Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Wat is jouw waarneming van het zijn?

De Christian Science Heraut - 13 januari 2017

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 19 september 2016 editie van de Christian Science Sentinel.


Elke week op zondag wordt kort voor het einde van de Christian Science zondagsdienst en zondagsschool een bepaalde paragraaf voorgelezen. Deze vormt een fundamenteel onderdeel in de studie en toepassing van Christian Science en ondersteunt ieders vermogen macht uit te oefenen over elk probleem, zoals ziekte en zonde. Deze tekst is “de wetenschappelijke verklaring van het zijn” en staat op bladzijde 468 van het Christian Science leerboek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy.

Mary Baker Eddy refereerde aan “de wetenschappelijke verklaring van het zijn” als “mijn eerste steen van het Christian Science bouwwerk” (Miscellaneous Writings 1893-1896, blz. 21). Hij luidt als volgt: “Er is geen leven, waarheid, intelligentie noch substantie in de stof. Alles is oneindig Gemoed en zijn oneindige manifestatie, want God is Alles-in-alles. Geest is onsterfelijke Waarheid; de stof is sterfelijke dwaling. Geest is het werkelijke en eeuwige; de stof is het onwerkelijke en tijdelijke. Geest is God en de mens is Zijn beeld en gelijkenis. Daarom is de mens niet stoffelijk; hij is geestelijk.”

Deze verklaring verwerpt het geloof dat de stof de substantie van het leven is en onderscheidt Christian Science daardoor van alle andere geloofsvormen; in de wetenschap, religie en in de wereld is het voor de meesten van ons een revolutionaire verklaring. Als de stof de ogenschijnlijke bron voor geluk en plezier zou zijn, het zogenaamde symbool voor status en rijkdom, de schijnbare prijs waarvoor wij werken, zou iemand dan een tegenovergesteld standpunt willen innemen?

Toch is het opmerkelijk dat aan de andere kant het streven naar geestelijk begrijpen en het daarmee verbandhoudend welzijn van de mens, in feite iedereen de kracht geeft om pijn en de ogenschijnlijke eindeloze stroom van problemen in de menselijke ervaring te overweldigen. Mary Baker Eddy schrijft: “Het geloof, dat een stoffelijk lichaam de mens is, is een verkeerde opvatting over de mens. De tijd is gekomen, dat een eindige opvatting van het oneindige en van een stoffelijk lichaam als de zetel van Gemoed plaats moet maken voor een goddelijker besef van intelligentie en haar manifestaties—voor het betere begrip, dat de Wetenschap ons schenkt van het Opperwezen of het goddelijk Beginsel en de goddelijke idee” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 285). 

De algemene beschouwing over ons bestaan is dat wij stoffelijk zijn, voortgekomen en opgebouwd uit stoffelijke elementen, die onze gezondheid en de conditie van ons wezen bepalen. Christian Science neemt het exact tegenovergestelde standpunt in over de oorsprong en gesteldheid van de mens, zoals “de wetenschappelijke verklaring van het zijn” verduidelijkt: “Daarom is de mens niet stoffelijk; hij is geestelijk.”

In Christian Science zien wij de mens volledig gevormd, volmaakt, als de idee van God, het goddelijk Gemoed. De goddelijke bron van het zijn is de altijd aanwezige goddelijke intelligentie, Gemoed genoemd, of God, die Zichzelf en Zijn idee, de mens kent als Zijn geestelijk beeld en gelijkenis. Wij zijn allemaal een idee van God, de individuele uitdrukking van dit oneindige, geheel consistente, complete Gemoed.

De stof is van nature eindig, begrensd en beperkt. Het begrijpen dat ons bestaan geheel geestelijk is, nooit beperkt door de begrenzingen van de stof, bevrijdt onze gedachte van opgelegde stoffelijke restricties. Het bevrijdt ons ook van een zelfopgelegde gevangenschap, die ontstaat door de suggestie dat de stof intelligentie bezit.

Vanuit dit standpunt zijn wij in staat te zien dat de mens (de ware identiteit van iedereen) niet onderhevig is aan enige fysieke conditie, omdat zijn bestaan en alles wat waar en eeuwig is onder het bewind valt van de geestelijke bron van het zijn. En hierdoor kunnen wij ons vrijmaken van de specifieke beperkingen die het sterfelijke geloof aan ons begrijpen van God, de mens en het leven oplegt.

Ter illustratie: enkele jaren geleden ontwikkelde zich een gezwel in mijn been dat gedurende enkele maanden groter werd; ik raakte ervan overtuigd dat het heel ernstig was. Uiteindelijk belde ik een Christian Science practitioner en tijdens ons telefoongesprek moedigde hij mij aan om “de wetenschappelijke verklaring van het zijn” beter te leren begrijpen.

Gefascineerd begon ik met deze mentale taak en gebruikte daarbij de Bijbel, de werken van Mary Baker Eddy en een woordenboek om mij te helpen. Ik ging geduldig en systematisch te werk, met als doel deze verklaring simpelweg beter te begrijpen en waarom hij de basis was van ieders zijn. Ik onderzocht elke zin op de logica die er achterstak.

Aldoende, zag ik dat Waarheid, God, zoals verklaard in Christian Science als de bron van alles dat waar en eeuwig is—“de alwetende, alziende, alwerkende, alwijze, … alle substantie; intelligentie” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 587)—het exact tegenovergestelde is van de bewering dat de stof het vermogen, de macht en intelligentie heeft om zijn eigen gesteldheid te creëren, zoals een gezwel. Als God alle scheppingsmacht bezit, dan heeft de stof geen scheppingsvermogen, geen intelligentie of werkelijk bestaan en kan het geen gezwel maken. De stof heeft geen eeuwige eigenschappen van het zijn, geen macht om ook maar iets te laten ontstaan.

Dieper gravend in de op Geest gebaseerde redenering zoals verklaard in Christian Science, dook ik in Eddy’s boek Unity of Good, en las het hoofdstuk getiteld: “There is no matter” (zie blz. 31-36). Dit hoofdstuk verschaft de helpende uitleg die de bewering dat de stof werkelijk is compleet ontmaskert. Het laat zien dat het geloof aan de stof altijd een leugen is, die een zogenaamd sterfelijk gemoed met zijn fysieke zintuigen nodig heeft om te praten en te getuigen: “… de stof getuigt van zichzelf ‘ik ben stof;’ maar tenzij de stof gemoed is, kan het niet spreken of getuigen; en als de stof wél gemoed is, dan is het zeker niet het Gemoed van Christus, niet het Gemoed dat gelijk is aan Waarheid” (blz. 33).

Enkele dagen daarna, toen ik een beter begrip had verworven dat de stof niet het zijn uitmaakt en geen vermogen heeft om te handelen, te scheppen of te bepalen wie ik ben, sloot ik mijn boeken met de heldere gedachte: “Ga verder met je leven.” Ik begon intenser en vrijer te leven. Binnen enkele weken was het gezwel verdwenen, en het is niet teruggekomen, noch heeft iets dat erop lijkt zich in een ander deel van mijn lichaam ontwikkeld.

De op de Bijbel gebaseerde metafysische logica van Eddy kwam voort uit een diepgaande studie van de Bijbel en de openbaring van de geestelijke macht die God de mens heeft gegeven. Deze Wetenschap is bedoeld om mensen vrij te maken van bindende stoffelijke condities. Door Eddy’s genezende werk en haar toewijding om in de voetstappen van Christus Jezus te treden, demonstreerde zij dat Christian Science de mens vrijmaakt van het juk van een verkeerd geloof—van een stoffelijke identificatie en het onderworpen zijn aan stoffelijke wetten, beperkingen en theorieën, dat daarvan het gevolg is.

Het verkeerde geloof dat gezondheid, harmonie en geluk in de stof verblijven en onderworpen zijn aan stoffelijke bepalingen, wetten, beperkingen en theorieën, suggereert dat we geen enkele zeggingskracht over genezing hebben. Maar het begrijpen, dat ons bestaan onder de directe invloed en het gezag van God, het goddelijke Gemoed valt, ontheft de mens van op de stof gebaseerde beperkingen, zoals ziekte.

Wat betreft mijn eigen genezing werd het mentale concept ten aanzien van mijn bestaan door elkaar geschud en bracht een conceptuele verandering met zich mee—van een kijk op mijzelf als onderhevig aan verval en ziekte, naar een kijk op mijzelf als geestelijk, een bestaan waarin de stof geen plaats heeft en geen intelligentie om condities te scheppen. De waarheid van ons zijn is, dat ieder van ons een compleet en goddelijk-gevormde geestelijke idee is, de mens, waarvan elke functie onder het gezag van het goddelijk Gemoed valt.

Voor mij demonstreerde deze schitterende genezing de macht die het gevolg is van het begrijpen en toepassen van de geestelijke heerschappij, de mens gegeven in het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Is het niet de kennis van de heerschappij van de mens, die Christus Jezus in staat stelde te genezen onder alle omstandigheden? Ja, en dagelijks hebben wij allemaal de gelegenheid om deze goddelijke metafysische logica, zoals verklaard in de Wetenschap van Christus, te gebruiken om ons ware zijn te begrijpen, onze door God gegeven heerschappij toe te passen en elke wanklank die zich presenteert te overmeesteren. 

ACCESS MORE GREAT ARTICLES LIKE THIS!

Welcome to Herald-Online, the home of The Christian Science Herald. We hope you'll enjoy this article that has been shared with you.

To receive full access to the Heralds, activate an account using your print Herald subscription, or subscribe to JSH-Online today!

De missie van de Heraut

In 1903 stichtte Mary Baker Eddy De Christian Science Heraut, met het doel: “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen” (My 353:14). De definitie van ‘heraut’ in een woordenboek: “voorloper – een boodschapper die vooruit is gestuurd om bekend te maken wat er gaat komen”, geeft een speciale betekenis aan de naam Heraut en wijst ons bovendien op onze plicht – de plicht van ieder van ons – om te zorgen dat onze Herauten hun taak vervullen, een taak die onafscheidelijk is van de Christus en werd aangekondigd door Jezus met de woorden: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus 16:15).

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lees meer over de Heraut en zijn missie.