Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Gebed voor de remedie

De Christian Science Heraut - 1 juli 2009

Vertaald uit de Christian Science Sentinel, jaargang 111, nummer 06


Van New York tot Londen, van Brussel tot Sydney is een “pink ribbon” uitgegroeid tot een krachtig symbool voor de stijgende bewustwording rond borstkanker. Na het eerste verschijnen in 1990 wordt dit roze lint geïdentificeerd met het vinden van een geneesmiddel en wordt als zodanig herkend als men het symbool ziet afgedrukt op gebruiksartikelen, waarmee vaak geld ingezameld wordt  voor onderzoek naar een remedie (www.pinkribbon.org).

Het moment om een stap verder te gaan bij deze bewustwording is wellicht aangebroken. Hoe prijzenswaardig de motieven voor grotere bewustwording en hoe waardevol de vorderingen op medische gebied ook zijn, de bewustwording die wij allen kunnen aanvaarden, is een genezend perspectief dat tot de kern van de zaak doordringt, namelijk: de mens is geheel geestelijk, gevrijwaard van enige vatbaarheid voor ziektes. Het begrijpen van dit feit vermindert niet alleen de invloed van kanker, maar roeit het tevens uit.

De erkenning dat geestelijkheid het leven en wezen van de mens definieert, betekent niet dat we geen aandacht schenken aan angst en lijden. Integendeel, deze erkenning openbaart Geest als de enige Schepper en ieder mens als de uitdrukking van de volmaaktheid van Geest. Gebed plaatst de mens buiten de stoffelijke condities (met al hun kwestbaarheden), en laat hem zien dat hij Gods reine en onaantastbare schepping is.

Het goddelijke Gemoed houdt de wacht over zijn geestelijk idee – zowel man als vrouw. In deze omgeving is er geen plaats voor de ontwikkeling of invasie van kwalen omdat er geen stof of materie is die aangetast kan worden. Als de weerspiegeling van Geest is ieder van ons veilig en bestaat in vrede.

Ook is er in Geest geen genetische, op de stof gebaseerde, historie, die ons op de een of andere wijze kan beschadigen. Mary Baker Eddy schreef in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “Voor het sterfelijk geloof is erfelijkheid een vruchtbaar onderwerp om er therorieën aan vast te knopen, maar als wij gaan begrijpen, dat niets werkelijk is behalve het goede, dan zullen wij geen gevaarlijke overerving meer kennen en zullen de kwalen van het vlees verdwijnen” (blz. 228).

De materie met zijn “gevaarlijke overerving” is noch nu, noch ooit, een werkelijk deel van de mens. Onze geschiedenis ligt verankerd in de volmaaktheid die God  “goed” noemde. Dit is onze ware erfenis die zijn oorsprong heeft in de beroemde woorden: “Daar zij licht!”, die God sprak “In den beginne”. Het licht, het begrijpen van Waarheid, is de essentie van het zijn, en als wij dit gegeven aanvaarden, kunnen wij onszelf en anderen gevrijwaard  zien van mankementen of destructieve neigingen die ons met ziektes zouden kunnen bedreigen.

Net zo min kan vrees ons de gedachte opdringen dat er zich op een of andere wijze, zonder dat we het weten en zonder onze toestemming, een kwaal in ons lichaam kan ontwikkelen. Zoals Mary Baker Eddy het stelt: “Wees evenmin bereid u te onderwerpeen aan het waanidee, dat u ziek bent of dat de een of andere kwaal zich in uw gestel ontwikkelt, als u bereid zou zijn te zwichten voor de verleiding tot zondigen op grond van de noodzakelijkheid van zonde” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 381).

Wij bezitten morele moed om weerstand te bieden aan suggesties van ziektes, zelfs wanneer de informatie hierover met de beste bedoelingen verstrekt wordt. Het is van vitaal belang iedere dag in ons denken dicht bij God te blijven om vrees en geobsedeerde bezorgdheid voor kwalen, inclusief kanker, af te weren. Het is interessant te lezen dat Jezus, toen hij een vrouw genas die 12 jaar aan bloedingen had geleden, haar vertelde dat haar geloof haar had behouden (zie Mark. 5:25-34). Haar overtuiging dat zij genezen kon worden, deed het getij voor haar keren en bracht een kentering in haar leven teweeg. Haar ervaring is zelfs nu nog een inspiratie voor velen.

Op dezelfde wijze kunnen we ons gebed voor onze eigen bescherming of voor die van onze familieleden, uitbreiden om  vrijheid voor alle mensen te omvatten. Ziel is God, en de oneindigheid van God betekent vanzelfsprekend dat het voor ieder een zegen zal zijn de materiële versie van het vrouw-zijn te laten varen en de geestelijke, volmaakte vrouw geopenbaard te zien. Ieder mens heeft een onverbrekelijke en onbesmette relatie met onze Moeder God en Haar volmaaktheid. Via Haar liefde komen er geen genetische missers of fouten ons wezen binnen.  En dit is onze ware, geestelijke erfenis.

Deze waarheden zijn niet alleen bedoeld als geruststelling. Zij hebben de macht levens te veranderen en zij verruimen het beeld waar het roze lint ons aan borstkankerbewustwording herinnert. Deze waarheden roepen ons op tot het gebed dat machtig is deze ziekte voorgoed uit de menselijke ervaring te verbannen.

De meest verheven vorm van kankerbewustwording is ons bewust te zijn dat de dreigende claims onwaar en ongegrond zijn en dat ieder ervan bevrijd kan worden, niet slechts van de angst voor de ziekte, maar van de kwaal zelf. Als ons gebed toegewijd is,zal er een tijd komen dat het roze lint niet meer samengaat met deze claim en dat geen enkele vrouw of haar familieleden deze kwaal te vrezen heeft.

ACCESS MORE GREAT ARTICLES LIKE THIS!

Welcome to Herald-Online, the home of The Christian Science Herald. We hope you'll enjoy this article that has been shared with you.

To receive full access to the Heralds, activate an account using your print Herald subscription, or subscribe to JSH-Online today!

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.