Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

De Wetenschap van genezing, duidelijk gemaakt voor iedereen

De Christian Science Heraut - 14 Juni 2017

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 6 maart 2017 editie van de Christian Science Sentinel.


We kunnen veilig stellen dat Mary Baker Eddy toen zij Christian Science ontdekte Gods liefde dieper voelde en ondervond dan ooit tevoren. Zij ontdekte dat deze Wetenschap de remedie van God is tegen het lijden van de mensheid, inclusief dat van haarzelf. Het was Gods liefde die tot het menselijk bewustzijn komt “om alle ziekte en alle kwaal te genezen” (Matthéüs 10:1), dezelfde liefde die getoond werd in het genezingswerk dat Christus Jezus en zijn discipelen deden. Sinds haar ontdekking hebben de talloze genezingen die door het toepassen van Christian Science hebben plaatsgevonden, en het brede bereik van deze genezingen, het vermogen bevestigd van deze Wetenschap om te voorzien in de grote behoefte van de mensheid aan genezing.

Het zou niet in overeenstemming zijn met de aard van God, die oneindige goddelijke Liefde is, om het genezende antwoord op de ziektes van het mensdom te ontsluieren, maar aspecten van dat antwoord duister te houden of moeilijk te vinden. Gods belofte van genezing is volledig beschikbaar voor alle mensen. Mary Baker Eddy schrijft in het Christian Science leerboek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “In de goddelijke Wetenschap, waarin gebeden mentaal zijn, kunnen allen zich tot God wenden als een altijd aanwezige ‘hulp in benauwdheden.’ Liefde is onpartijdig en universeel in haar toepassing en in haar gaven. Zij is de open bron, die roept: ‘O alle gij dorstigen, komt tot de wateren’” (blz. 12-13).

Het leerboek zelf illustreert de waarheid van deze belofte. Het is een eerlijk, open leerboek, dat niets verbergt, maar elke lezer volledige toegang biedt tot de geestelijke waarheid van het zijn—de werkelijkheid van God en Zijn geliefde schepping, die elk van ons omvat. Wetenschap en Gezondheid spreekt tot jou en mij op een manier waar wij klaar voor zijn om te horen. Dit boek laat ons de werkelijkheid van ons zijn als de volmaakte gelijkenis van God zien, de harmonische uitdrukking van Geest. Het laat ons kennismaken met de wetten van Geest, die onze harmonie in stand houden, en geeft uitleg van de werkwijze betreffende het toepassen van de geestelijke wet door gebed bij de behandeling van ziekte en kwalen.

Terwijl wij Wetenschap en Gezondheid bestuderen en de waarheid in toepassing brengen in ons dagelijks leven, ondervinden we dat het begrijpen van de boodschap van het boek, elke keer als we er naar terugkeren, zich blijft verdiepen en wij zijn in staat zijn om verder te zien in de Wetenschap van het zijn. En wij merken dat hetzelfde gebeurt bij onze studie van de Bijbel, waarvan de oneindig diepe geestelijke boodschap zich steeds vollediger aan ons ontvouwt.

Zinspelend op wat het is dat tot genezing leidt, zei Jezus: “Indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen; en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:31, 32).

De eis die Jezus stelde is duidelijk. We moeten ons houden aan zijn uitleggingen van waarheid en aan zijn instructies inzake hoe de waarheid in praktijk te brengen door gebed en door een christelijk leven te leiden. Dan volgt de wondermooie belofte—dat we door standvastig zijn leringen te volgen in toenemende mate de waarheid van het zijn begrijpen en waarnemen, en de waarheid geneest ons.

De geestelijke waarheid is altijd onder handbereik. Als we ons in gebed tot God wenden is er altijd een glimp van een of andere geestelijke werkelijkheid die aan de deur van onze gedachte klopt en wacht op onze acceptatie. Wat die deur opent zijn onze volhardende en standvastige pogingen om door gebed ons begrijpen van waarheid te verdiepen en een steeds christelijker toon en karakter van gedachte te ontwikkelen. Als we groeien in christelijkheid, in geestelijke goedheid en begrijpen, zullen we de waarheden die we belijden zuiverder waarnemen en intenser voelen. We worden ontvankelijker voor de harmonische werkelijkheid die Christus, Waarheid, ons openbaart.

Vele jaren geleden vond mijn vrouw onverwachte genezing toen zij het belang leerde van dagelijks bidden voor zichzelf. Dagelijks gebed hielp haar om haar gedachten trouw te vullen met de waarheid die zij leerde in Christian Science—zoals de alheid van God en de volmaaktheid van haar werkelijke God-gegeven identiteit. Nadat zij een periode dagelijks gebeden had, ontdekte ze dat verschillende lichamelijke moeilijkheden, inclusief ernstig haarverlies en twee onrustbarende huidproblemen op haar voeten, volkomen waren genezen.

Haar ervaring en de genezingen van talloze anderen in Christian Science, tonen dat genezing komt door het begrijpen van waarheden die gevonden worden in de Bijbel en in het Christian Science leerboek. Duisternis verdwijnt op natuurlijke wijze met het verschijnen van het licht; en kwalen, ziekte en zonde verdwijnen even natuurlijk, als we de waarheid van ons zijn begrijpen

Soms echter, mist de menselijke gedachte dit punt van de natuurlijkheid en de volledigheid van wat God heeft geopenbaard in het leerboek en zoekt naar iets dat daar boven of buiten staat. In een van haar andere boeken richt Eddy zich op deze vraag: “Legt ‘Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift’ de volledige werkwijze van de metafysische geneeswijze uit, of ligt er een geheim achter hetgeen dat boek bevat, zoals sommigen zeggen?”

Ze antwoordt: “ ’Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift’ is een volledig leerboek van Christian Science; en haar metafysische werkwijze van genezing is zo helder in presentatie als mogelijk is, gezien de noodzaak om het metafysische uit te drukken in fysieke termen. Er is absoluut geen geheime toevoeging buiten haar leringen, of iets dat iemand de macht tot genezen geeft; maar het is van essentieel belang dat de student het geestelijk begrijpen van de inhoud van dit boek bereikt, teneinde te genezen” (Miscellaneous Writings 1883-1896, blz. 50.)

Voor degenen die serieus de waarheid zoeken betreffende God en de mens, houdt Christian Science geen geheimen achter. Maar voor de stoffelijke zinnen en het stoffelijk denken lijkt de geestelijke waarheid zelf onbekend en verborgen. De stoffelijke zinnen zijn niet in staat verder te zien dan hun eigen onjuiste opvatting van het bestaan—zoals we, wanneer we ’s nachts dromen, ons niet bewust zijn van iets buiten onze droom. Dus deze zintuigen zien de waarheden niet die de geestelijke zin zo vanzelfsprekend onderscheidt en accepteert.

Maar wij hebben allemaal de gelegenheid om de geestelijke zin te cultiveren die onafscheidelijk verbonden is met onze ware God-gegeven individualiteit. Als pelgrims die elke dag met verwachting hun reis vervolgen, als volgelingen van Christus zijn wij elke dag vrij om voorwaarts te gaan, terwijl wij onze gedachten tot God wenden voor een voller begrijpen van de waarheid die geneest. We zijn vrij om “iedere dag iets in de goede richting [te] vorderen” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 21)—om  meer te leren van waarheid dan we voorheen wisten, om gedachten en karakter te reinigen en om ons vertrouwen in God en Zijn wetten, die ons harmonisch besturen,  te vergroten.

De weg van Christus is voor ons allen duidelijk gemaakt. De goddelijke Wetenschap is werkelijk onze open deur naar genezing. We zijn allemaal uitgenodigd om daardoor binnen te gaan.

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.