelijk. Antwoord ja of nee.”

Mary Glover vertrok onmiddellijk om haar te zien en toen zij aankwam, vertelden de behandelende doktoren haar, dat mevrouw Gale aan een longontsteking leed zonder kans op genezing. Mevrouw Gale werd genezen door het gebed van Mary Glover – zo snel, dat de doktoren er nog waren en getuige waren van de genezing. Een van hen stelde aan Mary Glover voor een boek te schrijven over haar ervaringen met de genezende kracht van God om het aan de wereld te geven (zie Yvonne Caché von Fettweis en Rober Townsend Warneck, Mary Baker Eddy: Christian Healer, Amplified Edition, blz. 77-78). Hierover nadenkend ging zij naar huis en opende willekeurig haar Bijbel bij de volgende woorden: “Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek” (Jeremiah 30:2).

In de aanloop hier naartoe vervolgde Mary Glover haar studie van de Bijbel en bracht al wat zij leerde over de genezende missie van Jezus in praktijk door anderen te genezen en leerlingen te onderwijzen om te genezen. Dit hielp haar meer dan ooit te beseffen dat de kracht van God om te genezen tijdens bijbelse tijden nog steeds bij ons is. Nadat Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift was gepubliceerd, verklaarde Mary Baker Eddy dat zij tijdens het schrijven voelde, dat God haar het boek dicteerde – het begrijpen ontvouwde van Zijn alomtegenwoordigheid en volledige goedheid en ook de geestelijke waarheid dat de mens Zijn geliefde kind is, de geheel geestelijke weerspiegeling en gelijkenis van God.

De eerste editie verscheen in 1875 en daarna heeft Mary Baker Eddy meer dan 30 jaar het boek telkens weer gereviseerd, eraan gewerkt om de boodschap voor de lezers te verduidelijken. Meer dan tien miljoen exemplaren van het boek zijn verkocht. Maar het is de krachtige invloed op de individuele lezer die telt, niet het aantal verkochte exemplaren.

Toen mensen dit boek begonnen te lezen, vonden zij een inspirerend geestelijk begrijpen van God dat ziekte, verslaving, de gevolgen van ongelukken en zonde genas. Mary Baker Eddy verzamelde meerdere brieven van degenen die waren genezen en voegde die toe in latere edities van haar boek onder het hoofdstuk “ De Vruchten.”

Tegenwoordig vinden mensen over de hele wereld in Wetenschap en Gezondheid nog steeds Gods genezende kracht en een beter begrip van en liefde voor de Bijbel. Door dit boek voelen zij een hechte band met Jezus en met het vermogen zijn leer te volgen: “wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen (Johannes 15:5). Zij brengen in hun leven de vrucht voort van verlossing, vergeving en genezing van ziekte – dezelfde Christelijke genezing die Jezus bracht.

Op bladzijde 558 van Wetenschap en Gezondheid in het hoofdstuk “De Openbaring,” haalt Mary Baker Eddy vers 10:1-2 aan: “En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen van vuur. En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was.” De profetie van Johannes over een “boekje” werd vervuld in het Christian Science leerboek Wetenschap en Gezondheid, waarin Mary Baker Eddy de Wetenschap van het Christendom uiteenzet, die zij door haar studie van de Bijbel en door openbaring had gevonden. Zij raadde lezers aan: “Neem de goddelijke Wetenschap. Lees dit boek van het begin tot het einde. Bestudeer het, overpeins het” (blz. 559). 

En zij volgde haar eigen advies op. Een van haar huishoudelijke hulpen herinnerde zich, “Ik heb veel toegewijde Christian Scientisten ontmoet, maar ik heb nooit iemand gekend, die zoveel eerbied voor het leerboek had of die het zo trouw bestudeerde dan de schrijfster zelf” (We Knew Mary Baker Eddy, Expanded Edition, Vol. 2 blz. 555).

Zoals Mary Baker Eddy en veel andere Christian Scientisten, bestudeer ik Wetenschap en Gezondheid met mijn Bijbel elke dag. Ik heb het boek vaak van begin tot einde gelezen. Maar nog belangrijker, er zijn tijden geweest dat ik een paragraaf of zin heb genomen en daarover nadacht, er uren, dagen en bij tijden soms zelfs maanden mee bad en voelde hoe Gods genezende macht zich in mijn leven ontvouwde. En ik heb veel bewijzen gehad, dat deze vorm van lezen, studeren en bidden verlost en herstelt.

Enkele jaren geleden kreeg ik pijn in mijn linkerarm. Gedurende de daaropvolgende weken werd de pijn heviger en soms zelfs beangstigend. Het werd enorm pijnlijk en moeilijk om sneeuw te ruimen, huishoudelijk werk te doen en zelfs te typen op de computer.

Tijdens deze periode, die ongeveer zes maanden duurde, bleef ik bidden, maar ik wist dat ik iets belangrijks over God en Zijn liefde voor de mens moest leren. Op een dag vond ik deze zin in Wetenschap en Gezondheid: “Het zijn is heiligheid, harmonie, onsterfelijkheid” (blz. 492). Mijn geestelijke intuïtie vertelde mij dat wat ik nodig had, was de aard van Gods mens te leren begrijpen, zoals bedoeld in deze zin, dus ik begon dieper in deze drie eigenschappen te duiken om een beter beeld van mijzelf te verkrijgen. Dit zijn enkele inzichten die ik hierover verkreeg:

Heiligheid. Een lieflijke passage in de Bijbel verklaart: “want Ik ben de HEERE, uw God. U moet … heilig zijn, want Ik ben heilig” (Leviticus 11:44). Heiligheid is ons allemaal eigen. Het is door God geschapen en wordt door God in stand gehouden. Ik leerde, dat wanneer wij onzelfzuchtig, door goddelijke Liefde geïnspireerd handelen, alles wat wij doen heilig is (toegewijd aan God), zelfs iets optillen om een zoon te helpen of sneeuw ruimen om een dochter te helpen. En als het heilig is – in beweging gebracht door een oprecht bewustzijn – kan het zonder pijn, ongemak, lijden, teleurstelling of welke straf dan ook worden gedaan. Heiligheid bepaalt de activiteit van de mens, het kind van God. 

Harmonie. Harmonie is de mens ook eigen. Mary Baker Eddy schrijft: “Harmonie in de mens is even schoon als in de muziek en disharmonie is onnatuurlijk en onwerkelijk” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 304).

Ik dacht aan enkele van mijn favoriete muziekstukken – onder andere de “Bolero” van Ravel. Het begint met een serene fluitmelodie. Daarna wordt deze melodie met toenemend volume door alle blazers herhaald. Aan het einde van het stuk speelt het gehele orkest de melodie met een intens vertoon van kracht en autoriteit. Voor mij wijst deze compositie erop, dat de harmonie van Ziel, God, regeert en zichzelf op velerlei manieren aankondigt, naar gelang de behoefte.

Naar Bijbelse taal verwijzend, verklaart Wetenschap en Gezondheid: “De uitwerking van Christian Science wordt niet zozeer gezien als wel gevoeld. Het is de “stille, zachte stem” van Waarheid, die spreekt” (blz. 323). En “Voor het menselijk gemoed is de onhoorbare stem van Waarheid ‘gelijkerwijs een leeuw brult’” (blz. 559). Dit verzekerde mij dat harmonie van God in de mens heerst, ongeacht de zogenaamde kwaal of ziekte, ongeacht hoe die zich presenteert of de ogenschijnlijke grootte ervan. Ik was aan het ontdekken dat mijn leven, de weerspiegeling van het goddelijk Leven, een ordelijke ontvouwing van harmonieuze activiteit is.

Onsterfelijkheid. Ik vond de brieven van Paulus helpend om onze onsterfelijkheid te begrijpen. In zijn brief aan de Romeinen schreef hij: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (12:2). In dit vers vond ik veel troost en ik begon in te zien dat ik mijn onsterfelijkheid moest gaan opeisen – mijzelf niet beschouwen als een sterveling, maar als een onsterfelijk kind van God – elke dag opnieuw. Paulus schreef verder: “Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden” (1 Korinthe 15:53).

Weet u, ik begon te vrezen dat dit pijnlijke probleem een blijvend onderdeel van mijn wezen was waar ik misschien maar gewoon aan moest gaan wennen. Maar onze Leidsvrouw leerde ons anders. Zij verklaarde: “Het bewijs van de onsterfelijkheid van de mens zal meer en meer worden gezien, naarmate stoffelijke geloofsvormen afgelegd en de onsterfelijke feiten van het zijn erkend worden” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 428). Onze onsterfelijkheid zal elke dag meer zichtbaar worden wanneer wij bereid zijn stoffelijke geloofsvormen over onszelf op te geven – dat wij in de stof zijn geboren, dat wij in de stof leven en dat wij uiteindelijk uit de stof sterven.

Ik ging begrijpen dat mijn gezondheid, vrijheid en pijnloos bestaan onsterfelijk zijn en niet konden uiteenvallen, verslechteren of sterven. Dit was een belangrijke waarheid die ik moest leren inzien tijdens de genezing. Deze studie werd belangrijker voor mij dan de fysieke uitdagingen. Op een dag werd ik mij er opeens van bewust, dat ik volledig was genezen en de genezing was blijvend. Ik kan mijn arm en vingers weer volledig gebruiken zonder pijn.

Ik ben heel dankbaar. Ik heb een heel waardevolle genezing ervaren door slechts zes goddelijk geïnspireerde woorden mijn leven te laten leiden: “Het zijn is heiligheid, harmonie, onsterfelijkheid.” Ik zal nooit meer op dezelfde wijze naar deze zes woorden kijken.

Een Christian Science genezing leidde tot het verzoek om Wetenschap en Gezondheid te schrijven. En gedurende de bijna 150 jaar nadat dit boek werd gepubliceerd, hebben genezingen plaatsgevonden door gebed en studie van dit boek. Mary Baker Eddy adviseerde dat dit boek in handen zou zijn van leerlingen van Christian Science en hun patiënten. En in het hoofdstuk “Onderricht geven in Christian Science,” vertelt zij ons waarom: “Omdat het de stem van Waarheid voor deze tijd is en de volledige uiteenzetting bevat van Christian Science of de Wetenschap van de Gemoed-genezing” (blz. 456).

Wanneer iets in uw leven genezing behoeft, volg het advies op van Mary Baker Eddy: “Neem de goddelijke Wetenschap. Lees dit boek van het begin tot het einde. Bestudeer het, overpeins het.” Zie het goede dat het in uw leven kan brengen.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.