Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

“Kiest u”

De Christian Science Heraut - 25 januari 2019

Oorspronkelijk gepubliceerd in The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany 


Deze vertaling van Mary Baker Eddy’s inwijdingsboodschap “‘Kiest u’” is een geschenk van De Christian Science Raad van Directeuren van De Moederkerk. Mary Baker Eddy is de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, de auteur van Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, en de Pastor Emeritus van De Moederkerk, The First Church of Christ, Scientist, in Boston, VS. In het jaar 2014 werd de wereldwijde kerkfamilie van Christian Scientisten uitgenodigd deze “‘Kiest u’” boodschap te bestuderen en te overdenken, samen met haar uitspraak: “Jezus heeft zijn kerk gesticht en zijn zending gehandhaafd op de geestelijke grondslag van Christus-genezing (Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 136).

“Kiest u”

The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 3–6

Boodschap van Mary Baker Eddy ter gelegenheid van de Inwijding van de Uitbreiding van The Mother Church of Christ, Scientist, 10 juni 1906

Mijn Geliefde Broeders: — De goddelijke macht van Waarheid vereist goeddoen om waarheid te demonstreren, en dit niet alleen in overeenstemming met menselijk verlangen maar met geestelijke macht. De Apostel Johannes schrijft: “Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.” De dorre bladeren van geloof zonder de werken, wijd verstrooid in Zions woeste plaatsen, doen een beroep op hervormers: “Toon mij uw geloof uit uw werken.”

Christian Science zondert zich niet af in majesteitelijke eenzaamheid; het is geen wet van de stof, noch een bovenzintuigelijke leer die alleen de zieken geneest. Deze Wetenschap is een wet van het goddelijk Gemoed, een overtuigende invloed, een onfeilbare drijfveer, een altijd-tegenwoordige hulp. Haar aanwezigheid wordt gevoeld, want zij werkt en werkt met wijsheid, ontvouwt altijd de weg van hoop, geloof, begrijpen. Zij is de hogere [Schrift]kritiek, de hogere hoop; en haar effect op de mens is in hoofdzaak dit — dat hij gedwongen wordt het goede dat in zijn leven is gekomen, door wie dat dan ook kwam — te onderzoeken en als waar te erkennen. Een Christian Scientist bekrachtigt zijn roeping. Kiest u!

Wanneer iemand zijn geloof in de stof en zonde verliest, en daardoor de geest van Waarheid vindt, dan past hij de Gulden Regel spontaan toe; en gehoorzaamheid aan deze regel vergeestelijkt de mens, want de goedkeuring of afkeuring van de wereld kan deze regel niet ontkrachten. Lust, oneerlijkheid, zonde, ontnemen de student zijn mogelijkheden; zij beletten de toepassing of het doeltreffend onderwijs van Christian Science, de waarheid van het wezen van de mens. De Heilige Schrift zegt: “Wie zijn kruis niet op zich neemt, en mij volgt, is mij niet waard.”Volgens de King James bijbelvertaling Hoevelen volgen de Wegwijzer op deze basis? Wij volgen Waarheid alleen als we waarlijk, nederig, geduldig, geestelijk volgen en de heilige en de zondaar zegenen met het zuurdesem van de goddelijke Liefde dat “een vrouw” verborg in Christendom en geneeskunde.

Een ware Christian Scientist heeft Protestant en Katholiek, theologen en artsen lief, — heeft iedereen lief die God, het goede, liefheeft; en hij heeft zijn vijanden lief. Het zal blijken dat een dergelijk persoon het belang van zowel de medische faculteit als van het Christendom niet tegenwerkt maar juist bevordert, en deze komen samen tot bloei en leren dat de macht van Gemoed voor de mensen een welbehagen is. Aldus komt het ware metaal in het karakter tevoorschijn, en roest het ijzer in de menselijke natuur weg; eerlijkheid en rechtvaardigheid kenmerken degenen die Christian Science zoeken en vinden.

De trots van positie of macht is de prins van deze wereld die niets in Christus heeft. Onze grote Meester zei: “Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan”, — het rijk van rechtvaardigheid, de glorie van het goede die de zieken geneest en de zondaar verlost. Het hoogtepunt van mijn hoop moet voortduren. Eer zij tot U, Gij allerhoogste God en zeer nabij.

Wat niet goddelijk natuurlijk is en als waar aangetoond kan worden, in ethiek, filosofie of religie, is niet van God maar vindt zijn oorsprong in de denkwijze van stervelingen. Het is de Adamdroom volgens het zinnebeeldige bijbelverhaal, waarin de man verondersteld wordt te beginnen vanuit de stof en de vrouw voortkomt uit een rib van de man, het huwelijk synoniem is aan gelegaliseerde lust, en de afstammelingen van de zinnen de moordenaars zijn van hun broeders!

Geheel gescheiden van deze sterfelijke droom, dit waandenkbeeld en deze valse voorstelling van de zinnen, komt Christian Science om de mens te openbaren als Gods beeld, Zijn idee, samenbestaand met Hem — God die alles geeft en de mens die alles heeft wat God geeft. Vanwaar kwam dan de schepping van de stof, zonde en dood, sterfelijke trots en macht, prestige of privilege? Het Eerste Gebod van de Hebreeuwse Tien Geboden: “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben”Volgens de King James bijbelvertaling en de Gulden Regel zijn de alles-in-alles van Christian Science. Zij zijn het geestelijk idealisme en realisme die, wanneer zij worden nageleefd, iemand tot een Christian Scientist maken, de zieken genezen, de zondaar hervormen, en het graf beroven van zijn overwinning. Het geestelijk begrijpen dat Christian Science demonstreert stelt de toegewijde Scientist in staat niet een onbekende God te aanbidden, maar Hem die hij, ook al begrijpt hij Hem slechts ten dele, altijd meer liefheeft en altijd beter dient.

Geliefden, ik ben niet persoonlijk aanwezig bij deze gedenkwaardige inwijding en dit speciale moment van samenkomst, maar ik ben met u “in geest en waarheid”, en dank u vol liefde voor uw ruimhartigheid en trouw, en zeg in wezen wat de profeet zei: Ga voort te kiezen wie u zult dienen.

Als mensen de Gulden Regel vergeten en toegeven aan zonde, kunnen zij God niet dienen; zij kunnen de almacht van het goddelijk Gemoed dat de zieke en de zondaar geneest niet demonstreren. De menselijke wil zou de mens kunnen hypnotiseren en misleiden; de goddelijke wijsheid nooit. Toegeven aan bedrog is als de beschuldigde die pleit vóór de aanklager, ten gunste van een beslissing waarvan de beschuldigde weet, dat die tegen hemzelf gebruikt zal worden.

Wij kunnen geen twee heren dienen. Hebben wij God boven alles lief? Zijn we eerlijk, rechtvaardig, trouw? Zijn wij oprecht tegenover onszelf? “God laat Zich niet bespotten; want wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.” Te verblijven in ons ontzelfde betere zelf, is voorgoed afgerekend te hebben met de zonden van het vlees, de onrechtvaardigheden van het menselijk bestaan, de verleider en de verleiding, de glimlach en het bedrog van verdoemenis. Wanneer wij de zonde in al zijn vormen hebben overwonnen, is het mogelijk dat mensen ons bespotten en belasteren, en wij zullen ons verheugen, “want [ons] loon is groot in de hemelen.”

U heeft met grote bekwaamheid en wijsheid voor The Mother Church of Christ, Scientist, een schitterende tempel geschapen waar men kan binnengaan en bidden. Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt en mij bemoedigd, en ik dank u van ganser harte voor dit bewijs van uw vooruitgang, eenheid, en liefde. Het bescheiden gebouw van The Mother Church of Christ, Scientist, begon met het kruis; haar hogere uitbreiding is de kroon. De kamer van uw Leidsvrouw blijft bestaan in het oorspronkelijke gebouw als teken van de lof van jonge kinderen en het woord dat uit de mond van God komt. Haar weergaloze voltooiing verheft zich tot een geestelijk monument, een groots bouwwerk, dat hoog verheven staat boven het werk van mensenhanden, als het voortvloeisel van hun hart, dat aan het stoffelijke een geestelijke betekenis geeft — de voorspoed, schoonheid, en prestaties van goedheid. Mij dunkt, deze kerk is de enige op aarde, die bovenal een voorafschaduwing is van zelfverloochening, hoop en geloof; liefde die een glimp opvangt van hemelse glorie.


“Choose Ye”

Message from Mary Baker Eddy on the occasion of the Dedication of the Extension of The Mother Church of Christ, Scientist, June 10, 1906

My Beloved Brethren: — The divine might of Truth demands well-doing in order to demonstrate truth, and this not alone in accord with human desire but with spiritual power. St. John writes: “Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.” The sear leaves of faith without works, scattered abroad in Zion’s waste places, appeal to reformers, “Show me thy faith by thy works.”

Christian Science is not a dweller apart in royal solitude; it is not a law of matter, nor a transcendentalism that heals only the sick. This Science is a law of divine Mind, a persuasive animus, an unerring impetus, an ever-present help. Its presence is felt, for it acts and acts wisely, always unfolding the highway of hope, faith, understanding. It is the higher criticism, the higher hope; and its effect on man is mainly this — that the good which has come into his life, examination compels him to think genuine, whoever did it. A Christian Scientist verifies his calling. Choose ye!

When, by losing his faith in matter and sin, one finds the spirit of Truth, then he practises the Golden Rule spontaneously; and obedience to this rule spiritualizes man, for the world’s nolens volens cannot enthrall it. Lust, dishonesty, sin, disable the student; they preclude the practice or efficient teaching of Christian Science, the truth of man’s being. The Scripture reads: “He that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.” On this basis, how many are following the Way-shower? We follow Truth only as we follow truly, meekly, patiently, spiritually, blessing saint and sinner with the leaven of divine Love which woman has put into Christendom and medicine.

A genuine Christian Scientist loves Protestant and Catholic, D.D. and M.D., — loves all who love God, good; and he loves his enemies. It will be found that, instead of opposing, such an individual subserves the interests of both medical faculty and Christianity, and they thrive together, learning that Mind-power is good will towards men. Thus unfolding the true metal in character, the iron in human nature rusts away; honesty and justice characterize the seeker and finder of Christian Science.

The pride of place or power is the prince of this world that hath nothing in Christ. Our great Master said: “Except ye . . . become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven,” — the reign of righteousness, the glory of good, healing the sick and saving the sinner. The height of my hope must remain. Glory be to Thee, Thou God most high and nigh.

Whatever is not divinely natural and demonstrably true, in ethics, philosophy, or religion, is not of God but originates in the minds of mortals. It is the Adam-dreamaccording to the Scriptural allegory, in which man is supposed to start from dust and woman to be the outcome of man’s rib, — marriage synonymous with legalized lust, and the offspring of sense the murderers of their brothers!

Wholly apart from this mortal dream, this illusion and delusion of sense, Christian Science comes to reveal man as God’s image, His idea, coexistent with Him — God giving all and man having all that God gives. Whence, then, came the creation of matter, sin, and death, mortal pride and power, prestige or privilege? The First Commandment of the Hebrew Decalogue, “Thou shalt have no other gods before me,” and the Golden Rule are the all-in-all of Christian Science. They are the spiritual idealism and realism which, when realized, constitute a Christian Scientist, heal the sick, reform the sinner, and rob the grave of its victory. The spiritual understanding which demonstrates Christian Science, enables the devout Scientist to worship, not an unknown God, but Him whom, understanding even in part, he continues to love more and to serve better.

Beloved, I am not with you in propria persona at this memorable dedication and communion season, but I am with you “in spirit and in truth,” lovingly thanking your generosity and fidelity, and saying virtually what the prophet said: Continue to choose whom ye will serve.

Forgetting the Golden Rule and indulging sin, men cannot serve God; they cannot demonstrate the omnipotence of divine Mind that heals the sick and the sinner. Human will may mesmerize and mislead man; divine wisdom, never. Indulging deceit is like the defendant arguing for the plaintiff in favor of a decision which the defendant knows will be turned against himself.

We cannot serve two masters. Do we love God supremely? Are we honest, just, faithful? Are we true to ourselves? “God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.” To abide in our unselfed better self is to be done forever with the sins of the flesh, the wrongs of human life, the tempter and temptation, the smile and deceit of damnation.When we have overcome sin in all its forms, men may revile us and despitefully use us, and we shall rejoice, “for great is [our] reward in heaven.”

You have dexterously and wisely provided for The Mother Church of Christ, Scientist, a magnificent temple wherein to enter and pray. Greatly impressed and encouraged thereby, deeply do I thank you for this proof of your progress, unity, and love. The modest edifice of The Mother Church of Christ, Scientist, began with the cross; its excelsior extension is the crown. The room of your Leader remains in the beginning of this edifice, evidencing the praise of babes and the word which proceedeth out of the mouth of God. Its crowning ultimate rises to a mental monument, a superstructure high above the work of men’s hands, even the outcome of their hearts, giving to the material a spiritual significance — the speed, beauty, and achievements of goodness. Methinks this church is the one edifice on earth which most prefigures self-abnegation, hope, faith; love catching a glimpse of glory.

© 2014 The Christian Science Board of Directors Gereproduceerd met toestemming van de Christian Science Raad van Directeuren. Gebruikers mogen gratis maximaal 100 fotokopieën van dit artikel delen, zolang er geen veranderingen in zijn aangebracht. Om toestemming te verkrijgen voor enig ander gebruik, contact opnemen met: copyright@csps.com (in het Engels). De bijbelaanhalingen zijn genomen uit de Statenvertaling, © 1977 Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.